Hướng dẫn 30/HD-VKSTC

Hướng dẫn 30/HD-VKSTC năm 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 30/HD-VKSTC 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34-CT/TW NGÀY 07/4/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Ngày 06/6/2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương có Công văn số 20/HĐTĐKT-VI đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành đoàn thể Trung ương... tổ chức sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” theo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 71 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Để có cơ sở đánh giá toàn diện, đúng thực chất việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (sau đây viết tắt là Chỉ thị 34-CT/TW), Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tiến hành sơ kết, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị; sự chuyển biến về nhận thức và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trước yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị của Bộ Chính trị.

2. Đánh giá kết quả đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước:

- Về nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua;

- Chất lượng, hiệu quả, tác dụng của các phong trào thi đua (do Ngành, địa phương, đơn vị phát động) trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Ngành và địa phương.

- Phong trào thi đua do Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát động được đánh giá có hiệu quả, thiết thực?

- Kết quả hưởng ứng, thực hiện 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động (phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”).

3. Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; những biện pháp, cách làm hay, hiệu quả nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền...

4. Kết quả đổi mới công tác khen thưởng:

- Đánh giá các chủ trương, biện pháp về quản lý nhà nước, việc nghiên cứu và ban hành các văn bản về thi đua, khen thưởng của Ngành, của đơn vị.

- Kết quả và chất lượng công tác khen thưởng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; quy trình, thủ tục, cải cách thủ tục hành chính trong khen thưởng của Ngành, của đơn vị.

- Đánh giá, tổng hợp các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền từ sau khi có Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu 03 năm 2016, 2017 và 2018.

- Đánh giá những chuyển biến và kết quả trong việc khen thưởng theo thẩm quyền và trình cấp trên khen thưởng cho tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp.

5. Về tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng:

- Đánh giá về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;

- Tình hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ; việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

- Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới và các kiến nghị, đề xuất khác (nếu có).

Trên cơ sở các nội dung trên, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Viện kiểm sát quân sự Trung ương tiến hành sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, gửi báo cáo sơ kết về Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trước ngày 15/11/2019, đồng thời gửi file điện tử vào địa chỉ: [email protected].

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao để được giải đáp./.

 


Nơi nhn:
- Đ/c Viện trưng VKSTC (để báo cáo);
- Ban Thi đua - Khen thư
ng TW (để b/c);
- Các đơn vị thuộc VKSTC (để thực hiện);
- VKS quân sự Trung ương (để thực hiện);
- VKSND cấp cao 1,2,3 (để thực hiện);
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ 16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Bùi Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/HD-VKSTC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu30/HD-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2019
Ngày hiệu lực15/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/HD-VKSTC

Lược đồ Hướng dẫn 30/HD-VKSTC 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 30/HD-VKSTC 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu30/HD-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýBùi Mạnh Cường
        Ngày ban hành15/07/2019
        Ngày hiệu lực15/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 30/HD-VKSTC 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 30/HD-VKSTC 2019 về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW

             • 15/07/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực