Hướng dẫn 253/TANDTC-V1

Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1 thực hiện Quyết định 1161/2021/QĐ-CTN về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 2021 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/TANDTC-V1

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI HƯỚNG DẪN SỐ 248/TANDTC-V1 NGÀY 12/7/2021 CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1161/2021/QĐ-CTN NGÀY 30/6/2021 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VỀ ĐẶC XÁ NĂM 2021 ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP NGƯỜI ĐANG ĐƯỢC TẠM ĐÌNH CHỈ CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá; ngày 12/7/2021, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, để đảm bo sự thống nhất về thời gian, trình tự, thtục theo đúng quy định của Luật Đặc xá; Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Hướng dẫn số 248/TANDTC-V1 , về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 đối với trường hợp người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Mục IV như sau:

“d) Hồ sơ, tài liệu đặc xá chuyển về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá bao gồm:

- Hồ sơ đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được lập thành 12 bộ (03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo). Mỗi bộ gồm:

+ Danh sách đề nghị đặc xá do Tòa án lập sau khi có kết quả thẩm định của Tổ Thẩm định liên ngành (Mẫu số 04);

+ Biên bản thẩm định danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá của Tổ thẩm định liên ngành;

+ Văn bản của Viện kiểm sát cùng cấp về các trường hợp đề nghị đặc xá và các trường hợp không đủ điều kiện đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù;

+ Các tài liệu về đặc xá của người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định tại khoản 1 Mục IV Hướng dẫn này được đóng như hướng dẫn tại điểm c khoản này.

 - Đối với những trường hợp mà có kết quả thm định không đủ điều kiện đề nghị đặc xá của Tổ thẩm định liên ngành thì Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu cũng phải lập thành 12 bộ hồ sơ, trong đó có 03 bộ dấu đỏ, 09 bộ photo kèm theo danh sách (Mẫu số 05), biên bản thẩm định gửi về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá. Cách lập hồ sơ, danh sách tương tự như cách lập hồ sơ, danh sách của những trường hợp được đề nghị đặc xá như trên”.

2. Sửa đổi, bổ sung cụm từ “...ngay sau khi Tòa án gửi danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và danh sách, hồ sơ không đủ điều kiện đặc xá về Tòa án nhân dân tối cao” tại đoạn cuối cùng của gạch đầu dòng thứ 7 điểm b khoản 1 Mục V như sau “...ngay sau khi Tòa án gửi danh sách, hồ sơ đề nghị đặc xá và danh sách, hồ sơ không đủ điều kiện đặc xá về Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục V như sau:

“2. Thời gian thực hiện

a) Từ ngày 20/7/2021 đến ngày 02/8/2021, các Tòa án nhân dân cấp tnh, các Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm hoàn thiện báo cáo, danh sách, hồ sơ đặc xá và văn bản liên quan đến công tác đặc xá (nếu có) gửi Tổ Thẩm định liên ngành để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá.

b) Sau khi có kết quả thẩm định, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đặc xá theo quy định tại điểm d khoản 2 Mục VI Hướng dẫn này vThường trực Hội đồng tư vấn đặc xá trong thời hạn quy định tại điểm a khoản này”.

4. Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện các hướng dẫn trên đây, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân các cấp và Chánh án Tòa án quân sự các cấp phải kịp thời phản ánh, báo cáo về Tòa án nhân dân tối cao, (qua Vụ Giám đốc kiểm tra I) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;
- PTTg Trương Hòa Bình, Chủ tịch HĐTVĐX;
- Chánh án TANDTC;
- Ban Nội chính TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- VKSNDTC;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an,
Ngoại giao, Tư pháp;
- Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam;
- Tòa án quân sự TW;
- TAND và TAQS các cấp;
- Cục C10 BCA;
- Vụ 8 VKSNDTC;
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu: TKPCA, Vụ GĐKT 103b.CM.VP.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Trí Tuệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/TANDTC-V1

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu253/TANDTC-V1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2021
Ngày hiệu lực16/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(27/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/TANDTC-V1

Lược đồ Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 2021 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 2021 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu253/TANDTC-V1
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Trí Tuệ
        Ngày ban hành16/07/2021
        Ngày hiệu lực16/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (27/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 2021 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 253/TANDTC-V1 2021 sửa đổi Hướng dẫn 248/TANDTC-V1

              • 16/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực