Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP

Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP năm 2020 về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP 2020 thi đua khen thưởng năm học 2020 2021 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3266/HD-GDĐT-VP

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi Khoản 4, Điều 40 Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ;

Căn cứ Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 77/UBND-VX ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Công văn số 376/BTĐKT-NV ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố về việc xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với các trường thuộc Khối thi đua giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Công tác thi đua, khen thưởng nhằm tạo động lực động viên, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy truyền thống yêu nước, hăng hái thi đua “dạy tốt - học tốt”, năng động, sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục thành phố.

II. NGUYÊN TẮC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

1. Công tác thi đua được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.

2. Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ kết quả phong trào thi đua; các cá nhân, tập thể phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua; không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận danh hiệu thi đua; tập thể có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo trở lên không được xét thi đua.

3. Khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân; coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng. Khen thưởng phải căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp công tác, giảng dạy, học tập, lao động.

4. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thường nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

5. Các cuộc họp xét danh hiệu thi đua, khen thưởng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số thành viên của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị tham dự. Thành viên không tham dự cuộc họp (vắng có lý do chính đáng) phải được lấy ý kiến sau buổi họp về những nội dung mà Hội đồng đã triển khai và thống nhất.

III. NỘI DUNG

Năm học 2020 - 2021 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Ban Bí thư và Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố.

Với chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, khẩu hiệu hành động “Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”, quán triệt mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình đóng vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021, toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, thực hiện tổt quy chế dân chủ ở cơ sở; kỷ cương, nề nếp, kỷ luật lao động, nội quy, quy chế của nhà trường, đơn vị; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; mỗi cán bộ, nhà giáo, người lao động không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, tận tâm, yêu thương học sinh, sinh viên, xây dựng lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong mẫu mực mô phạm; tích cực trong học tập, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao mức đạt được trong chuẩn nghề nghiệp, chuẩn cán bộ quản lý; đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với nội dung trọng tâm “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phát huy hiệu quả các nhóm nhà giáo cùng nhau phát triển và khuyến khích các giải pháp đổi mới, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả trong giảng dạy và công tác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp cụ thể, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học. Phát động thi đua có chủ đề, chủ điểm, khuyến khích được đông đảo cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, tập thể có thành tích xuất sắc.

3. Quán triệt đầy đủ nội dung phương hướng, nhiệm vụ của năm học, gắn với triển khai thực hiện 19 Đề án phát triển giai đoạn 2020 - 2025/2030 của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI;

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc tư duy giáo dục; đổi mới căn bản và toàn diện về chương trình, nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy - học tập, kiểm tra - đánh giá; coi trọng quản lý chất lượng giáo dục. Trong đó, chú trọng tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động tư vấn, trải nghiệm sáng tạo, rèn luyện kỹ năng sống, năng lực giải quyết vấn đề trong thực tế đời sống của học sinh, sinh viên; có các hoạt động thiết thực hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai...; thường xuyên giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa, hướng học sinh, sinh viên đến Chân - Thiện - Mỹ; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học và cá nhân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục thông qua các phần mềm, hệ thống; có giải pháp cụ thể để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số và sớm hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành; nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại, vận dụng có hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến trên thế giới; tổ chức giáo dục hướng nghiệp, phân luồng có hiệu quả; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo dựa trên kết quả đánh giá; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của người học.

5. Đẩy mạnh việc xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, có nhiều giải pháp sáng tạo giúp người học thay đổi tư duy, nhận thức về học tập suốt đời nhằm thúc đẩy nhu cầu tự học, tự bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực đời sống xã hội; tạo điều kiện thuận lợi, để người học tham gia học tập bằng nhiều hình thức, nhất là hình thức tự học trực tuyến trên môi trường internet, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và của địa phương; tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, sáng tạo trong việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập.

6. Tiếp tục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình và theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lớp Một, tổ chức giảng dạy sách giáo khoa lớp Một mới. Triển khai đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đại trà; nâng chuẩn giáo viên theo quy định, định hướng đạt chuẩn Ngoại ngữ - Tin học theo các chuẩn quốc tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố; định hướng học sinh học và tham gia kiểm tra trình độ Tiếng Anh - Tin học theo các chuẩn quốc tế.

7. Tổ chức, động viên đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các đơn vị giáo dục, trường học và các Cụm thi đua. Tăng cường các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đền ơn đáp nghĩa cho nhà giáo, người lao động, học sinh và sinh viên có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn thiết thực chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức đăng ký thi đua, bình xét thi đua

- Thủ trưởng đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua cụ thể, chi tiết theo các đợt, các chủ điểm lớn trong năm, các hoạt động phong trào, hoạt động ngoại khóa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

- Triển khai đầy đủ tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng; công khai quy trình xét chọn các danh hiệu thi đua theo Thông tư, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Trung ương và Thành phố.

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị đăng ký thi đua năm học 2020 - 2021 tại từng tổ, khối và tổng hợp danh sách đăng ký danh hiệu thi đua của toàn đơn vị. Thực hiện đăng ký thi đua trên phần mềm trực tuyến quản lý công tác thi đua của Ngành.

1.1. Đăng ký danh hiệu thi đua

a. Đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện: đăng ký thi đua theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện.

b. Đối với các trường Trung học phổ thông, Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Sở (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc Sở):

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại đơn vị đăng ký thi đua.

- Đăng ký trên phần mềm; đăng ký thi đua cho tập thể, cá nhân (bằng văn bản) về Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành và Trường khối thi đua.

Lưu ý: Các tập thể, cá nhân cần mạnh dạn, chủ động đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm học để đảm bảo cho việc xét các danh hiệu thi đua vào cuối năm đúng theo quy định

- Hạn chót đăng ký trên phần mềm và gửi về hộp thư điện tử của chuyên viên phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo: ngày 30 tháng 10 năm 2020.

- Đăng ký về Trưởng khối thi đua theo yêu cầu và thời gian hoạt động của từng khối.

1.2. Đề xuất hình thức khen thưởng:

1.2.1. Đối với Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: căn cứ tình hình thực tế năm học, trên cơ sở đồng thuận của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo vận dụng Điều 5 Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT để đề nghị xét tặng.

- Cuối năm học, các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và nộp về Trưởng khối thi đua và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Giáo dục và Đào tạo

- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: đề xuất các hình thức khen thưởng cấp Thành phố, cấp Bộ, cấp Nhà nước và cho tập thể, cá nhân trong hồ sơ thi đua cuối năm.

1.2.2. Đối với hình thức khen thưởng cấp Thành phố (Bằng khen Ủy ban nhân dân thành phố và Huy hiệu Thành phố), cấp Nhà nước (Bằng khen Thủ tưởng, Huân chương Lao động...): Các đơn vị trực thuộc Sở nộp hồ sơ đề nghị vào cuối năm học cùng với hồ sơ thi đua (đính kèm minh chứng).

1.2.3. Khen thưởng nhân Kỉ niệm thành lập đơn vị (05,10,15,20,... năm): các đơn vị căn cứ kết quả thi đua đã có để đề nghị xét tặng Cờ Truyền thống của Ủy ban nhân dân thành phố dựa trên các quy định, tiêu chí của Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố. Hồ sơ đề nghị gửi về Sở trước khi đơn vị tổ chức lễ ít nhất là 1 tháng.

1.3. Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm học

1.3.1. Khối các đơn vị trực thuộc quận, huyện: thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận, huyện.

1.3.2. Khối các Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Từ ngày 24/5 đến ngày 29/5/2021, các khối thi đua họp bình chọn đơn vị xuất sắc để nhận:

Cờ Thi đua của Thành phố;

Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Đối tượng: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện và các đơn vị trực thuộc (trường mầm non, tiểu học, trung học sơ sở,...).

- Gửi hồ sơ về bộ phận thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

Tờ trình.

Biên bản họp Khối thi đua

Báo cáo tổng kết hoạt động sinh hoạt khối.

Thống kê kết quả xét và đề nghị khen thưởng của khối.

Báo cáo thành tích tập thể và cá nhân đề nghị khen (mẫu đính kèm).

1.3.3. Khối các đơn vị trực thuộc Sở:

- Từ ngày 17/5 đến ngày 29/5/2021, các đơn vị hoàn tất việc xét thi đua cuối năm học, nhập dữ liệu vào phần mềm và nộp hồ sơ về Khối trường khối thi đua. Hồ sơ bao gồm:

Tờ trình.

Biên bản họp Hội đồng thi đua

Bảng tổng hợp kết quả xét thi đua của cá nhân.

Quyết định công nhận các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Xác nhận thành tích đạt được của các đoàn thể (Chi bộ, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM)

Các biểu mẫu có liên quan (xem phụ lục biểu mẫu)

- Từ ngày 31/5 đến ngày 05/6/2021, các khối thi đua họp và bình chọn 01 đơn vị nhận Cờ thi đua Thành phố, đề nghị xét Cờ Thi đua Chính phủ (nếu có). Gửi hồ sơ về bộ phận thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo, bao gồm:

Tờ trình.

Biên bản họp Khối thi đua

Báo cáo tổng kết hoạt động sinh hoạt khối.

Thống kê kết quả xét và đề nghị khen thưởng của khối.

Lưu ý:

Đơn vị được bình chọn đề nghị xét tặng Cờ thi đua Thành phố phải là đơn vị có điểm số dẫn đầu khối, đơn vị đề nghị xét Cờ Thi đua Chính phủ phải là đơn vị được bình chọn Cờ Thi đua Thành phố.

Việc xét Cờ Thi đua đối với các đơn vị trường Cao đẳng, Trung cấp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách.

2. Tổ chức sinh hoạt khối thi đua

Các khối thi đua xây dựng nội dung, kế hoạch và quy chế hoạt động của khối nhằm phát động phong trào thi đua yêu nước để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm học 2020 - 2021.

Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, theo Quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân chia cụm, khối thi đua thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo chia các khối thi đua thuộc ngành như sau: (Đính kèm danh sách các khối thi đua)

- Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo

: 04 khối

- Khối Trung học phổ thông

: 16 khối

- Khối đơn vị trực thuộc Sở

: 01 khối

- Khối Phòng, Ban của Sở

: 01 khối

Riêng các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc, việc sinh hoạt khối do Sở Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn, các đơn vị vẫn thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2.1. Nguyên tắc hoạt động khối thi đua

- Khối thi đua hoạt động theo chế độ tập thể, các quyết định của khối, được thông qua trong các buổi họp, sinh hoạt của khối, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, bình đẳng, tự nguyện, tự giác, công khai, hợp tác. Các quyết định của khối là ý kiến chung của các đơn vị trong từng khối thi đua; khi không có sự thống nhất trong khối, khối trưởng có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

- Đơn vị đảm nhiệm vai trò khối trưởng các khối thi đua được sử dụng con dấu của đơn vị mình làm cơ sở pháp lý cho các văn bản liên quan đến hoạt động của khối thi đua.

- Khối trưởng có cách làm tốt, đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức hoạt động Khối thi đua sẽ được cộng thêm tối đa 05 điểm trong tổng điểm đánh giá xếp loại cuối năm học.

2.2. Nhiệm vụ khối thi đua

2.2.1. Nhiệm vụ của khối thi đua

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, lịch tổ chức sinh hoạt, nội dung của phong trào thi đua và công tác khen thưởng cho năm học 2020 - 2021.

- Ban hành Quyết định kèm theo Quy chế hoạt động của khối thi đua.

- Tổ chức giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua; qua đó, rút kinh nghiệm và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong toàn khối.

- Thực hiện bình xét thi đua cuối năm cho các đơn vị và cá nhân trong khối, tôn vinh đơn vị dẫn đầu và đề nghị đơn vị nhận Cờ Thi đua.

2.2.2. Nhiệm vụ của khối trưởng

- Tổ chức cho các đơn vị đăng ký danh hiệu thi đua, đăng ký tổ chức chuyên đề, ký kết giao ước thi đua.

- Quyết định thời gian, địa điểm, chương trình làm việc và chủ trì các buổi họp của khối thi đua; triệu tập họp đột xuất để triển khai các văn bản, nội dung mới về thi đua theo chỉ đạo của Sở hoặc theo đề nghị của các đơn vị trong khối.

- Tiếp nhận, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ của các đơn vị trong khối và báo cáo kết quả hoạt động của khối thi đua cho Sở Giáo dục và Đào tạo 3 lần/năm học (đầu năm, cuối học kỳ 1 và cuối năm học).

2.2.3. Nhiệm vụ của các đơn vị

- Đăng ký danh hiệu, chỉ tiêu thi đua và ký kết giao ước thi đua.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung thi đua đã đăng ký, các báo cáo sơ kết, tổng kết và tự đánh giá, chấm điểm thi đua của đơn vị đúng thời gian quy định.

- Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các buổi họp, sinh hoạt và các hoạt động khác do khối thi đua thống nhất tổ chức.

- Tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị hoặc hiến kế các giải pháp nhằm đẩy mạnh, đổi mới công tác thi đua khen thưởng của khối thi đua cho năm học mới.

- Thực hiện hồ sơ đúng quy định, đúng biểu mẫu và nộp về khối trường đúng thời hạn (đầu năm học, cuối học kỳ 1 và cuối năm học).

2.3. Hoạt động của các khối thi đua

2.3.1. Sinh hoạt khối thi đua lần 1

- Thống nhất kế hoạch thi đua, quy chế hoạt động của khối trong năm học.

- Thông qua nội dung đăng ký thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối.

- Đăng ký tổ chức chuyên đề.

Lưu ý: Nộp kế hoạch, quy chế hoạt động, bảng ký kết giao ước thi đua và biên bản họp khối về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31/10/2020.

2.3.2. Sinh hoạt khối thi đua lần 2

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị đạt hiệu quả; tổ chức tuyên dương gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong khối.

- Rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi đua - khen thưởng trong học kỳ I và đề ra trọng tâm công tác học kỳ II.

Lưu ý: Nộp biên bản họp khối (có nội dung tổ chức chuyên đề) và Báo cáo sơ kết học kỳ I hoạt động khối về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 16/01/2021.

2.3.3. Sinh hoạt khối thi đua lần 3

1. Tổng kết thi đua cuối năm học, bình xét thi đua, bình chọn đơn vị dẫn đầu đề nghị Cờ thi đua trong khối thi đua.

2. Thông qua danh sách đề nghị các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng và giới thiệu khối trường cho năm học mới.

Lưu ý: Nộp Hồ sơ thi đua về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10/6/2021.

Để công tác thi đua, khen thưởng được đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của thành phố, trong quá trình thực hiện các loại hồ sơ, các đơn vị cần lưu ý về thời gian được quy định ttong hướng dẫn. Hồ sơ gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản và qua hộp thư điện tử của chuyên viên phụ trách (danh sách đính kèm).

Đề nghị Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận/huyện, Lãnh đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục trực thuộc nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thi đua của từng khối và của đơn vị mình, nhằm phát huy hiệu quả phong trào thi đua tai cơ sở, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thi đua-Khen thưởng thành phố;
- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;
- Các Phòng thuộc Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT,TĐ.

GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3266/HD-GDĐT-VP

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu3266/HD-GDĐT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2020
Ngày hiệu lực06/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(08/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3266/HD-GDĐT-VP

Lược đồ Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP 2020 thi đua khen thưởng năm học 2020 2021 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP 2020 thi đua khen thưởng năm học 2020 2021 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu3266/HD-GDĐT-VP
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành06/10/2020
        Ngày hiệu lực06/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (08/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP 2020 thi đua khen thưởng năm học 2020 2021 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 3266/HD-GDĐT-VP 2020 thi đua khen thưởng năm học 2020 2021 Sở Giáo dục Hồ Chí Minh

         • 06/10/2020

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/10/2020

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực