Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC

Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC về thu, sử dụng học phí và thu khác năm học 2012 - 2013 do Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC thu sử dụng học phí thu khác năm học 2012 -2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LIÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2260/HDLS/GDĐT-TC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN LIÊN SỞ

VỀ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ THU KHÁC NĂM HỌC 2012 –2013.

Căn cứ các văn bản pháp lý:

- Quyết định số 750/QĐ-UB-NCVX ngày 16/02/1998 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu học phí của ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố;

- Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10/8/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố từ năm học 2000-2001;

- Quyết định số 336/QĐ-UB ngày 30/12/2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố về mức thu học phí trường lớp phổ thông bán công, lớp tăng cường tin học và điều tiết học phí công lập của ngành Giáo dục-Đào tạo thành phố;

- Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 5584/BGDĐT – KHTC ngày 23/08/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục;

- Công văn số: 4578/UBND-VX ngày 16/9/2011 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục;

- Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 4149/UBND-VX ngày 17/8/2012 về thu, sử dụng học phí và thu khác của ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm học 2012-2013.

Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Tài chính hướng dẫn công tác thu, sử dụng học phí và thu khác trong năm học 2012-2013 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ VÀ THU KHÁC:

1. Nội dung thu, mức thu:

1.1. Thu học phí :

Đơn vị tính : đồng/học sinh/tháng

BẬC HỌC

HỌC PHÍ

Công lập

Công lập (theo QĐ 54/QĐ)

Nội thành

Ngoại thành

Nội thành

Ngoại thành

1. Nhà trẻ

50.000

30.000

250.000

200.000

2. Mẫu giáo

40.000

20.000

200.000

150.000

3. Tiểu học

/

/

80.000

70.000

4. THCS

15.000

10.000

90.000

80.000

5. THPT

30.000

25.000

110.000

90.000

6. THPT Chuyên

(lớp không chuyên)

45.000

/

7. GDTX

- BTCS

- BTTH

 

45.000

65.000

 

35.000

45.000

 

/

 

/

- Học sinh hệ Chuyên trong các trường THPT Chuyên và Trường THPT công lập có lớp chuyên không thu học phí (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Căn cứ Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 04/4/2012 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch huy động trẻ đến trường và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012-2013: Các Trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du thực hiện thu học phí theo “mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập ”. Cụ thể như sau:

* Trường THPT Lê Quý Đôn:

+ Lớp 10: 890.000 đồng/học sinh/tháng;

+ Lớp 11: 850.000 đồng/học sinh/tháng;

+ Lớp 12: 900.000 đồng/học sinh/tháng.

* Trường THPT Nguyễn Hiền, THPT Nguyễn Du trong năm học 2012-2013 tạm thu theo mức thu của Trường THPT Lê Quý Đôn. Sau đó, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào phương án thu chi của các trường để trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt mức thu phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với trường Mầm non Nam Sài gòn và THPT Nam Sài gòn trong thời gian xây dựng mức thu học phí phù hợp với loại hình thực hiện đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thì tiếp tục thực hiện theo mức thu của năm học 2011-2012.

- Tổng số tháng thu học phí là 9 tháng/năm học, học phí được thu theo từng tháng.

- Tiền cơ sở vật chất không thu kể từ năm học 2012-2013.

1.2 Thu khác:

1.2.1 Tiền tổ chức học 2 buổi, Học phí tăng cường ngoại ngữ - tin học:

Thực hiện thu theo quy định tại Quyết định số 49/2000/QĐ-UB-VX ngày 10/8/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục- Đào tạo thành phố từ năm học 2000-2001 với khung thu cụ thể như sau :

Đơn vị tính: đồng /học sinh/tháng

STT

Nội dung thu

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

1

Tiền tổ chức học 2 buổi

-

20.000 ® 30.000

30.000 ® 40.000

40.000 ® 50.000

2

Học phí tăng cường ngoại ngữ, Tin học

-

40.000 ® 50.000

50.000 ® 60.000

60.000 ® 70.000

+ Đối với các đơn vị sử dụng vốn kích cầu thông qua đầu tư của Thành phố: thực hiện thu theo quy định ghi trong quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố cho từng dự án cụ thể (thu từng tháng, không thu gộp theo học kỳ hoặc theo năm học).

1.2.2 Thu hộ - chi hộ :

Đối với các khoản thu mang tính chất thu hộ - chi hộ để mua sắm phục vụ trực tiếp cho học sinh học tập, sinh hoạt như: quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, ấn chỉ hồ sơ học sinh, học phẩm – học cụ (đối với bậc học mầm non), ấn chỉ đề kiểm tra, v.v… ngay từ đầu năm học các đơn vị cần thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức thích hợp.

Nhà trường tính toán các khoản thu đảm bảo thu đủ bù chi và sử dụng đúng mục đích thu, thực hiện công khai kế hoạch thu - chi của từng khoản thu hộ-chi hộ đến phụ huynh học sinh trước khi thực hiện thu.

1.2.3 Thu theo thoả thuận :

Đối với những khoản đóng góp được thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh để thực hiện một số nhiệm vụ thay cha mẹ học sinh trong công tác nuôi, dạy học sinh như:

- Tiền tổ chức phục vụ bán trú.

- Tiền vệ sinh bán trú.

- Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú.

- Tiền ăn, tiền nước uống.

- Tiền học môn năng khiếu, môn tự chọn.

Yêu cầu nhà trường phải thoả thuận với phụ huynh học sinh về chủ trương, công khai mức thu, nội dung chi đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi.

+ Đối với những khoản đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân để hỗ trợ cơ sở vật chất nhà trường, các cơ sở giáo dục tổ chức thu và việc quản lý, sử dụng cần đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu nêu trong công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Đối với thu phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do cuộc họp đầu năm của cha mẹ học sinh quyết định, không sử dụng để hỗ trợ các hoạt động dạy học và giáo dục, khen thưởng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2. Sử dụng:

2.1 Sử dụng học phí:

Toàn bộ học phí được để lại đơn vị và sử dụng cho các nội dung sau:

- Bổ sung nguồn thực hiện điều chỉnh lương mới (theo quy định).

- Hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy, phục vụ giảng dạy.

- Bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

2.2 Sử dụng các khoản thu khác :

- Các khoản thu khác nêu trên do trường thu và sử dụng đúng mục đích thu.

- Tiền tổ chức học 2 buổi, học phí tăng cường ngoại ngữ, tin học được cân đối sử dụng chi hỗ trợ cho GV, CB, CNV (kể cả chi thù lao giáo viên thỉnh giảng, lao động thuê ngoài) và chi cho hoạt động giảng dạy và học tập, chi khác (nếu có).

II. CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM:

Tiếp tục thực hiện theo các văn bản :

- Hướng dẫn liên tịch số 6805/HDLT/GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 21/7/2011 của liên Sở Giáo dục-Đào tạo, Tài chính và Lao động-Thương binh và Xã hội Về việc thực hiện miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của học sinh, sinh viên từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

- Văn bản số 1783/HD-LĐTBXH-GDĐT ngày 19/04/2007 của Liên Sở Lao động thương binh xã hội-Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

Đối với các khoản thu có quy định khung thu và các khoản thu theo thoả thuận, các Phòng Giáo dục - Đào tạo phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch các Quận, Huyện trình Ủy ban nhân dân Quận, Huyện phê duyệt mức thu cụ thể trước khi thực hiện. Riêng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi xây dựng mức thu trình Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Tất cả các khoản thu phải thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ những khoản thu theo quy định, theo thoả thuận, thu hộ - chi hộ); khi thu phải cấp biên lai thu tiền cho từng học sinh đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc tinh thần công văn số 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 4578/UBND-VX ngày 16/9/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và các nội dung tại hướng dẫn này để hoạt động của nhà trường được ổn định từ đầu năm học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để được hướng dẫn cụ thể ./.

 

SỞ TÀI CHÍNH
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tài

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hoài Nam

 

Nơi nhận :
- HĐND TP.HCM “để báo cáo”
- UBND TP.HCM “để báo cáo”
- UBMTTQ VN TPHCM “để báo cáo”
- UBND 24 Quận, Huyện;
- Lưu Sở GDĐT-Sở Tài chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2260/HDLS/GDĐT-TC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2260/HDLS/GDĐT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2012
Ngày hiệu lực27/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2260/HDLS/GDĐT-TC

Lược đồ Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC thu sử dụng học phí thu khác năm học 2012 -2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC thu sử dụng học phí thu khác năm học 2012 -2013
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu2260/HDLS/GDĐT-TC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh, ***
        Người kýNguyễn Tấn Tài, Lê Hoài Nam
        Ngày ban hành27/08/2012
        Ngày hiệu lực27/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC thu sử dụng học phí thu khác năm học 2012 -2013

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 2260/HDLS/GDĐT-TC thu sử dụng học phí thu khác năm học 2012 -2013

          • 27/08/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/08/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực