Hướng dẫn 35/HD-VKSTC

Hướng dẫn 35/HD-VKSTC năm 2021 về tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" (2012-2021) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 35/HD-VKSTC 2021 thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên Vững về chính trị


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 35/HD-VKSTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG TÂM VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM” (2012 - 2021)

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua như sau:

I. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo VKSND các cấp trong việc tổ chức phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua; công tác tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân (KSND).

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua, chỉ rõ nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện cuộc vận động, hưởng ứng phong trào thi đua thông qua việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 và Công văn số 2021/VKSTC-VP ngày 21/6/2012.

3. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình qua tổng kết phong trào thi đua.

II. KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng

- Tập thể: VKSND cấp huyện; phòng thuộc VKSND cấp tỉnh; Văn phòng, Viện nghiệp vụ của VKSND cấp cao; cấp phòng và tương đương của các đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện kiểm sát quân sự khu vực, cấp phòng thuộc Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương; cấp phòng thuộc Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

- Cá nhân: Công chức, viên chức trong Ngành, bao gồm sỹ quan, chiến sỹ trong hệ thống Viện kiểm sát quân sự các cấp.

2. Căn cứ đề nghị khen thưởng

Tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí được nêu tại Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 08/3/2012 và Công văn số 2021/VKSTC-VP ngày 21/6/2012. Việc đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân phải căn cứ vào thành tích đóng góp thực tế trong suốt quá trình triển khai, thực hiện cuộc vận động, có định lượng cụ thể; không đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích chung chung, không thiết thực ( đề cương báo cáo thành tích kèm theo)

3. Hình thức khen thưởng và tỷ lệ khen thưởng

3.1. Hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Giấy khen của Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.2. Tỷ lệ khen thưởng

3.2.1. Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao

Các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn trong số các tập thể, cá nhân đã được khen thưởng trong 10 năm (2012 -2021) có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất để đề nghị Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen, cụ thể:

- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao: mỗi đơn vị lựa chọn đề nghị 01 tập thể và 01 cá nhân.

- Viện kiểm sát quân sự lựa chọn đề nghị 1 2 tập thể và 13 cá nhân.

- VKSND cấp cao: mỗi đơn vị lựa chọn 01 tập thể và 02 cá nhân.

- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Tập thể có số lượng dưới 20 đơn vị cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện: mỗi đơn vị lựa chọn đề nghị 02 tập thể và 02 cá nhân;

+ Tập thể có số lượng từ 20 đến 30 đơn vị cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện: mỗi đơn vị lựa chọn đề nghị 03 tập thể và 03 cá nhân.

+ Tập thể có số lượng từ 30 đơn vị cấp phòng và Viện kiểm sát cấp huyện trở lên: mỗi đơn vị lựa chọn đề nghị 04 tập thể và 04 cá nhân.

3.2.2. Giấy khen

Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương, Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng Giấy khen theo thẩm quyền. Tỷ lệ khen thưởng do Thủ trưởng đơn vị quyết định (đối với các đơn vị thuộc VKSND tối cao: giới hạn mỗi đơn vị 01 tập thể và 01 cá nhân).

4. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao được lập thành 01 bộ (bản chính) gồm:

- Tờ trình của cấp trình khen thưởng (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng);

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn này, các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết và gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao trước ngày 15/11/2021, đồng thời gửi bàn mềm vào địa chỉ: vp_vl 6@vks.gov.vn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nêu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh về Vụ Thi đua - Khen thưởng VKSND tối cao để được giải đáp./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC (để b/c);
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW (để b/c);
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ 16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trâm

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THÀNH TÍCH

TỔNG KẾT 10 NĂM TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, KIỂM SÁT VIÊN “VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, GIỎI VỀ NGHIỆP VỤ, TINH THÔNG VỀ PHÁP LUẬT, CÔNG TÂM VÀ BẢN LĨNH, KỶ CƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM” (2012 - 2021)

Tập thể, cá nhân đạt các tiêu chí được nêu tại Kế hoạch số 179/KH-VKSTC- V9 ngày 08/3/2012 và việc thực hiện Công văn số 2021/VKSTC-VP ngày 21/6/2012; trong đó lưu ý đánh giá làm nổi bật một số nội dung các tiêu chí sau:

1. Vững về chính trị

- Về lập trường tư tưởng, việc chấp hành đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Thái độ của cá nhân trong việc đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Giỏi về nghiệp vụ

- Khả năng vận dụng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ vào hoạt động thực tiễn công tác.

- Năng lực phân tích, đánh giá, tổng hợp về tình hình vi phạm, tội phạm và khả năng tham gia giải quyết các vụ, việc khó khăn, tính chất phức tạp.

- Đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên các cấp ngoài các yêu cầu trên còn phải đánh giá năng lực trực tiếp chủ trì hoặc tham gia xây dựng chuyên đề tổng kết rút kinh nghiệm, hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với các đơn vị cấp dưới (nêu rõ số lượng, chất lượng cụ thể của chuyên đề)

- Trong 10 năm (2012 - 2021) không để xảy ra vụ, việc bỏ lọt tội phạm, người phạm tội hoặc xảy ra oan, sai hoặc vi phạm quy chế nghiệp vụ của Ngành và các quy định của pháp luật về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Việc xây dựng hồ sơ kiểm sát theo quy định tại các Quy chế nghiệp vụ.

- Việc chấp hành các quy định về bảo mật, chế độ báo cáo.

- Các tiêu chí cụ thể trong từng lĩnh vực công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên.

3. Tinh thông về pháp luật

- Khả năng hiểu biết và áp dụng các quy định về pháp luật trong lĩnh vực công tác được giao.

- Khả năng vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ, gắn nhiệm vụ công tác với yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng.

- Khả năng tham mưu, hướng dẫn pháp luật trong công tác; việc học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức để vận dụng vào công tác.

4. Công tâm và bản lĩnh

- Vấn đề khách quan, công bằng, đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, đề xuất giải quyết các vụ, việc; tôn trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ.

- Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; việc đề xuất các hình thức, biện pháp giải quyết trong từng vụ, việc cụ thể.

5. Kỷ cương và trách nhiệm

- Ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ, chấp hành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và của Ngành. Thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao.

- Trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc.

- Ý thức xây dựng đơn vị; tinh thần phối hợp với đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ. Vấn đề phê bình và tự phê bình trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Lưu ý: Tập thể, cá nhân báo cáo các hình thức được khen thưởng trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm trong 10 năm (2012 -2021) như sau:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 35/HD-VKSTC

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu35/HD-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2021
Ngày hiệu lực10/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(12/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 35/HD-VKSTC

Lược đồ Hướng dẫn 35/HD-VKSTC 2021 thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên Vững về chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 35/HD-VKSTC 2021 thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên Vững về chính trị
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu35/HD-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Hải Trâm
        Ngày ban hành10/11/2021
        Ngày hiệu lực10/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (12/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 35/HD-VKSTC 2021 thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên Vững về chính trị

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 35/HD-VKSTC 2021 thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên Vững về chính trị

            • 10/11/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực