Hướng dẫn 498/TCDL-LH

Hướng dẫn 498/TCDL-LH về thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài do Tổng cục Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 498/TCDL-LH thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TỔNG CỤC DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 498/TCDL-LH

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC: THỦ TỤC CHO DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ ĐƯA KHÁCH LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI CƯ TRÚ, LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI.

Đẩy mạnh thực hiện Chủ trương kích cầu kinh tế của Chính phủ, tạo điều kiện thúc đẩy du lịch phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thí điểm doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài;

Để triển khai chủ trương trên, đảm bảo quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế trong việc tổ chức thực hiện đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài, đảm bảo quyền lợi cho khách du lịch khi tham gia tour du lịch của các doanh nghiệp nói trên, sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ, ngành liên quan, Tổng cục Du lịch ban hành hướng dẫn thủ tục cho các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Hướng dẫn này áp dụng cho các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế tại Việt Nam trong việc tổ chức đưa khách là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc hợp pháp tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/8/2009 cho tới hết ngày 31/12/2010.

3. Điều kiện áp dụng:

Các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được phép tổ chức đưa khách là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng. Các thay đổi về nhân sự lãnh đạo, người đứng đầu, đại diện pháp luật, văn phòng, chi nhánh, thay đổi bổ sung đối tác liên doanh, vốn liên doanh … trong quá trình hoạt động đều phải thực hiện theo đúng quy định và có thông báo chính thức với Tổng cục Du lịch.

- Có đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định tại Điều 46 Luật Du lịch 2005 (trừ giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế).

4. Thủ tục đăng ký tham gia, xác nhận việc các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được tổ chức đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài:

4.1. Hồ sơ đăng ký tham gia hoạt động đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài gồm:

a. Công văn đề nghị của doanh nghiệp gửi Tổng cục Du lịch.

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.

c. Một bộ bản sao các văn bản, tài liệu về điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp:

+ Phương án kinh doanh lữ hành quốc tế.

+ Văn bản xác nhận người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

+ Hợp đồng lao động và thẻ hướng dẫn viên của ít nhất ba hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

+ Giấy chứng nhận tiền ký quỹ theo quy định của Chính phủ.

d. Phương án kinh doanh đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch ra nước ngoài (theo mẫu tại Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

đ. Tổ chức, bộ máy nhân sự của doanh nghiệp phục vụ cho việc tổ chức đưa khách đi du lịch nước ngoài.

e. Đăng ký thị trường kèm theo chương trình du lịch cụ thể cho khách phù hợp với thị trường của doanh nghiệp.

4.2. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, Tổng cục Du lịch có văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện triển khai tổ chức đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài và thông báo tới các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho doanh nghiệp triển khai công tác này.

Trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nói trên, Tổng cục Du lịch sẽ có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết.

5. Trách nhiệm của của các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế:

5.1. Các doanh nghiệp lữ hành quốc tế khi triển khai hoạt động đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định về bảo hiểm cho người đi du lịch, có hướng dẫn viên đi cùng đoàn, ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài, đảm bảo đầy đủ các điều kiện pháp lý của các đoàn ra và quyền lợi chính đáng của người Việt Nam, người nước ngoài cư trú và làm việc hợp pháp tại Việt Nam khi đi du lịch nước ngoài.

5.2. Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế tổ chức đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 tháng một lần hoặc đột xuất theo quy định về Tổng cục Du lịch.

5.3. Doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế khi tham gia đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài có trách nhiệm quản lý khách theo các quy định hiện hành.

6. Tổ chức thực hiện:

6.1. Tổng cục Du lịch thông báo danh sách các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế đủ điều kiện triển khai đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài cho các Bộ, ban, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác này.

6.2. Theo định kỳ 06 tháng, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức cuộc họp với các Bộ, ban, ngành liên quan, các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế sơ kết, đánh giá hoạt động đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài.

6.3. Tổng cục Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hoạt động đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài của các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế, phát hiện và xử lý các doanh nghiệp vi phạm theo quy định của pháp luật. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm trong việc quản lý khách, Tổng cục Du lịch xem xét dừng việc tổ chức đưa khách đi du lịch nước ngoài của doanh nghiệp.

6.4. Quý IV năm 2010, Tổng cục Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành tổng kết 1 năm triển khai chỉ thị này của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế được đưa khách Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Trên cơ sở đó, Tổng cục Du lịch báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch triển khai những năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế tham gia việc tổ chức đưa khách du lịch là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú, làm việc tại Việt Nam đi du lịch nước ngoài có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc hướng dẫn này.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn (để b/c);
- Các PTCT;
- VPCP (Vụ KHTH);
- Các Bộ: NG (Cục LS), CA (Cục A18, A37), QP (Bộ TLBĐBP);
- Văn phòng Bộ;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Cục HTQT - Bộ VHTT và DL;
- Các Sở VH,TT và DL;
- Các DN LDLH;
- Lưu: VT, Vụ LH, Hải (100b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 498/TCDL-LH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu498/TCDL-LH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2009
Ngày hiệu lực04/08/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 498/TCDL-LH

Lược đồ Hướng dẫn 498/TCDL-LH thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 498/TCDL-LH thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu498/TCDL-LH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Du lịch
        Người kýNguyễn Mạnh Cường
        Ngày ban hành04/08/2009
        Ngày hiệu lực04/08/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 498/TCDL-LH thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 498/TCDL-LH thủ tục cho doanh nghiệp liên doanh lữ hành quốc tế

           • 04/08/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/08/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực