Hướng dẫn 468/HD-STNMT

Hướng dẫn 468/HD-STNMT năm 2014 về công tác trích lục, trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái

Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái đã được thay thế bởi Hướng dẫn 1528/HD-STNMT 2014 công tác trích lục trích đo địa chính tại tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 30/07/2014.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 468/HD-STNMT

Yên Bái, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

HƯỚNG DN

CÔNG TÁC TRÍCH LỤC, TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01/6/2009 hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính;

Căn cứ Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thành lập bản đồ địa chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái hướng dẫn công tác trích lục, trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái, như sau:

I. Quy định chung

1. Phạm vi áp dụng

a) Hướng dẫn này quy định về trình tự, nội dung trích lục bản đồ, trích đo địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận); chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình và thực hiện các nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

b) Công tác đo đạc theo Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai (gọi tắt là Dự án tổng thể) thực hiện theo Hướng dẫn số 286/HD-STNMT ngày 27/02/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính theo đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

c) Các trường hợp khác không nêu trong hướng dẫn này được thực hiện theo Nghị định số 12/2002/NĐ-CP; Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT và các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến hoạt động đo đạc bản đồ phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng các công trình và thực hiện các nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Nguyên tắc thực hiện: Các đơn vị thực hiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính phải có Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp còn thời hạn sử dụng.

II. Một số khái niệm - Giải thích thuật ngữ

1. Thửa đất: Là một phần liên tục trên bề mặt đất thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai.

Trường hợp đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở không xác định được ranh giới từng khu vực sử dụng thì cũng được xác định chung là một thửa đất.

Đối với ruộng bậc thang, thửa đất được xác định gồm các bậc thang liền kề có cùng mục đích sử dụng đất, của cùng một người sử dụng đất (không phân biệt theo các bờ chia cắt bậc thang bên trong khu đất).

2. Trích đo địa chính: Là việc đo đạc địa chính riêng biệt đối với một khu đất, một thửa đất phục vụ cho quản lý đất đai ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng không đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai hoặc có biến động về ranh giới sử dụng đất của thửa đất phải chỉnh lý.

3. Trích lục bản đồ địa chính, trích lục bản trích đo địa chính (gọi chung là trích lục): Là sao y bản chính của một hay nhiều thửa đất trên bản đồ địa chính.

4. Ranh giới đo vẽ, lập bản trích đo địa chính, trích lục bản đồ trong trường hợp thu hồi đất được xác định theo cọc giải phóng mặt bằng đã được chôn cố định tại thực địa hoặc có tọa độ các điểm ranh giới thu hồi đất và bản vẽ thiết kế kèm theo.

Trường hợp diện tích còn lại của thửa đất ở nhỏ hơn hạn mức tối thiểu hoặc thửa đất có diện tích còn lại quá nhỏ hoặc diện tích còn lại lớn nhưng chiều rộng của thửa đất còn lại quá hẹp, khó khăn cho canh tác thì đo trọn thửa.

III. Nội dung và nguyên tắc thành lập bản đồ

1. Cơ sở toán học và độ chính xác đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính:

a) Cơ sở toán học, độ chính xác bản đồ trích đo thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 7 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

b) Một số lưu ý về công tác chia mảnh.

- Đối với các khu vực đã có bản đồ địa chính thì công tác chia mảnh, đánh số hiệu mảnh bản đồ trích đo theo quy định tại Khoản 5, Điều 5 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

- Đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính được lựa chọn theo phương pháp chia mảnh tự do, nhung phạm vi của mảnh bản đồ không nhỏ hơn khổ A4 và không lớn hơn khổ A0.

2. Chọn tỷ lệ đo vẽ bản trích đo địa chính, trích lục bản đồ

2.1. Tỷ lệ cơ bản của bản trích đo địa chính được quy định như sau:

a) Tỷ lệ 1: 500: Áp dụng với đất ở đô thị, đất nông nghiệp mà các thửa đất nhỏ, hẹp hoặc xen kẽ trong khu vực đất đô thị, đất phi nông nghiệp thuộc các phường thuộc thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn thuộc các huyện, khu dân cư nông thôn mật độ thửa đất dạng đô thị và các công trình theo tuyến (như kênh mương thủy lợi, đường giao thông, đường điện...) có mặt cắt ngang nhỏ hơn 10 mét;

b) Tỷ lệ 1:1000: Áp dụng với đất ở nông thôn, đất nông nghiệp xen kẽ với khu dân cư nông thôn, đất phi nông nghiệp (trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp, sản xuất kinh doanh, đất tôn giáo, tín ngưỡng...);

c) Tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000: Áp dụng với khu vực đất lâm nghiệp, đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác;

d) Khu vực đất nghĩa trang, nghĩa địa, đất sông suối, đất có mặt nước chuyên dùng, đất chưa sử dụng, đất phi nông nghiệp khác nằm xen kẽ giữa các loại đất nêu trên được đo vẽ và biểu thị cùng tỷ lệ với khu vực trích đo.

2.2. Tỷ lệ cơ bản của bản trích lục bản đồ

Bản đồ địa chính, bản trích đo địa chính được thể hiện ở tỷ lệ nào thì bản trích lục bản đồ được thể hiện đúng theo tỷ lệ đó.

3. Lưới địa chính

a) Đối với các công trình, dự án thuộc khu vực đã được đo đạc theo Dự án tổng thể, khi khu đo có diện tích từ 3 ha (hecta) trở lên thì phải lập lưới khống chế đo vẽ.

b) Đối với các công trình, dự án thuộc khu vực nông thôn (không thuộc khu vực thành phố, thị xã và thị trấn) thì thành lập lưới địa chính cho khu đo có diện tích từ 5 ha (hecta) trở lên.

c) Đối với các công trình, dự án có quy mô diện tích nhỏ hơn mức quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này theo từng khu vực thì được phép sử dụng lưới tọa độ độc lập. Điểm khởi tính xác định tọa bằng máy GPS cầm tay và chuyển tọa độ sang Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 104°45’ múi chiếu 3; tham số tính chuyển của máy định vị cầm tay phải được lấy theo Hướng dẫn 1123/ĐĐBĐ-CNTĐ ngày 26/10/2007 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc sử dụng các tham số tính chuyển từ hệ tọa độ Quốc tế WGS-84 sang Hệ tọa độ quốc gia VN-2000 và ngược lại; trừ các công trình được cấp phép có hệ tọa độ.

d) Đối với các công trình theo tuyến (như công trình đường giao thông, công trình thủy lợi, công trình đường điện,...) được phép thành lập lưới tọa độ độc lập theo phương pháp đường chuyển, nhưng điểm đầu và điểm cuối của lưới đường chuyển phải đo nối với điểm tọa độ nhà nước (điểm tọa độ địa chính cơ sở trở lên) đồng thời phải đảm bảo mật độ điểm lưới bình quân 1,5 km chiều dài được bố trí 01 điểm tọa độ phẳng để phục vụ cho việc đo vẽ và tính toán, bình sai.

3.2. Phương pháp chọn điểm, quy cách điểm, số hiệu điểm, đo đạc, tính toán, bình sai lưới thực hiện theo Điều 9 Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT.

Tọa độ, độ cao các điểm lưới địa chính, lưới khống chế đo vẽ phải được chuyển về Hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 104°45’ múi chiếu 3° sử dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Độ chính xác của bản đồ trích đo địa chính, trích lục bản đồ thực hiện theo Điều 7 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

5. Nội dung thể hiện bản đồ.

5.1. Nội dung thể hiện trên bản đồ thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT.

5.2. Một số trường hợp cần lưu ý:

a) Trường hợp đường đi nằm trong khuôn viên đất ở của một (01) chủ sử dụng đất, nếu hiện trạng đất ở chưa đủ diện tích theo hạn mức giao đất ở tại địa phương thì xác định là đất ở. Trường hợp vượt hạn mức giao đất ở mới quy định tại địa phương thì được xác định là loại đất nông nghiệp liền kề (như: đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây lâu năm, đất nương rẫy, đất trồng rừng,...).

b) Đối với đường đi vào nhà của 02 hộ gia đình trở lên, đường đi qua bờ ruộng thì được xác định là đường đi chung, diện tích của đường đi được xác định là đất giao thông do Ủy ban nhân dân xã quản lý (trừ trường hợp đường đi đã có giấy tờ về quyền sử dụng đất, chủ sử dụng đất đã đứng tên trong giấy tờ về quyền sử dụng đất).

c) Trường hợp trong khuôn viên đất của một hộ gia đình có chênh lệch về độ cao do người dân san tạo mặt bằng, một phần diện tích dùng để làm nhà ở và phần còn lại làm vườn thì khi đo đạc và trên bản đồ phải thể hiện chân và đỉnh mái taluy bằng nét đứt không tách thành thửa riêng.

d) Trường hợp trong khu đo có đường điện từ 6 KV trở lên chạy qua thì phải thể hiện ký hiệu và ghi chú diện tích nằm trong hành lang đường điện. Chiều rộng hành lang đường điện được xác định theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Đối với các công trình ngầm (cáp quang, cáp điện ngầm, cống ngầm,...) có quy định hành lang mà hành lang của công trình ngầm nằm trong hành lang của hệ thống giao thông, thủy hệ đã được quy định thì không phải thể hiện; trường hợp ngược lại phải thể hiện theo các quy định hiện hành.

6. Lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất.

6.1. Lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

a) Trước khi tiến hành đo đạc chi tiết các thửa đất, đơn vị thi công phải phối hợp với tổ trưởng nhân dân hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ủy quyền, yêu cầu người sử dụng đất cung cấp bản sao (photocopy, không cần công chứng) các giấy tờ liên quan đến thửa đất do mình quản lý, sử dụng, cùng người sử dụng đất liền kề xác định ranh giới thửa đất trên thực địa. Các góc ngoặt của ranh giới thửa đất phải được đóng bằng cọc hoặc bôi sơn; lưu ý bôi sơn phải vào cọc hoặc địa vật ổn định vững chắc và lập Bản mô tả ranh giới sử dụng đất để phục vụ cho việc đo vẽ chi tiết thửa đất.

b) Ranh giới thửa đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng, chỉnh lý theo kết quả đăng ký cấp Giấy chứng nhận, bản án có hiệu lực, kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền, các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới thửa đất.

Trường hợp trên Giấy chứng nhận, trên các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất nhưng khác với ranh giới sử dụng đất theo hiện trạng thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất phải thể hiện ranh giới theo hiện trạng và ranh giới theo giấy tờ.

Trường hợp đang có tranh chấp về ranh giới sử dụng đất thì trên Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất, đơn vị đo đạc phải thể hiện cả ranh giới theo hiện trạng và theo ý kiến của các bên liên quan. Đồng thời báo cáo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có thửa đất để giải quyết.

Trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương, thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp sử dụng đất thành hai (02) bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi UBND cấp xã để giải quyết tranh chấp.

c) Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng và giải quyết các tranh chấp đất đai, trong công đoạn nội nghiệp đơn vị thi công phải ghi bổ sung vào sơ họa Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất một số thông tin sau: Số tờ bản đồ, số thửa, loại đất của thửa đất và loại đất của các thửa giáp ranh.

Trường hợp thửa đất ở có vườn ao liền kề của cùng một chủ sử dụng, cho phép được lập chung vào một bản mô tả nhưng trên sơ đồ phải thể hiện rõ từng thửa, ranh giới bên trong thửa đất được thể hiện bằng nét đứt.

6.2. Các trường hợp sau đây không phải lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

a) Thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai mà trong các giấy tờ đó thể hiện rõ đường ranh giới chung của thửa đất với các thửa đất liền kề và hiện trạng đường ranh giới của thửa đất không thay đổi so với giấy tờ về quyền sử dụng đất.

b) Thửa đất lúa, đất nuôi trồng thủy sản, đất bằng trồng cây hàng năm khác có bờ thửa rõ ràng; nếu các thửa đất này nằm liền kề với đất khu dân cư thì chủ sử dụng đất phải ký xác nhận ranh giới giáp ranh trong Bản mô tả ranh giới, mốc giới các thửa đất của khu dân cư.

c) Đất chưa sử dụng, đất giao thông, đất thủy lợi, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng do Ủy ban nhân dân xã quản lý.

d) Đối với các thửa đất không lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất nêu tại Tiết a, b, c, Điểm 6.2, Khoản này thì sau khi có bản vẽ hiện trạng sử dụng đất, đơn vị thi công phải công bố (treo) ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã nơi có đất trong thời gian tối thiểu 10 ngày, thông báo cho người sử dụng đất trên địa bàn thôn và trên hệ thống truyền thanh của xã biết. Kết thúc thời gian công khai, đơn vị thi công phải lập Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính thể hiện hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 55/2013/TT-BTNMT.

Trường hợp có phản ánh về ranh giới sử dụng đất trên bản đồ địa chính thì phải xác minh nguyên nhân và chỉnh sửa theo chứng cứ pháp lý.

Biên bản xác nhận công khai bản đồ địa chính thể hiện hiện trạng sử dụng đất là một phần của bản đồ địa chính và có giá trị pháp lý như Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất liền kề.

IV. Trích đo địa chính, trích lục bản đồ.

1. Trích đo địa chính.

1.1. Trích đo địa chính được áp dụng đối với các địa phương chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng số lượng thửa đất trong khu vực đo vẽ có biến động từ 40% trở lên so với hiện trạng sử dụng đất tại thời điểm đo đạc.

1.2. Trình tự các bước công việc khi thực hiện trích đo địa chính, gồm các công việc như sau:

a) Lập lưới khống chế đo vẽ cho toàn khu đo;

b) Đối với khu vực trích đo liên quan đến đường địa giới giữa hai hay nhiều xã thì phải tổ chức xác định đường địa giới hành chính các cấp theo hồ sơ địa giới hành chính, đối chiếu thực địa và lập biên bản xác nhận địa giới hành chính ở cấp xã;

c) Xác định nội dung đo vẽ, ranh giới sử dụng đất, loại đất và chủ sử dụng;

d) Đo vẽ chi tiết nội dung bản đồ;

đ) Kiểm tra, sửa chữa và hoàn chỉnh bản trích đo địa chính;

e) Thực hiện công tác nội nghiệp, biên tập sửa chữa bản trích đo địa chính;

g) Công tác giao nhận hồ sơ địa chính.

Sau khi bản trích đo địa chính được kiểm tra cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Hướng dẫn này và giao cho người sử dụng đất để kiểm tra.

Người sử dụng đất kiểm tra các thông tin về thửa đất trên Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất, nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp không có sai sót thì ký xác nhận và nộp lại cho đơn vị đo đạc để lưu hồ sơ nghiệm thu (nếu người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng Phiếu này để lấy thông tin kê khai thì đơn vị đo đạc cung cấp thêm cho người sử dụng đất 01 bản).

Trường hợp phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đã gửi cho chủ sử dụng đất nhưng vì lý do nào đó mà chủ sử dụng không ký xác nhận thì đơn vị đo đạc lập danh sách, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ trưởng nhân dân nơi có đất thực hiện dự án xác nhận; trong đó cần nêu rõ lý do vì sao người sử dụng đất không ký đối với từng thửa đất để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Lập Sổ Mục kê đất đai theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Hoàn chỉnh các tài liệu, trình cơ quan kiểm tra, nghiệm thu, xác nhận.

2. Trích lục bản đồ địa chính.

2.1. Đối với các địa phương đã được đo đạc địa chính theo Dự án tổng thể thì thực hiện công tác trích lục. Trong quá trình đối soát thực địa mà khu vực thực hiện trích lục, hiện trạng thửa đất có thay đổi một trong các nội dung nêu tại Khoản 1, Điều 17 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT thì được tiến hành chỉnh lý, bổ sung bản đồ địa chính.

2.2. Trình tự thực hiện công tác trích lục bản đồ như sau:

a) Thu thập, photocopy tài liệu liên quan đến mảnh bản đồ cần trích lục (như: bản mô tả ranh giới mốc giới, kết quả đo đạc địa chính thửa đất, giấy tờ pháp lý liên quan đến thửa đất,...) được lưu tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Yên Bái.

b) Xác định phương pháp thực hiện

Đơn vị thi công phải tiến hành kiểm tra, đối soát bản đồ đã đo đạc với thực địa, trường hợp số lượng thửa đất khu vực trích lục có biến động về ranh giới, số hiệu thửa, loại đất, diện tích chiếm dưới 40% hiện trạng thì thực hiện công tác chỉnh lý biến động, thành lập bản đồ khu vực cần đo vẽ.

Trường hợp số lượng thửa đất có biến động chiếm trên 40% số lượng thửa đất trên mảnh bản đồ đã được thành lập theo Dự án tổng thể thì đơn vị đo đạc báo cáo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định đo đạc lại toàn bộ, hay chỉnh lý để thành lập mới bản đồ khu vực.

c) Công tác biên tập.

Khi chỉnh lý các thay đổi về thông tin thửa đất, việc thể hiện các nội dung và thông tin chỉnh lý được thực hiện như sau:

- Về nguyên tắc, thửa đất có biến động nằm trong tờ bản đồ địa chính nào thì được lập và chỉnh lý trên tờ bản đồ địa chính đó.

- Khi chỉnh lý các thay đổi về ranh giới, hình thể, diện tích thửa đất thì việc đánh số thửa, thể hiện các thông tin biến động thực hiện theo khoản 6, Điều 16; Khoản 3, 4 Điều 17 Thông tư 55/2013/TT-BTNMT đồng thời phải lập “Bảng các thửa biến động”.

Nội dung “Bảng các thửa biến động” thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

d) Công tác giao nhận hồ sơ địa chính.

Đối với bản trích lục ngoài việc giao nộp bản trích lục bản đồ địa chính đơn vị đo đạc còn phải giao nộp kèm theo các loại giấy tờ đã có liên quan đến thửa đất nằm trong khu vực đo vẽ.

Đối với bản đồ chỉnh lý biến động, các thửa đất có biến động thực hiện theo Tiết g, Điểm 1.2, Khoản 1 Mục này; đồng thời phôtô các loại giấy tờ liên quan đến các thửa đất không biến động trong khu vực đo vẽ để phục vụ công tác kiểm tra, xác nhận bản đồ.

V. Quy định về giám sát, kiểm tra, nghiệm thu và xác nhận sản phẩm

1. Trình tự, nội dung kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính, trích lục địa chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT.

2. Một số quy định cụ thể.

2.1. Đối với các sản phẩm trích đo địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận; chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công trình và thực hiện các nội dung liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đất đai của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì việc xác nhận thực hiện như sau:

a) Bn trích đo địa chính

Trường hợp bản trích đo địa chính gắn với cấp Giấy chứng nhận thì Ủy ban nhân dân tỉnh ký duyệt bản đồ; Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận sau khi Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra, thẩm định. Mẫu bản đồ thực hiện theo Phụ lục 05 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

Trường hợp bản trích đo địa chính phục vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định và xác nhận các sản phẩm trích đo địa chính; Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận sản phẩm đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đơn vị thi công xác nhận sản phẩm do đơn vị thực hiện. Mẫu bản đồ thực hiện theo Phụ lục 06 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

b) Trích lục bản đồ

Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh kiểm tra, thẩm định xác nhận sản phẩm trích lục bản đồ. Mẫu bản đồ thực hiện theo Phụ lục 07 ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Trường hợp người trích lục là cán bộ thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thì người trích lục ký, ghi rõ họ tên và Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh ký xác nhận sản phẩm.

Trường hợp đơn vị trích lục bản đồ là tổ chức có chức năng hoạt động đo đạc và bản đồ, không phải là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh thì Giám đốc đơn vị thực hiện trích lục ký tên, đóng dấu xác nhận sản phẩm do đơn vị thực hiện và Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh ký xác nhận sản phẩm.

c) Bản đồ chỉnh lý biến động

Thực hiện như đối với việc xác nhận bản trích đo địa chính quy định tại Tiết a, Điểm 2.1, Khoản 2 Mục này để làm cơ sở cập nhật, chỉnh lý, quản lý hồ sơ. Trong đó phải nêu rõ việc chỉnh lý biến động thuộc tờ bản đồ địa chính số bao nhiêu.

Mẫu bản đồ thực hiện theo Phụ lục 08 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

2.2. Đối với các sản phẩm trích đo địa chính, trích lục bản đồ phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận; chuyển mục đích sử dụng đất và các nội dung về công tác quản lý nhà nước liên quan đến đất đai của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện thì việc xác nhận bản đồ địa chính thực hiện như sau:

a) Đối với trích đo địa chính

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện thẩm định và ký xác nhận sản phẩm trích đo địa chính, chỉnh lý biến động; Ủy ban nhân dân cấp xã ký xác nhận sản phẩm đo vẽ phù hợp hiện trạng quản lý, sử dụng đất; đơn vị thi công xác nhận sản phẩm do đơn vị thực hiện.

Mẫu bản đồ theo Phụ lục 09 ban hành kèm theo hướng dẫn này.

b) Đối với trích lục bản đồ

Mẫu bản đồ thực hiện theo Tiết b, Điểm 2.1, Mục này. Đơn vị kiểm tra, thẩm định xác nhận sản phẩm trích lục bản đồ là Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất cấp huyện.

3. Sản phẩm kiểm tra, nghiệm thu.

Sản phẩm giao nộp để kiểm tra nghiệm thu phải hoàn chỉnh các công đoạn và đóng gói theo đúng quy định. Thành quả đo vẽ đóng gói để kiểm tra nghiệm thu gồm:

3.1. Đối với tài liệu đo lưới địa chính (nếu có):

- Sơ đồ lưới khống chế mặt phẳng, sơ đồ lưới khống chế độ cao;

- Các loại sổ đo mặt phẳng, độ cao (kèm theo đĩa CD);

- Kết quả tính toán, bình sai lưới khống chế tọa độ, độ cao (kèm theo đĩa CD);

- Tài liệu kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc và dụng cụ đo đạc.

3.2. Đối với tài liệu đo vẽ bản trích đo địa chính, trích lục bản đồ.

- Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất kèm theo các giấy tờ có liên quan đến thửa đất trong quá trình xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất (đóng thành quyển).

- Sổ mục kê;

- Phiếu xác nhận Kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất (đóng thành quyển);

- Bản đồ trích đo địa chính dưới dạng giấy đã được ký xác nhận của đơn vị thi công, ký xác nhận của Ủy ban nhân dân xã (nếu có);

- File bản đồ trích lục, trích đo địa chính, bản đồ chỉnh lý biến động (đã chuyển về định dạng *.dgn) và các hồ sơ liên quan dưới dạng số kèm theo đĩa CD.

3.3. Kinh phí thẩm định sản phẩm trích đo địa chính, trích lục bản đồ được tính trong Dự án hoặc Thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc là một phần của Hợp đồng đo đạc đã được nghiệm thu, thanh lý. Được xác định theo khối lượng của từng loại tỷ lệ bản đồ thuộc từng công trình, sản phẩm đo đạc địa chính do đơn vị thi công thực hiện theo quy định tại Mục III, Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT/BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập dự toán kinh phí đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

VI. Giao nộp sản phẩm và quản lý hồ sơ.

Hồ sơ đất đai được thống nhất lập thành 06 bộ theo đơn vị hành chính cấp xã và được lưu tại các đơn vị sau đây:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 bộ.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ gốc;

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bộ;

4. Ủy ban nhân dân xã sở tại: 01 bộ;

5. Chủ đầu tư: 02 bộ.

Trường hợp phát sinh thêm bộ hồ sơ thì Chủ đầu tư và đơn vị đo đạc thống nhất trước khi nhận bộ hồ sơ.

VII. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan trong công tác tổ chức thực hiện, kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc địa chính.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra về quy trình thực hiện, chất lượng, khối lượng của sản phẩm trích đo địa chính. Văn Phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh có trách nhiệm xác nhận sản phẩm trích lục bản đồ địa chính.

Trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu công đoạn ngoại nghiệp sản phẩm đo đạc địa chính phải có sự tham gia của phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, đại diện Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) sở tại, cán bộ địa chính xã và đơn vị đo đạc. Kết thúc buổi kiểm tra phải lập Biên bản kiểm tra tại thực địa, các đơn vị tham gia cùng xác nhận.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp chặt chẽ với các phòng có liên quan thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức kiểm tra công tác đo đạc, chỉnh lý tại xã;

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, cán bộ địa chính xã giúp đơn vị thi công trong công tác đo đạc tại xã và đôn đốc các trưởng thôn (bản, tổ dân phố) tham gia công tác dẫn đạc, xác định chủ sử dụng đất của từng thửa đất trên khu đất thu hồi.

Xác nhận sản phẩm trích đo địa chính, trích lục bản đồ thuộc thẩm quyền.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã.

Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước và phổ biến các công việc người dân phải thực hiện liên quan đến công tác đo đạc, lập bản trích đo địa chính tại địa phương.

Cử cán bộ (trưởng thôn, bản) và các cán bộ có liên quan phối hợp với đơn vị thi công để xác định ranh giới thửa đất, chủ sử dụng đất trong quá trình thi công.

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính trong công đoạn ngoại nghiệp và bàn giao sản phẩm đo đạc khi hoàn thành công trình.

Giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện công tác đo đạc, lập bản trích đo địa chính.

Xác nhận sản phẩm trích đo địa chính theo thẩm quyền.

4. Đơn vị thi công.

Đơn vị thi công phải tổ chức đo đạc, lập bản trích đo địa chính, trích lục bản đồ theo đúng tỷ lệ đã quy định đối với từng khu vực;

Trong quá trình đo đạc, lập bản trích đo, trích lục bản đồ phải tổ chức kiểm tra, đối soát hình thể 100% số thửa đất, chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính đầy đủ của thửa đất và toàn bộ sản phẩm đo đạc địa chính.

Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 1157/HD-STNMT ngày 31/08/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác trích đo địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các Sở, ngành có liên quan,

- UBND các huyện;
- Phòng TNMT, Văn phòng ĐKQSDĐ và TTPT quỹ đất cấp huyện;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Các đơn vị có chức năng hoạt động đo đạc bản đồ;

- Lưu: VT, ĐĐBĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Cao Minh Tuấn

 

PHỤ LỤC 01

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN MÔ TẢ

RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

Ngày.... tháng.... năm ….., đơn vị đo đạc đã tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa của (ông, bà, đơn vị)…………………………….. đang sử dụng đất tại ……………………………… (số nhà, đường phố, phường, quận hoặc thôn, xóm, xã, huyện). Sau khi xem xét hiện trạng về sử dụng đất và ý kiến thống nhất của những người sử dụng đất liền kề, đơn vị đo đạc đã xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất như sau:

SƠ HỌA RANH GIỚI, MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

MÔ TẢ CHI TIẾT MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ĐT

- Từ điểm 1 đến điểm 2:….(Ví dụ: Điểm 1 là dấu sơn; ranh giới theo tim đường)

- Từ điểm 2 đến điểm 3:….(Ví dụ: Điểm 2, 3 là cọc tre; ranh giới theo mép bờ trong rãnh nước)

- Từ điểm 3 đến điểm 4:….(Ví dụ: Điểm 4 là góc ngoài đường ranh giới theo mép sân, tường nhà).

- Từ điểm 4 đến điểm 5: ………………………………………………………………………………..

Người sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề ký xác nhận ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

STT

Tên người sử dụng đất, chủ quản lý đất liền kề (1)

Đồng ý
(Ký tên)

Không đồng ý

Lý do không đồng ý

Ký tên

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

...

 

 

 

 

TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG RANH GIỚI THỬA ĐẤT TỪ KHI CẤP GCN (NẾU CÓ)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Người sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người dẫn đạc (2)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ đo đạc
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

(1) Ghi họ tên cá nhân hoặc tên người đại diện hộ gia đình, hoặc tên tổ chức, tên cộng đng dân cư và h n người đại diện trong trường hợp đồng sử dụng đất.

Chủ quản lý đất chỉ ký trong trường hợp đất do tổ chức phát triển quỹ đất quản lý.

(2) Người dẫn đạc là cán bộ địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, t dân phố trực tiếp tham gia việc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất.

 

PHỤ LỤC 02

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày    tháng    năm ………

PHIẾU XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐO ĐẠC HIỆN TRẠNG THỬA ĐẤT

1. Thửa đất số: ……………………..; Tờ bản đồ địa chính số: ……………………….

2. Đo đạc theo dự án (công trình): ……………………………………………………..

3. Đơn vị thi công: …………………………………………….

4. Địa ch thửa đất: ……………………………………………

5. Diện tích: …………………m2; Mục đích sử dụng đất: ………………………….    

6. Tên người sử dụng đất: ………………………………………………………………

7. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………. 

8. Hình thức sử dụng: chung , riêng 

9. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:

- Loại giấy tờ hiện có: ……………; Diện tích trên giấy tờ: ………………………m2 

- Tình hình thay đổi ranh giới thửa đất so với khi có giấy tờ: …………………………

……………………………………………………………………………………………….

10. Tình hình tranh chấp sử dụng đất: ………………………………………………….

11. Sơ đ thửa đất:

12. Tọa độ và chiều dài cạnh thửa

TT

Tọa độ (*)

Chiều dài
(m)

1

X

Y

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….. ngày … tháng …. năm ….
Đơn vị đo đạc(*) (cán bộ đo đạc)**
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

….. ngày … tháng …. năm ….
Người sử dụng đất ***
Tôi ký tên dưới đây xác nhận các thông tin về thửa đất nêu ở Phiếu này là đúng với hiện trạng sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú:

* Khi người sử dụng tự thuê đơn vị đo đạc (không phi là Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) trích đo địa chính thửa đất phục vụ cấp Giấy chứng nhận tại nơi đã có bản đồ địa chính hoặc cơ sở dữ liệu địa chính thì phải thể hiện tọa độ đỉnh tha đt và ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đo đạc. Khi thực hiện đo đạc thành lập bn đ địa chính hoặc Văn phòng Đăng ký quyền s dụng đất trích đo địa chính tha đt phục vụ cấp Giấy chng nhận thì không quy định bt buộc th hiện tọa độ đnh tha đt.

** Khi thực hiện đo đạc thành lập bản đồ địa chính hoặc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trích đo địa chính thửa đất phục vụ cấp Giấy chứng nhận thì chỉ quy định cán bộ đo đạc ký, ghi rõ họ và tên và là người trực tiếp bàn giao Phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất và lấy chữ ký của người sử dụng đất.

*** Người sử dụng đất kiểm tra các thông tin về thửa đất trên đây nếu phát hiện có sai sót thì báo ngay cho đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung. Trường hợp không phát hiện sai sót thì ký xác nhận và nộp lại cho đơn vị đo đạc bản để lưu hồ sơ nghiệm thu (trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng Phiếu này để lấy thông tin kê khai thì được cung cấp thêm 01 bản).


PHỤ LỤC 03

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT THU HỒI

Tên công trình: …………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………

Tờ bn đồ s

Số tha

Tên chủ sử dụng,
quản lý

Diện tích thu hồi (m2)

Chia ra các nhóm đất

Ghi chú

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghip

Đất chưa sử dụng

LUC

LUK

....

ONT

TSC

....

BCS

DCS

....

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng tờ 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UBND xã đang quản lý, sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Công ty....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tổ chức khác đang quản lý, sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng t 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cng (tờ 01+02+...)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UBND xã đang quản lý, sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tổ chức sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Công ty....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Tổ chức khác đang quản lý, sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày     tháng    năm 20...
ĐƠN VỊ THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu)

 

PHỤ LỤC 04

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 468/HD-STNMT ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Áp dụng đối với trường hợp thành lập bản trích đo có điều chỉnh lý biến động

BẢNG CÁC THỬA BIẾN ĐỘNG

Tên công trình: …………………………………….

Địa điểm: ……………………………………………………

STT

Tờ bản đồ số

Tên chủ sử dụng, quản lý

S thửa cũ

Nội dung biến động

S thửa mới

Hiện trạng

Ghi chú

1

 

Nguyn Văn A

50

Loi đất

51

RST

 

2

 

 

50

Ranh giới

52

LNK

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày    tháng    năm 20….
Đơn vị thi công
(Ký n, đóng dấu)

Ngày   tháng    năm 20….
Văn phòng đăng ký quyn sử dụng đất
(Ký tên, đóng dấu)

 


 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 468/HD-STNMT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu468/HD-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2014
Ngày hiệu lực26/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 468/HD-STNMT

Lược đồ Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu468/HD-STNMT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýCao Minh Tuấn
        Ngày ban hành26/03/2014
        Ngày hiệu lực26/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/07/2014
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 468/HD-STNMT 2014 trích lục trích đo địa chính lập hồ sơ địa chính Yên Bái