Hướng dẫn 37-HD/VPTW

Hướng dẫn 37-HD/VPTW về mức tiền thưởng và hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên do Văn phòng Trung ương Đảng ban hành

Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng đã được thay thế bởi Hướng dẫn 56-HD/VPTW mức chi tiền thưởng kèm hình thức khen thưởng tổ chức đảng đảng viên 2015 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng


VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 37-HD/VPTW

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

VỀ MỨC TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN

- Thực hiện Quy định số 23 -QĐ/TW, ngày 31-10-2006 của Bộ Chính trị về việc thi hành Điều lệ Đảng khóa X,

- Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng,

Sau khi trao đổi thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn mức tiền thưởng các hình thức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên, mức tiền thưởng huy hiệu Đảng và kỷ niệm chương như sau:

I- Đối tượng, phạm vi

- Quy định này hướng dẫn chi tiết mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng và kỷ niệm chương trong toàn Đảng.

- Đảng ủy Quân sự Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước căn cứ vào quy định này trao đổi với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương ban hành văn bản hướng dẫn cho phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng trực thuộc.

II- Mức tiền thưởng đối với tổ chức đảng được khen thưởng

1- Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở

- Được đảng ủy cơ sở tặng giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và chi bộ có thành tích xuất sắc (không theo định kỳ) khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ huyện ủy và tương đương tặng giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 1,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng bằng khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

2- Đối với tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở)

- Được ban thường vụ huyện ủy và tương đương tặng giấy khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và tổ chức cơ sở đảng có thành tích đặc biệt xuất sắc không theo định kỳ khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng bằng khen tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 3 năm liền khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 3,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng cờ cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 6,0 lần mức lương tối thiểu chung.

3- Đối với đảng bộ huyện và tương đương

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng bằng khen cho đảng bộ huyện và tương đương có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 10,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng cờ cho đảng bộ huyện và tương đương có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiệm kỳ 5 năm khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 15,0 lần mức lương tối thiểu chung.

III- Mức tiền thưởng đối với đảng viên được khen

- Được đảng ủy hoặc chi ủy cơ sở tặng giấy khen đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm và đảng viên có thành tích đặc biệt xuất sắc không theo định kỳ khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 0,3 lần mức lương tối thiểu chung.

- Được ban thường vụ huyện ủy và tương đương tặng giấy khen đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền khen thưởng được kèm theo mức tiền thưởng là 0,6 lần mức lương tối thiểu.

- Được ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Trung ương tặng bằng khen đảng viên “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền khen thưởng được kèm theo tiền thưởng là 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

IV- Mức tiền thưởng kèm theo huy hiệu Đảng, kỷ niệm chương

1- Mức tiền thưởng kỷ niệm chương

Cá nhân được tặng kỷ niệm chương của ngành do các cơ quan Trung ương tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

2- Mức tặng thưởng kèm theo huy hiệu Đảng

- Huy hiệu 30 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 0,6 lần mức lương tối thiểu chung.

- Huy hiệu 40 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 1,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Huy hiệu 50 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 2,0 lần mức lương tối thiểu chung.

- Huy hiệu 60 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 2,5 lần mức lương tối thiểu chung.

- Huy hiệu 70 năm tuổi đảng được tặng giấy chứng nhận kèm theo mức tiền thưởng 3,5 lần mức lương tối thiểu chung.

Tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương tối thiểu chung được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng.

V- Nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng

1- Kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng hằng năm cấp ủy cấp nào ra quyết định khen thưởng thì cấp đó chịu trách nhiệm chi tiền thưởng kèm theo hình thức khen thưởng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của cấp mình quản lý. Kinh phí chi khen thưởng công tác đảng thực hiện theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương và Thông tư số 225/2004/TTLT/BTCQTTW-BTC, ngày 05-4-2004 của Ban Tài chính - Quản trị Trung ương (nay là Văn phòng Trung ương Đảng) và Bộ Tài chính.

2- Chế độ thưởng khen thưởng trong các cơ quan đảng (gồm tặng thưởng huy hiệu Đảng 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm tuổi đảng; tặng thưởng kỷ niệm chương) do các cơ quan đảng Trung ương ra quyết định tặng thưởng. Tiền thưởng kèm theo giấy chứng nhận do các cấp ủy địa phương chi và quyết toán theo quy định.

Hướng dẫn này được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng từ ngày 01-12-2010 và thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW, ngày 27-12-2007 của Văn phòng Trung ương Đảng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc cần phản ánh kịp thời về Văn phòng Trung ương Đảng để nghiên cứu, giải quyết.

 

 

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Huy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37-HD/VPTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu37-HD/VPTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37-HD/VPTW

Lược đồ Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu37-HD/VPTW
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Trung ương Đảng
        Người kýNguyễn Huy Cường
        Ngày ban hành20/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 37-HD/VPTW mức tiền thưởng hình thức khen thưởng tổ chức đảng