Hướng dẫn 51-HD/BTGTW

Hướng dẫn 51-HD/BTGTW năm 2017 về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 51-HD/BTGTW 2017 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 51-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp cấp ủy đảng các cấp chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở đó, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức và tham gia làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu

- Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên cần nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

- Các cấp ủy đảng lựa chọn hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung cần quán triệt cho phù hợp với từng đối tượng, từng cấp.

Việc tổ chức quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận. Khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị. Chú ý công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt các văn kiện cũng như việc tổ chức thực hiện.

- Thảo luận xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị, phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm điều kiện thực hiện.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung học tập, quán triệt

Tập trung vào những nội dung, quan điểm cơ bản trong các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

2. Hội nghị toàn quốc

- Ban Bí thư trực tiếp chủ trì và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Thời gian: 1,5 ngày, vào các ngày 29-30/11/2017.

3. Hội nghị của cấp ủy các cấp

3.1. Định hướng

Hình thức, thời lượng:

+ Cấp tỉnh: Tham gia Hội nghị trực tuyến do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Sau Hội nghị trực tuyến của Ban Bí thư, dành thêm 01 buổi thảo luận và thông qua chương trình hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu viết thu hoạch.

+ Cấp huyện và tương đương: Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức do cấp ủy cấp tỉnh quyết định (truyền thống, trực tuyến hay truyền hình trực tiếp).

Tổ chức học tập, quán triệt tại hội trường với thời lượng 1,5 ngày, trong đó có 01 buổi thảo luận, thông qua kế hoạch hành động; sau đó tiếp tục nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

+ Cấp cơ sở: Tổ chức học tập tại hội trường về các nghị quyết trên với thời lượng như đối với cấp huyện.

Nội dung:

+ Việc tổ chức học tập, quán triệt trên Hội trường tập trung vào quán triệt những nội dung căn bản, cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Dành thời gian thảo luận, thông qua chương trình, kế hoạch hành động và nghiên cứu tài liệu, viết thu hoạch.

3.2. Thành phần, thời hạn tổ chức Hội nghị

a. Hội nghị cấp tỉnh

- Thành phần:

Ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành phố, đảng bộ trực thuộc Trung ương;

Lãnh đạo các sở, ban ngành trực thuộc tỉnh, thành phố và tương đương;

Thường trực, trưởng ban tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy và tương đương;

Báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

Thời hạn hoàn thành: Đầu tháng 12/2017.

b. Hội nghị cấp huyện và tương đương

- Thành phần:

Ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện, quận và tương đương;

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, quận và tương đương;

Đại diện thường trực, trưởng ban tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc và một số đối tượng khác do cấp ủy tổ chức hội nghị quyết định.

Thời hạn hoàn thành: Cuối tháng 12/2017.

c. Hội nghị do cấp ủy trên cơ sở tại các cơ quan, bộ, ngành Trung ương phối hệ với lãnh đạo cơ quan hoặc đảng đoàn ban cán sự… tổ chức

- Thành phần:

Ủy viên ban chấp hành đảng bộ cơ quan, bộ, ngành.

Lãnh đạo các cục, vụ, viện và tương đương trở lên.

Thời hạn: Trong tháng 01/2018.

d. Hội nghị do các đảng ủy cơ sở tổ chức

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên của đảng bộ cơ sở.

Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 01/2018.

e. Hội nghị do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức: căn cứ vào các hội nghị do các cấp ủy tổ chức nêu trong Hướng dẫn này, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức các hội nghị quán triệt dành cho các đối tượng một cách thích hợp và bổ sung một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh cho cán bộ, chiến sỹ bằng những hình thức học tập, quán triệt phù hợp với điều kiện, đặc thù của mình.

4. Báo cáo viên

- Ban Thường vụ cấp ủy chủ trì và chịu trách nhiệm đối với việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng tại địa phương, đơn vị.

- Đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp phân công một số đồng chí đảng ủy viên, hoặc mời báo cáo viên, truyền đạt nghị quyết.

- Báo cáo viên là những đồng chí có trong danh sách báo cáo viên (có thể sử dụng các đồng chí là giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện) am hiểu sâu về các lĩnh vực được đề cập tới trong các nghị quyết của Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên về nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

5. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động

- Cấp ủy cấp tỉnh chủ trì xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng và hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng vào thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

- Cấp ủy cấp huyện và cấp trực thuộc cấp huyện chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, trên cơ sở bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp tỉnh.

- Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đâu.

- Ban tuyên giáo chủ động tham mưu cho cấp ủy về nội dung chương trình, kế hoạch hành động.

- Chương trình, kế hoạch hành động được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy và thông qua tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

- Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc hằng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch hành động trong báo cáo tổng kết năm của các cấp.

6. Viết thu hoạch cá nhân

- Sau các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập cán bộ đảng viên viết thu hoạch cá nhân.

- Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

- Đối với đảng viên đã nghỉ công tác trong các cơ quan của hệ thống chính trị, đảng viên không đủ sức khỏe lao động, thì không bắt buộc phải viết thu hoạch cá nhân, nhưng phải tham gia đóng góp ý kiến về nội dung này trong sinh hoạt chi bộ.

- Việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết và viết thu hoạch cá nhân được coi là một căn cứ đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của các cơ quan, đơn vị.

7. Đưa nội dung Nghị quyết Trung ương vào sinh hoạt chi bộ

- Các chi bộ, đảng bộ ở cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng (ít nhất 01 lần).

- Hoàn thành trong Quý I/2018.

8. Tài liệu Hội nghị

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn Tài liệu nghiên cứu, Tài liệu học tập, Tài liệu hỏi-đáp về các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

- Căn cứ vào tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, các địa phương, ngành chủ động biên soạn các tài liệu phù hợp với điều kiện, đặc điểm của địa phương, đơn vị mình và cho một số nhóm: đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, công nhân các khu công nghiệp...

9. Kinh phí và các điều kiện khác

- Kinh phí tổ chức hội nghị lấy từ nguồn kinh phí phục vụ việc học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong kế hoạch hằng năm.

- Trong các hội nghị học tập, quán triệt, người học được cung cấp tài liệu trước.

III. PHỔ BIẾN, TUYÊN TRUYỀN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

1. Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền rộng rãi các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến các hoạt động triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phù hợp. Thời gian từ tháng 11/2017 tới Quí I/2018.

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo và phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thời gian trong Quí I/2018.

2. Về công tác kiểm tra, đôn đốc

- Các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc học tập, quán triệt nghị quyết và việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết.

- Ban tuyên giáo các cấp có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra việc học tập, quán triệt nghị quyết; xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết.

- Việc kiểm tra, đôn đốc được thực hiện nghiêm túc, theo lộ trình phù hợp để bảo đảm nắm chắc tình hình, uốn nắn, khắc phục kịp thời các khó khăn, hạn chế; sau đợt tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp trên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo, văn phòng cấp ủy tham mưu với cấp ủy tổ chức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng; tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương gửi báo cáo Ban Bí thư về kết quả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khó XII của Đảng về Ban Tuyên giáo Trung ương (để tập hợp) trong Quí I/2018.

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức giám sát, kiểm tra tại một số địa phương, đơn vị khi có điều kiện./.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Ph
ạm Văn Linh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu51-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 51-HD/BTGTW 2017 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 51-HD/BTGTW 2017 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu51-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýPhạm Văn Linh
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 51-HD/BTGTW 2017 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 51-HD/BTGTW 2017 quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng

              • 13/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực