Hướng dẫn 2995/HD-UBND

Hướng dẫn 2995/HD-UBND năm 2015 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 2995/HD-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng dân tộc Kon Tum 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2995/HD-UBND

Kon Tum, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn t chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc y ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Dân tộc và Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG DÂN TỘC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Vị trí, chức năng

a) Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn thuộc y ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp y ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc.

b) Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kim tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, chương II, Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Tổ chức bộ máy và biên chế

a) T chức bộ máy

- Phòng Dân tộc có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:

+ Trưởng phòng Dân tộc chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.

+ Các Phó Trưởng phòng Dân tộc giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng.

- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc điều động, luân chuyển, cho từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Dân tộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ.

b) Biên chế

- Biên chế công chức của Phòng Dân tộc được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của huyện được cấp có thẩm quyền giao.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Phòng Dân tộc xây dựng kế hoạch biên chế công chức theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Phòng Dân tộc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 53/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ về kiện toàn t chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc y ban nhân dân các cấp.

II. T CHỨC THỰC HIỆN

1. y ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn này.

2. Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn này ban hành quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Dân tộc đ đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn hoặc vướng mắc, y ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
-
Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
-
Các huyện ủy, thành ủy;
-
Sở Nội vụ;
-
Ban Dân tộc;
-
UBND các huyện, thành phố;
-
Phòng Dân tộc các huyện, thành phố;
-
Lưu: VT-TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2995/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu2995/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2015
Ngày hiệu lực17/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2995/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 2995/HD-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng dân tộc Kon Tum 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 2995/HD-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng dân tộc Kon Tum 2015
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu2995/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành17/12/2015
        Ngày hiệu lực17/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 2995/HD-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng dân tộc Kon Tum 2015

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 2995/HD-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức phòng dân tộc Kon Tum 2015

            • 17/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực