Hướng dẫn 441/HD-SNV

Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cơ quan chuyên môn


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 441/HD-SNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2008

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2008/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 5 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN

Thực hiện Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện theo Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban nhân dân các quận - huyện tại cuộc họp ngày 22 tháng 5 năm 2008, Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện như sau:

I. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN - HUYỆN ĐƯỢC TỔ CHỨC THỐNG NHẤT:

1. Phòng Nội vụ quận - huyện:

a) Sáp nhập Ban Tôn giáo quận - huyện và chuyển bộ phận làm công tác thi đua khen thưởng từ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân vào Phòng Nội vụ;

b) Phòng Nội vụ có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức phường - xã - thị trấn; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước về: Cải cách hành chính; hội, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Phòng Tư pháp quận - huyện:

Phòng Tư pháp có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tài chính, tài sản; kế hoạch, đầu tư và tổng hợp.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung: Tổng hợp.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện:

Phòng Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ và các vấn đề về biển (đối với những địa phương có biển); vệ sinh môi trường; rác thải.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước về: Khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ và các vấn đề về biển (đối với những địa phương có biển).

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện:

a) Chuyển bộ phận làm công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em vào Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

b) Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: Dạy nghề; bảo hiểm thất nghiệp; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện:

a) Chuyển bộ phận làm công tác gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em vào Phòng Văn hóa và Thông tin;

b) Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; báo chí; xuất bản.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: Gia đình; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện:

a) Đổi tên Phòng Giáo dục thành Phòng Giáo dục và Đào tạo;

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện quản lý nhà nước về: Giáo dục và đào tạo, bao gồm: Mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Phòng Y tế quận - huyện:

a) Chuyển bộ phận làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình từ Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em vào Phòng Y tế;

b) Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: Dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm y tế.

9. Thanh tra quận - huyện:

Thanh tra quận - huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận - huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ được bổ sung gồm giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về: Phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

10. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận - huyện:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có chức năng tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện về công tác dân tộc; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành; cung cấp thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Ngoài 10 cơ quan chuyên môn được tổ chức thống nhất ở tất cả các quận - huyện nêu trên, các cơ quan chuyên môn được tổ chức theo đơn vị hành chính quận hoặc huyện như sau:

Ở các quận:

11. Phòng Kinh tế quận:

Phòng Kinh tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại; đăng ký kinh doanh, thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

12. Phòng Quản lý đô thị quận:

Phòng Quản lý đô thị có chức năng tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện quản lý nhà nước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị); phòng chống thiên tai (lũ, lụt bão…).

Ở các huyện:

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện:

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã; phòng chống thiên tai (lũ, lụt, bão…).

12. Phòng Công Thương huyện:

Phòng Công Thương có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: Cấp, thoát nước; công viên, cây xanh; chiếu sáng; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ; đăng ký kinh doanh; thống nhất quản lý kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Như vậy, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện được tổ chức theo Nghị định số 172/2004/NĐ-CP so với Nghị định số 14/2008/NĐ-CP:

- Cơ quan chuyên môn phải giải thể là Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em; Ban Tôn giáo.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng thực hiện chức năng được quy định tại Điều 7 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và các Thông tư liên tịch của Bộ - ngành liên quan và Hướng dẫn này.

- Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định: Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện không chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP và Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND.

II. VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ đạo thực hiện các công việc cụ thể sau đây:

a) Giao Trưởng Phòng Nội vụ lập tờ trình, kèm theo dự thảo quyết định để Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện ký ban hành quyết định thành lập, giải thể, điều chỉnh, bổ sung chức năng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Nội dung quyết định thành lập từng cơ quan chuyên môn cần thể hiện: Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện có chức năng giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý nhà nước về: …, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Đối với các đơn vị giải thể, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị, cơ sở dữ liệu, chương trình công tác đang thực hiện cho các cơ quan chuyên môn mới thành lập và thực hiện quyết toán theo quy định.

b) Khi sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ chuyển cả chỉ tiêu biên chế, nhân sự cho cơ quan mới tiếp nhận theo quyết định. Đối với các cơ quan có sự điều chỉnh, bổ sung chức năng, Ủy ban nhân dân quận - huyện xem xét bố trí biên chế hợp lý, theo yêu cầu công tác trong phạm vi biên chế hành chính đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao năm 2008.

c) Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức và biên chế được áp dụng chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ (chính sách nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc, chuyển sang các cơ quan đơn vị không sử dụng biên chế và ngân sách nhà nước, bảo lưu chức vụ lãnh đạo theo quy định hiện hành).

2. Về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan chuyên môn:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ban Thường vụ Quận - Huyện ủy thông qua và quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, người phụ trách công tác kế toán. Quyết định bổ nhiệm có ghi hệ số phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm theo quy định.

Số lượng Phó Trưởng phòng các cơ quan chuyên môn được bổ sung chức năng từ cơ quan giải thể, sáp nhập có thể vượt số quy định chung một người.

Khi các phòng có tư cách pháp nhân, thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính, nhất thiết phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo quy định hiện hành.

3. Đối với các sở - ngành thành phố:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ và Điều 4 của Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ đề nghị các sở-ngành thành phố chuẩn bị xây dựng dự thảo quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện (chú ý nội dung: cụ thể hóa hoặc đề xuất phân cấp, bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện), khi có Thông tư hướng dẫn của các Bộ - ngành liên quan sẽ cập nhật hoàn thiện, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định ban hành quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của từng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về sắp xếp tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân quận - huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân quận - huyện kịp thời phản ảnh về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

GIÁM ĐỐC
Châu Minh Tỷ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 441/HD-SNV

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu441/HD-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2008
Ngày hiệu lực27/05/2008
Ngày công báo15/06/2008
Số công báoSố 49
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 441/HD-SNV

Lược đồ Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cơ quan chuyên môn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cơ quan chuyên môn
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu441/HD-SNV
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýChâu Minh Tỷ
       Ngày ban hành27/05/2008
       Ngày hiệu lực27/05/2008
       Ngày công báo15/06/2008
       Số công báoSố 49
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cơ quan chuyên môn

          Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 441/HD-SNV thực hiện Quyết định 41/2008/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức cơ quan chuyên môn

          • 27/05/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/06/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/05/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực