Hướng dẫn 241/HD-UBND

Hướng dẫn 241/HD-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 241/HD-UBND 2017 công việc kế toán trưởng lĩnh vực kế toán Nhà nước tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/HD-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 163/2013/TTLT-BTC-BNV NGÀY 15/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước;

Căn cứ Thông báo số 19-TB/BCS ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận phiên họp tháng 01/2017;

Ủy ban nhân dân tnh hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bnhiệm lại bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trường, phụ trách kế toán trong các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, như sau:

I. Đi tượng áp dụng

1. Các Sở, cơ quan ngang sở cấp tnh và đơn vị trực thuộc;

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập được nhà nước đảm bảo một phn hoặc toàn bộ kinh phí;

3. Các tổ chức Hội đặc thù cấp tỉnh;

4. Văn phòng HĐND tỉnh;

5. UBND cấp huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc;

6. Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước;

7. Văn phòng Tnh ủy;

8. Các Ban Xây dựng Đảng cấp tỉnh, tchức Chính trị - Xã hội cấp tỉnh;

9. Các Ban Xây dựng Đảng cấp huyện, tchức Chính trị - Xã hội cấp huyện;

10. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các cơ quan, đơn vị nêu trên và các cá nhân, tổ chức khác có liên quan.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện bnhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán

Tiêu chuẩn, điều kiện bnhiệm kế toán trưởng, btrí phụ trách kế toán thực hiện theo hướng dẫn tại Chương II của Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ. Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện bnhiệm kế toán trưởng

- Người được bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán phải là công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước (trừ đơn vị kế toán là các Ban Quản lý dự án).

- Đối với đơn vị kế toán cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên; đơn vị kế toán ở cấp còn lại phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.

- Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 02 năm trở lên. Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 03 năm trở lên.

- Có chng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Bố trí người làm kế toán trưởng

Các đơn vị kế toán quy định tại mục I, Hưng dẫn này phải btrí người làm kế toán trưởng.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện bố trí phụ trách kế toán

- Các đơn vị kế toán chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng thì phải bố trí người phụ trách kế toán (trừ đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn) với thời hạn tối đa là một (01) năm tài chính, sau đó phải bổ nhiệm người làm kế toán trưởng theo quy định.

- Các đơn vị kế toán thuộc vùng sâu, vùng xa theo quy định của pháp luật được kéo dài thời gian phụ trách kế toán nhưng phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản ca cơ quan tài chính đồng cấp.

- Các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn không bị hạn chế về thời gian phụ trách kế toán.

III. Hồ , thủ tục, thi hạn và thẩm quyền bnhiệm, bnhiệm lại kế toán trưởng, btrí phụ trách kế toán

1. Về hsơ, thủ tục

Thực hiện theo Điều 10 và Điều 11, Điều 12 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 cua Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

2. Về thẩm quyền

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ nhiệm kế toán trưng đối với các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, Văn phòng Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tnh có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng gửi Sở Nội vụ, STài chính; sau khi thẩm định (thời gian tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Sở Nội vụ, Sở Tài chính thống nhất trình Chtịch Ủy ban nhân dân tnh quyết định bổ nhiệm.

- Trường hợp chưa có người đủ tiêu chuẩn và điều kiện để bổ nhiệm kế toán trưởng của cơ quan, đơn vị thì Giám đốc sở và cơ quan ngang sở, Thủ trưởng các các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh, ban quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí phụ trách kế toán.

Đối với việc bố trí phụ trách kế toán: Người đại diện pháp luật của đơn vị quyết định việc bố trí phụ trách kế toán của đơn vị mình (trừ các đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn).

- Giám đốc các sở và cơ quan ngang sở, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, các Hội đặc thù cấp tỉnh, bnhiệm kế toán trưởng của các đơn vị trực thuộc, Thủ trưởng các ban xây dựng Đảng cấp tỉnh bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

- Đối với Văn phòng Hội đồng nhân dân tnh, việc bnhiệm kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tnh quyết định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố; các ban Xây dựng Đảng cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, (bao gồm cả các tổ chức hội đặc thù và ban quản lý dự án trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý).

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán gửi Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch; sau khi thm định (thời gian tối đa là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ), nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Phòng Nội vụ thống nhất với Phòng Tài chính-Kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định bnhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của các đơn vị thuộc huyện, thành phố.

3. Thủ tục ký hợp đồng thuê ngưi làm kế toán trưởng

Trường hợp thuê người làm kế toán trưởng: thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ.

4. Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, chấm dứt hợp đồng với người được thuê làm kế toán trưởng

- Cấp nào bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán thì cấp đó có quyền miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

- Thủ tục miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán thực hiện như thủ tục bnhiệm kế toán trưởng, thủ tục bố trí phụ trách kế toán.

- Người được thuê làm kế toán trưởng nếu vi phạm các quy định trong hợp đồng thì bị chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng thuê làm kế toán trưởng thực hiện như thủ tục ký hợp đồng thuê làm kế toán trưởng.

IV. Về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng và phụ trách kế toán

1. Người được bnhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị quy định tại mục I Hướng dẫn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

2. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các xã, phường, thị trấn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

3. Người được btrí phụ trách kế toán ở các đơn vị quy định tại mục I Hướng dẫn này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

V. Tchức thực hiện

1. Sở Nội vụ chủ trì phối hợp vi Sở Tài chính

- Thẩm định hồ sơ bnhiệm kế toán trưởng các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết đnh thành lập, Văn phòng Tnh ủy, các tchức chính trị - xã hội cấp tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trình Chủ tịch HĐND tnh quyết định.

- Cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm kế toán trưởng do Giám đốc Sở và cơ quan ngang Sở, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc tnh và Thủ trưởng các tổ chức Hội đặc thù cấp tnh, Thủ trưng các ban Đảng cp tnh bổ nhiệm trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ của đơn vị.

2. Các sở và cơ quan ngang sở, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân tnh quyết định thành lập, các ban Xây dựng Đảng cp tỉnh, các tchức chính trị - xã hội cấp tỉnh

- Đối với bổ nhiệm kế toán trưởng: Các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ của công chức, viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn được lựa chọn bổ nhiệm kế toán trưởng gửi Sở Tài chính thống nhất ý kiến. Sau khi có ý kiến của Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tnh quyết định.

- Đối với bổ nhiệm kế toán trưởng các đơn vị trực thuộc: Các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được lựa chọn, hoàn chnh hồ sơ, thủ tục trình Giám đốc sở và cơ quan ngang sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp đó bổ nhiệm kế toán trưởng của đơn vị (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Sở Tài chính). Thực hiện các quy trình, thủ tục bố trí phụ trách kế toán đối với những người chưa đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.

- Đối với việc bnhiệm kế toán trưởng của các Ban Xây dựng Đảng Tnh ủy: Xem xét điều kiện, tiêu chuẩn của công chức, viên chức được lựa chọn, hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình thủ trưởng các đơn vị đó bnhiệm kế toán trưởng của đơn vị (Sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, Sở Tài chính). Thực hiện các quy trình, thủ tục bố trí phụ trách kế toán đối vi những người chưa đủ điều kiện bnhiệm kế toán trưởng tại đơn vị.

3. UBND các huyện, thành ph

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn có văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thành phố thống nhất ý kiến.

- Sau khi có ý kiến của Phòng Tài chính - Kế hoạch, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi Phòng Nội vụ thẩm định hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị thu chi ngân sách nhà nước cấp huyện, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán đối với đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố; các ban Xây dựng Đảng cấp huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, (bao gồm cả các tchức hội đặc thù và ban quản lý dự án trực thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý), trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của đơn vị.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của BTài chính, Bộ Nội vụ.

Căn cứ Hướng dẫn này, các sở, cơ quan ngang sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh; các ban Xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính, Sở Nội vụ để hướng dẫn hoặc tng hợp trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy (B/c);
- TTr HĐND tỉnh (
B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các ban Xây dựng Đ
ng Tỉnh ủy;
- Văn ph
òng UBND tnh: Lãnh đạo VP, Phòng HCTC, Phòng QTTV, Trung tâm CBTH, CV NC, KT, TH;
- Các sở, cơ quan ngang s
, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Các Hộ
i có tính chất đặc thù cấp tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- VNPT ioffice;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 241/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu241/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2017
Ngày hiệu lực17/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2019
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 241/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 241/HD-UBND 2017 công việc kế toán trưởng lĩnh vực kế toán Nhà nước tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 241/HD-UBND 2017 công việc kế toán trưởng lĩnh vực kế toán Nhà nước tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu241/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành17/02/2017
        Ngày hiệu lực17/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/08/2019
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 241/HD-UBND 2017 công việc kế toán trưởng lĩnh vực kế toán Nhà nước tỉnh Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 241/HD-UBND 2017 công việc kế toán trưởng lĩnh vực kế toán Nhà nước tỉnh Hà Giang

            • 17/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực