Hướng dẫn 492/HD-SXD

Hướng dẫn 492/HD-SXD năm 2014 kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 492/HD-SXD 2014 kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Quảng Ngãi


UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂYDỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 492/HD-SXD

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 04 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Nhằm triển khai Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng, trên cơ sở nội dung Công văn số 2814/BXD-GĐ ngày 30/12/2013 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình, báo cáo về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng đối với các công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng, như sau:

1. Các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng:

a) Công trình nhà máy xi măng cấp II, cấp III;

b) Nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên;

c) Nhà chung cư cấp II, cấp III;

d) Công trình công cộng cấp II, cấp III;

e) Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp II, cấp III đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước; cấp II đối với công trình sử dụng vốn khác. Riêng các công trình xử lý chất thải rắn độc hại không phân biệt cấp.

(Công trình như quy định tại điểm a, c, d, e nêu trên nhưng nằm trong dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định đầu tư thì thẩm quyền kiểm tra thuộc về cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng)

Lưu ý: cấp công trình được xác định theo Thông tư số 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình">10/2013/TT-BXD

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Đối với các công trình quy định tại mục 1 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sau khi khởi công công trình chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập báo cáo gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng với các thông tin sau: tên và địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô và tiến độ thi công dự kiến của công trình lập theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Hướng dẫn này và Bảng tiến độ chi tiết theo ngày khởi công thực tế để cơ quan chuyên môn về xây dựng lập kế hoạch và nội dung kiểm tra đối với công trình.

- Trước 30 ngày làm việc so với ngày dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng Chủ đầu tư phải nộp hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình về cơ quan chuyên môn về xây dựng để kiểm tra lần cuối.

3. Thành phần hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình gửi về cơ quan chuyên môn về xây dựng:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng (01 bản chính) do chủ đầu tư lập (lập theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm Hướng dẫn này);

- Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng được lập theo Phụ lục 3 ban hành kèm Hướng dẫn này (01 bản chính đối với các bản vẽ, 01 bản sao đối với các hồ sơ còn lại).

4. Trình tự kiểm tra:

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo cho chủ đầu tư kế hoạch và nội dung kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình;

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra.

5. Nội dung và phương pháp kiểm tra:

- Kiểm tra hiện trạng các bộ phận công trình bằng trực quan và kiểm tra đối chiếu các số liệu quan trắc, đo đạc so với yêu cầu của thiết kế;

- Kiểm tra sự tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế dựa trên hồ sơ hoàn thành công trình;

- Trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu chủ đầu tư ký hợp đồng với đơn vị sự nghiệp hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp tham gia thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của thiết kế;

- Trường hợp kiểm tra hồ sơ phát hiện thấy tổ chức thí nghiệm không đủ điều kiện năng lực theo quy định, số liệu kết quả thí nghiệm không đủ độ tin cậy; kiểm tra hiện trạng bằng trực quan, các số liệu quan trắc, đo đạc cho thấy công trình, hạng mục công trình, bộ phận công trình xây dựng không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của thiết kế (nghiêng, lún, nứt, thấm ... vượt quy định cho phép) thì cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình.

6. Chi phí cho việc kiểm tra công tác nghiệm thu:

a) Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng được lập dự toán và tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình, bao gồm:

- Chi phí kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng bao gồm: (chi phí đi lại, phụ cấp, lưu trú, ở ...) được tính theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

- Chi phí thuê tổ chức, cá nhân tư vấn tham gia kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điểm 3.5 Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 25/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Giá trị căn cứ vào khối lượng công việc thực hiện được tính theo quy định tại Phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình.

b) Đối với công trình chưa được phê duyệt tổng mức đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư đưa chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng vào tổng mức đầu tư để làm cơ sở thực hiện.

c) Đối với công trình đã được phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng nhưng chưa có chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng thì chủ đầu tư căn cứ vào giá trị còn lại của chi phí dự phòng để lập dự toán chi phí kiểm tra.

7. Thông báo kết quả kiểm tra:

- Kết thúc từng đợt kiểm tra, cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả kiểm tra, nêu rõ các vấn đề tồn tại (nếu có) để chủ đầu tư khắc phục.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình lần cuối, nếu hiện trạng chất lượng công trình và hồ sơ hoàn thành công trình đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện khai thác và sử dụng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Trường hợp công trình có biểu hiện không đảm bảo an toàn vận hành, khai thác và sử dụng (an toàn chịu lực, an toàn phòng cháy và chữa cháy, an toàn môi trường và các an toàn khác theo quy định của pháp luật có liên quan); vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình thì cơ quan chuyên môn về xây dựng không chấp thuận cho chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Việc tổ chức nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng chỉ được thực hiện nếu các bên có liên quan khắc phục, giải quyết được các tồn tại và vi phạm nêu trên.

8. Quy định áp dụng:

- Hướng dẫn này áp dụng đối với các hạng mục công trình hoặc công trình thuộc loại công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được nghiệm thu hoàn thành sau ngày 15/4/2013.

- Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 1165/SXD-CL&VL ngày 19/9/2013 của Sở Xây dựng hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa hạng mục công trình hoặc công trình vào sử dụng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng theo Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn, xem xét và giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu VT, CL&VL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Minh Hòa

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 492/HD-SXD

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 492/HD-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/04/2014
Ngày hiệu lực 17/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 492/HD-SXD

Lược đồ Hướng dẫn 492/HD-SXD 2014 kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 492/HD-SXD 2014 kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Quảng Ngãi
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 492/HD-SXD
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ngãi
Người ký Trần Minh Hòa
Ngày ban hành 17/04/2014
Ngày hiệu lực 17/04/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 8 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 492/HD-SXD 2014 kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Quảng Ngãi

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 492/HD-SXD 2014 kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình Quảng Ngãi

  • 17/04/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 17/04/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực