Hướng dẫn 35-HD/BTCTW

Hướng dẫn 35-HD/BTCTW năm 2015 thực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 35-HD/BTCTW 2015 hực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 35-HD/BTCTW

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2015/NĐ-CP NGÀY 09-3-2015 CỦA CHÍNH PHỦ “QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ TUỔI TÁI CỬ, TÁI BỔ NHIỆM GIỮ CÁC CHỨC VỤ, CHỨC DANH THEO NHIỆM KỲ TRONG CƠ QUAN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI”

- Căn cứ Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương;

- Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 36-CT/TW);

- Thực hiện khoản 2, Điều 8 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09-3-2015 của Chính phủ “Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội” (sau đây gọi tắt là Nghị định số 26/2015/NĐ-CP);

Sau khi thống nhất với các bộ: Nội vụ, Tài chính; Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 26/2015/NĐ-CP như sau:

1. Về đối tượng áp dụng

Cấp ủy viên các cấp công tác trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Chỉ thị số 36-CT/TW, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (sau đây gọi tắt là Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW).

2. Về việc xác định tuổi hưởng chế độ chính sách theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP

Theo quy định của Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử là người còn thời gian công tác không đủ 1/2 nhiệm kỳ (dưới 30 tháng) được xác định cụ thể như sau:

- Cấp ủy viên cấp tỉnh không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 02-1958; là nữ sinh từ tháng 02-1963 trở về trước (trừ trường hợp được kéo dài thời gian công tác như nam giới).

- Cấp ủy viên cấp huyện không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 11-1957; là nữ sinh từ tháng 11-1962 trở về trước.

- Cấp ủy viên cấp xã không đủ tuổi tái cử là nam sinh từ tháng 9-1957; là nữ sinh từ tháng 9-1962 trở về trước.

Đối với các cấp ủy viên không đủ tuổi tái cử nêu trên nhưng đã có thông báo nghỉ hưu hoặc thời gian công tác chỉ còn từ 06 tháng trở xuống1 tính từ ngày bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ cùng cấp (theo Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW) đến thời điểm nghỉ hưu, không thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để b/c);
- Ban cán sự đảng Chính phủ:
- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW;
- Các bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động - TB và XH;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Lãnh đạo Ban;
- Các vụ, đơn vị trực thuộc Ban;
- Lưu VP; Vụ CSCB.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Quynh

 1 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27-4-2010 của Chính phủ quy định trước 06 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra thông báo bằng văn bn về thời điểm nghỉ hưu đcông chức biết...

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35-HD/BTCTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu35-HD/BTCTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2015
Ngày hiệu lực24/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35-HD/BTCTW

Lược đồ Hướng dẫn 35-HD/BTCTW 2015 hực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Hướng dẫn 35-HD/BTCTW 2015 hực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP
      Loại văn bảnHướng dẫn
      Số hiệu35-HD/BTCTW
      Cơ quan ban hànhBan Tổ chức Trung ương
      Người kýNguyễn Văn Quynh
      Ngày ban hành24/04/2015
      Ngày hiệu lực24/04/2015
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Hướng dẫn 35-HD/BTCTW 2015 hực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP

       Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 35-HD/BTCTW 2015 hực hiện Nghị định 26/2015/NĐ-CP