Hướng dẫn 332-HD/BDVTW

Hướng dẫn 332-HD/BDVTW năm 2014 thực hiện Kết luận 01 và Chỉ thị 36-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Dân vận Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 332-HD/BDVTW 2014 thực hiện 36-CT/TW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN DÂN VẬN

-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 332-HD/BDVTW

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01 VÀ CHỈ THỊ SỐ 36-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

- Chuyển Kết luận số 01-KL/TBTCPV, ngày 19/5/2014 của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII “về việc phân công nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng”;

- Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.

Nhằm phát huy vai trò của hệ thống dân vận các cấp trong việc động viên các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 trong hệ thống dân vận như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Huy động trí tuệ các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; phát huy dân chủ và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, tiếp tục coi trọng việc lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác tư tưởng trong đảng bộ, cán bộ, đảng viên; tập trung giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

- Quá trình tổ chức phục vụ đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII (gồm cả trước, trong và sau Đại hội) phải đảm bảo: Tổ chức Đại hội đúng Điều lệ Đảng và nguyên tắc sinh hoạt Đảng; thể hiện được những chủ đề, tư tưởng và phương châm của Đại hội (trọng thể, khoa học, chu đáo, tiết kiệm, tuyệt đối an toàn); tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử xấu.

- Việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 phải gắn với thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015, trọng tâm là lễ kỷ niệm 85 năm ngày Truyền thống Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2015) và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị, giai đoạn 2011 - 2015.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC DÂN VẬN THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01

1. Tổ chức quán triệt Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền trong nhân dân, để nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc tham gia quá trình chuẩn bị, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trong nhân dân về các nội dung liên quan đến Đại hội.

2. Ban Dân vận các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ động và kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng trong quá trình tiến hành đại hội đảng bộ các cấp để phản ánh với Đảng; tham mưu đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, giải quyết những nguyện vọng chính đáng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhằm tăng cường lòng tin và sự đồng thuận trong nhân dân đối với Đảng.

3. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên và phát huy cao độ quyền làm chủ và trí tuệ của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội từ cấp cơ sở đến cấp toàn quốc; đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên, nhất là những người ứng cử vào cấp ủy; giám sát cán bộ, đảng viên, chống hiện tượng tiêu cực trong công tác cán bộ.

4. Tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015) và lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

5. Phối hợp tham mưu cho cấp ủy về nhân sự của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cấp ủy cùng cấp.

6. Có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội, để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương hướng dẫn việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về công tác dân vận; tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhân sự của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương tham gia Ban Chấp hành Trung ương; phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 trong hệ thống dân vận.

2. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương chỉ đạo các cấp trong hệ thống tổ chức quán triệt Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 tới đoàn viên, hội viên; có kế hoạch phát động và đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương hướng dẫn và theo dõi, đôn đốc hệ thống dân vận của địa phương, đơn vị thực hiện tốt Kết luận số 01 và Chỉ thị 36; tham gia ý kiến về nhân sự của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; tham mưu cho cấp ủy giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân, nhất là ở cơ sở; tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời chuẩn bị chương trình hành động và có kế hoạch phối hợp tổ chức tuyên truyền nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đến quần chúng nhân dân.

4. Quá trình theo dõi thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 ở các cấp (trọng tâm là việc theo dõi, nắm và tổng hợp tình hình tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp để đề xuất biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và tổng hợp ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII), Ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương định kỳ hằng quý có báo cáo gửi về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Dân vận Trung ương theo dõi và lập danh sách Ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương không gửi văn bản định kỳ về việc thực hiện Kết luận số 01 và Chỉ thị 36 theo hướng dẫn này để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội XII của Đảng.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng và có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đề nghị Ban dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương tăng cường công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết số 25 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 7 (khóa XI);vận động các tầng lớp nhân dân đồng tâm, đồng thuận, đóng góp trí tuệ, sức lực để góp phần vào thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

 

TRƯỞNG BAN
Hà Thị Khiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 332-HD/BDVTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu332-HD/BDVTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2014
Ngày hiệu lực29/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 332-HD/BDVTW

Lược đồ Hướng dẫn 332-HD/BDVTW 2014 thực hiện 36-CT/TW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 332-HD/BDVTW 2014 thực hiện 36-CT/TW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu332-HD/BDVTW
        Cơ quan ban hànhBan Dân vận Trung ương
        Người kýHà Thị Khiết
        Ngày ban hành29/09/2014
        Ngày hiệu lực29/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 332-HD/BDVTW 2014 thực hiện 36-CT/TW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 332-HD/BDVTW 2014 thực hiện 36-CT/TW tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII

           • 29/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực