Hướng dẫn 33-HD/BTCTW

Hướng dẫn 33-HD/BTCTW năm 2020 về thực hiện nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trách nhiệm của đảng viên


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 33-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG QUY ĐỊNH SỐ 213-QĐ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ NHÂN DÂN NƠI CƯ TRÚ

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú (sau đây viết tắt là Quy định 213), Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quy định 213 như sau:

1. Đảng viên đang công tác, học tập trong điều kiện đặc thù giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

1.1. Đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

- Đảng viên đang công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân do điều kiện công tác xa nhà hoặc do yêu cầu, nhiệm vụ phải ở tập trung tại doanh trại, nhà công vụ ngoài giờ làm việc hằng ngày không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên công tác tại một số cơ quan, đơn vị trong nước, các loại hình doanh nghiệp nhưng thường xuyên đi làm việc xa nơi cư trú, lưu động; đảng viên là cán bộ điều động, luân chuyển ở nhà công vụ, tập thể cơ quan không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đi học tập trung 12 tháng trong năm; đảng viên là học sinh, sinh viên đi học xa nhà không thường xuyên về nơi cư trú.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, Điều 1 và nhiệm vụ tại Khoản 1, 2, 5, 6, 7, Điều 2 Quy định 213. Không lấy ý kiến nhận xét định kỳ hằng năm; chỉ lấy ý kiến nhận xét khi cần thiết (thực hiện quy trình công tác cán bộ, khen thưởng, kỷ luật...).

1.2. Đảng viên được miễn giới thiệu về tổ chức đảng nơi cư trú

- Đảng viên công tác trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, phải giữ bí mật về nhân thân; đảng viên ở các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu.

- Đảng viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo do yêu cầu nhiệm vụ hằng năm không thường xuyên về nơi cư trú.

- Đảng viên đang công tác tại các cơ quan ngoại giao, văn phòng đại diện, đơn vị kinh tế ở ngoài nước; đảng viên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; đảng viên ra ngoài nước lao động, làm việc, học tập 12 tháng trong năm.

- Đảng viên đang công tác nhưng mắc bệnh phải điều trị hoặc dưỡng bệnh 12 tháng liên tục trong năm.

Các đảng viên nêu trên thực hiện trách nhiệm tại Khoản 1, 2, 6, Điều 2 Quy định 213.

1.3. Thẩm quyền xem xét, quyết định

- Đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định từng đảng viên thuộc Khoản 1.1 hoặc Khoản 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này trên cơ sở đề nghị của chi bộ nơi đảng viên đang công tác, học tập.

- Chi bộ cơ sở xem xét, quyết định từng đảng viên thuộc Khoản 1.1 hoặc Khoản 1.2 Hướng dẫn này.

2. Mẫu giấy giới thiệu, phiếu xin ý kiến

2.1. Mẫu giấy giới thiệu

Thực hiện thống nhất mẫu giấy giới thiệu với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú theo mẫu 1-213; riêng đảng viên nêu tại Khoản 1.1, Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 2-213 (các mẫu đính kèm).

2.2. Mẫu phiếu xin ý kiến

Đảng viên không thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1, 1.2, Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 3-213. Đảng viên thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1.1, Điểm 1 Hướng dẫn này thực hiện theo mẫu 4-213 (các mẫu đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương.

 


Nơi nhận:
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các cơ quan, ban đảng Trung ương,
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban,
- Các ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các vụ, cục, đơn vị thuộc BTCTW,
- Lưu VP, Vụ CSĐ, ĐV.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thanh Bình

 

Mẫu 1-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… về sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về sinh hoạt tại Chi bộ ………

…………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 2-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: - GGT/ĐU

……., ngày … tháng … năm …..

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ……………………………………………………….

………………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ ………………………………………………………………………

Giới thiệu đồng chí …………………………………………. Nam, nữ …………………………..

Sinh ngày ….. tháng …….. năm ……………………………………………………………………

Kết nạp vào Đảng ngày …………, công nhận đảng viên chính thức ngày ……………………

Đang sinh hoạt đảng tại Chi bộ …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Hiện cư trú tại …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: Giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú.

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ……………………………….. hoàn thành nhiệm vụ.

 

ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) NƠI CƯ TRÚ

Tiếp nhận ngày…………………………..

Đã giới thiệu về Chi bộ ………………….

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) CƠ SỞ
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 3-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:…………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ ………………………………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □                       Nêu gương □                            Chưa nêu gương □

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu □                             Gương mẫu □                           Chưa gương mẫu □

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp đinh kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ □                                Tham gia chưa đầy đủ □            Không tham gia □

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực □                Thường xuyên □                        Chưa thường xuyên □

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực □                           Tích cực □                                Chưa tích cực □

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương □                           Không đề nghị □                       Xem xét xử lý □

7. Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 4-213

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ………………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi: ……………………………………………………

…………………………………………………………….

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ ……………………………………… trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ……………………………………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

 

 

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Mẫu 4-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ …………………………………
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

 

……., ngày … tháng … năm …..

 

PHIẾU NHẬN XÉT

đối với đảng viên giới thiệu nhưng được miễn sinh hoạt nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên ……………………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt □                       Nêu gương □                Chưa nêu gương □

2. Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; vận động các thành viên trong gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □                          Thực hiện □                   Chưa thực hiện □

3. Vận động gia đình thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết ở khu dân cư.

Thực hiện tốt □                          Thực hiện □                   Chưa thực hiện □

4. Nhận xét khác ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký tên, ghi rõ họ và tên)

_______________

1 Hoặc bí thư chi bộ (nơi không có chi ủy)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33-HD/BTCTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu33-HD/BTCTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2020
Ngày hiệu lực30/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33-HD/BTCTW

Lược đồ Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trách nhiệm của đảng viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trách nhiệm của đảng viên
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu33-HD/BTCTW
        Cơ quan ban hànhBan Tổ chức Trung ương
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành30/10/2020
        Ngày hiệu lực30/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trách nhiệm của đảng viên

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 33-HD/BTCTW 2020 thực hiện Quy định 213-QĐ/TW trách nhiệm của đảng viên

              • 30/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực