Hướng dẫn 537/HD-UBND

Hướng dẫn 537/HD-UBND năm 2019 về các xã, phường, thị trấn (cấp xã) phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên cho các bộ phận, tổ chức cấp xã từ năm 2020 trở đi do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 537/HD-UBND 2019 phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/HD-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 9 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (CẤP XÃ) PHÂN BKINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHI THƯỜNG XUYÊN CHO CÁC BỘ PHẬN, TỔ CHỨC CẤP XÃ TỪ NĂM 2020 TRỞ ĐI

Thực hiện Thông báo số 1337-TB/TU ngày 19/7/2019 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về ý kiến kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị giao ban khối đoàn thể tỉnh quý II năm 2019;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát việc phân bổ kinh phí hoạt động thường xuyên cho khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã từ năm 2017 đến năm 2019; qua quá trình rà soát cho thấy:

Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phân bổ kinh phí cho khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã đảm bảo theo đúng định mức quy định tại Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, với mức là 22 triệu đồng/biên chế/năm.

Tại cấp xã sau khi nhận kinh phí giao theo định mức hàng năm căn cứ vào yêu cầu quản lý, tính chất công việc, mức độ phát sinh chi phí chung trong năm của cấp xã, UBND cấp xã đã trình Hội đồng nhân dân cấp mình quyết định phân bổ cho khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã với các mức khác nhau, cụ thể:

- Một số xã đã thực hiện tiết kiệm 12% tính trên định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh (gồm tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 2,2 triệu đồng; tiết kiệm 2% để thực hiện Chương trình nông thôn mới là: 0,44 triệu đồng).

- Đa số các xã đã căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách để tính toán giữ lại một phần kinh phí trong định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm để thực hiện các khoản chi phí chung như: tiền điện thắp sáng, nước, internet, văn phòng phẩm, hội họp, sửa chữa, mua sắm thường xuyên, một số nhiệm vụ chung khác,... và kinh phí tổ chức Đại hội cho khối đoàn thể cấp xã; số còn lại phân bổ cho khối đoàn thể cấp xã với định mức từ 6 triệu đồng đến dưới 22 triệu đồng; có một số xã cân đối được nguồn kinh phí nên đã phân bổ cho khối đoàn thể với định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm.

Việc phân bổ kinh phí của cấp xã nêu trên cho khối đoàn thể cấp xã có sự chênh lệch lớn giữa các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, tại cấp xã chỉ có một đơn vị dự toán là UBND cấp xã, các bộ phận, tổ chức cấp xã cùng hoạt động chung trong trụ sở xã, trong quá trình hoạt động có phát sinh những khoản chi chung cho cả khối xã nên UBND cấp xã có quyền điều tiết nguồn kinh phí ca cấp mình nhằm phù hợp với hoạt động thực tế của xã; bên cạnh đó các xã có những nhiệm vụ phát sinh hàng năm khác nhau, khả năng cân đối ngân sách cũng khác nhau (do nguồn lực tại xã và khả năng bố trí từ ngân sách cấp huyện khác nhau). Do vậy, cấp xã phân bổ kinh phí phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và đảm bảo kinh phí hoạt động trong năm của khối xã là đúng quy định, không bắt buộc các xã, phường, thị trấn phải phân bổ kinh phí cho các bộ phận, tổ chức ở mức bằng nhau.

Để đảm bảo việc phân bổ kinh phí có tính thống nhất tương đối, UBND tỉnh hướng dẫn các xã, phường, thị trấn phân bổ kinh phí cho các bộ phận, tổ chức từ năm 2020 trở đi như sau:

1. Cấp xã phân bổ kinh phí cho các bộ phận, tổ chức phải phù hợp khả năng cân đối ngân sách (nguồn theo định mức 22 triệu đồng, ngân sách cấp huyện bổ sung có mục tiêu, nguồn thu tăng thêm so với dự toán được giao, các nguồn khác của xã - nếu có) và đảm bảo được các nhiệm vụ phải thực hiện trong cả năm của các bộ phận, tổ chức.

2. Cấp xã phải thực hiện tiết kiệm 12% tính trên định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh (gồm tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương là 2,2 triệu đồng; tiết kiệm 2% để thực hiện Chương trình nông thôn mới là: 0,44 triệu đồng).

3. Các chi phí chung của khối xã (như tiền điện thắp sáng, nước, internet, văn phòng phẩm, hội họp, sửa chữa thường xuyên, một s nhiệm vụ chung khác,...) được giữ lại để cấp xã quản lý, điều hành chung cần phải thống nhất trong UBND cấp xã bằng biên bản cụ thể (thng nhất giữa lãnh đạo cp xã với lãnh đạo các bộ phận, tổ chức,...). Trường hợp ngân sách cấp xã cân đối được từ các nguồn kinh phí khác để thực hiện các hoạt động chung thì khi phân bổ kinh phí cho các bộ phận, tổ chức, cấp xã chỉ cần giữ lại phần kinh phí tiết kiệm 12% theo quy định, kinh phí thi đua khen thưởng (nếu có) trong định mức 22 triệu đồng, số còn lại phân bcho các bộ phận, tổ chức chi các hoạt động thường xuyên trong năm.

4. Đối với kinh phí tổ chức đại hội, cấp xã lập dự toán kinh phí gửi UBND cấp huyện để được bổ sung có mục tiêu (trong trường hợp ngân sách huyện cân đối được nguồn kinh phí) hoặc tự cân đối từ các nguồn khác của xã để tổ chức thực hiện, hạn chế bố trí từ định mức biên chế 22 triệu đồng để tổ chức đại hội (trừ trường hợp ngân sách cấp huyện, cấp xã quá khó khăn, không cân đối bố trí được kinh phí tổ chức đại hội hoặc chỉ hỗ trợ thêm một phần kinh phí từ định mức 22 triệu để tổ chức đại hội; đối với các trường hợp này cũng phải có biên bản thống nhất trong UBND cấp xã).

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc phân bổ kinh phí tại cấp xã đảm bảo phù hợp và đúng quy định hiện hành.

Với các nội dung trên, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
Gửi bn giấy:
- Các đ
ơn vị không dùng TD Office;
Gửi bản điện tử:
- TT Tỉnh
y;
- TT HĐND t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT, PCT UBND t
ỉnh;
- UBND các huyện, thành nhố
;
- UBND các xã
, phưng, thị trấn;
- S
Tài chính;
- LĐVP (Đ/c Chính)

- Lưu: VT, Lan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 537/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu537/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/09/2019
Ngày hiệu lực13/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 537/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 537/HD-UBND 2019 phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 537/HD-UBND 2019 phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu537/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành13/09/2019
        Ngày hiệu lực13/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 537/HD-UBND 2019 phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 537/HD-UBND 2019 phân bổ kinh phí hoạt động chi thường xuyên tỉnh Bắc Kạn

             • 13/09/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/09/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực