Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH

Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/SXD-KTXDTH

Điện Biên, ngày 26 tháng 07 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Công văn số 900/BXD-KTXD ngày 01/6/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đu tư xây dựng công trình.

Thực hiện văn bn số 1226/UBND-CN ngày 23 tháng 7 năm 2012 của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên v/v điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình.

Để việc điều chnh dự toán, tổng mức đầu tư các dự án được thống nhất trên địa bàn tỉnh, sau khi lấy ý kiến tham gia của các Sở, ngành có liên quan. Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau:

1. Đối với các dự án được phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 52/1999/NĐ-CP; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

Theo quy định tại tiết b, khoản 1, Điều 13 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP và tiết d, khoản 1, Điều 14, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP đã quy định dự án đầu tư xây dựng công trình được điều chỉnh trong trường hp “Do biến động bất thường của giá nguyên, nhiên, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình”. Những dán đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt theo quy định tại các Nghị định trên được điều chỉnh tổng mức đầu tư do yếu tố biến động giá. Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định s03/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

2. Đối với dự án thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Do đó, các dự án thuộc phạm vi điều chnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì được điều chỉnh tổng mức đầu tư nếu việc điều chnh giá dự toán, giá gói thầu, giá hợp đồng mà làm vượt tổng mức đầu tư.

3. Đối với dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD):

Việc chuyển tiếp quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP Nghị định số 03/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP do người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. Theo quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có quy định “Chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian xây dựng công trình”. Do đó, những dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 112/2006/NĐ-CP có hiệu lực đến trước ngày có hiệu lực của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP (trừ những dự án thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư số 09/2008/TT-BXD) thì chủ đầu tư phải tính đúng, tính đủ chi phí dự phòng trong thời gian thực hiện dự án. Trường hợp tính chưa đúng, chưa đủ theo quy định, đề nghị chủ đầu tư tính toán bsung khoản mục chi phí phát sinh này và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Đối với dự án phê duyệt kể từ ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thì không được điều chỉnh tổng mức đầu tư tăng thêm khi giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng có biến động tăng hoặc khi Nhà nước thay đổi chế độ, chính sách mới. Đcác dự án tiếp tục triển khai có hiệu quả, căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các s, ban, ngành tnh, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph, các doanh nghiệp nhà nước có dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

- Trường hợp những khối lượng công việc chưa ký hp đồng hoặc đã ký hợp đồng thi công xây dựng nhưng chưa triển khai (đã phê duyệt dự án, chưa có kế hoạch đấu thầu hoặc đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa thi công): tiến hành rà soát, cắt giảm những hạng mục công việc chưa tht scần thiết (nhưng vn đảm bảo mục tiêu đu tư, quy mô của dự án), giảm mức độ sử dụng vật liệu cho phù hợp có giá hợp lý (nhưng phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật), các loại vật tư, thiết bị nhập khu nghiên cứu thay thế bằng vật tư, thiết bị sản xut trong nước, những vật tư, thiết bị bắt buộc phải nhập khẩu nghiên cứu xem xét thay đổi nguồn gốc, xuất xứ (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật ca dự án) nhm giảm chi phí đu tư. Đối với trường hợp đã ký hợp đồng thi công, ch đu tư tổ chức thương thảo với nhà thầu thi công để tìm gii pháp xử lý phù hp với quy định hiện hành.

- Sau khi đã áp dụng các giải pháp trên mà vẫn vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt (kcả dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định số 83/2009/NĐ-CP có hiệu lực (nếu có)), đnghị các chủ đầu tư rà soát, tính toán thật cụ th chi phí cn bổ sung và đề xuất giải pháp tháo gỡ bao gồm cả giải pháp về nguồn vốn cần thiết phải bổ sung.

Trên đây là Hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tnh Điện Biên. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mc kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay B/c);
-
Các sở, ban, ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Ban QLDA các s, ngành tnh;
-
Phòng Công thương các huyện;
-
Phòng QLĐT thị xã, thành phố;
-
Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố;
-
Các đơn vị trực thuộc SXD;
-
Lãnh đạo Sở;
-
Lưu VT+KTXDTH.

GIÁM ĐỐC
Hoàng Văn Minh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 382/SXD-KTXDTH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu382/SXD-KTXDTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2012
Ngày hiệu lực26/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 382/SXD-KTXDTH

Lược đồ Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu382/SXD-KTXDTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýHoàng Văn Minh
        Ngày ban hành26/07/2012
        Ngày hiệu lực26/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 382/SXD-KTXDTH điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng

         • 26/07/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/07/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực