Hướng dẫn 5666/HD-UBND

Hướng dẫn 5666/HD-UBND về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 5666/HD-UBND tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5666/HD-UBND

Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Để thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương; căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Các trung tâm ngoại ngữ - tin học, trung tâm tin học, trung tâm ngoại ngữ (sau đây gọi là trung tâm ngoại ngữ, tin học hoặc gọi là trung tâm), các trung tâm giáo dục thường xuyên có giảng dạy ngoại ngữ, tin học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ở trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học có đầu tư của nước ngoài.

2. Quản lý trung tâm ngoại ngữ, tin học:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học sau:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

b) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các trường trung cấp chuyên nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương, Trường Chính trị tỉnh;

c) Trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các Bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương.

2. Trường đại học và trường cao đẳng quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học do đơn vị thành lập.

3. Thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học:

3.1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định đối với các trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm thuộc trường trung cấp chuyên nghiệp, Trường Chính trị tỉnh, các trung tâm do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

3.2. Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định thành lập các trung tâm trực thuộc;

3.3. Người có thẩm quyền quyết định thành lập trung tâm thì có thẩm quyền sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học.

4. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

Trung tâm ngoại ngữ, tin học được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

4.1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

4.2. Có đội ngũ cán bộ quản lý, có ít nhất 03 (ba) giáo viên cơ hữu/môn; cán bộ quản lý, giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011;

4.3. Có văn phòng làm việc, bàn, ghế, có ít nhất 04 (bốn) phòng học để học ngoại ngữ với diện tích tối thiểu 30m2/phòng, phòng học tiếng, có ít nhất 03 (ba) phòng học để học tin học, mỗi phòng có tối thiểu 20 (hai mươi) máy tính; các phòng phải đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về điều kiện thực hiện nội dung, chương trình giảng dạy, học tập, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch trình của khoá học;

4.4. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm;

4.5. Có đầy đủ các điều kiện theo quy định về phòng cháy, nổ, vệ sinh môi trường, y tế và an ninh của trung tâm;

4.6. Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

5. Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học:

5.1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý;

5.2. Việc đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học của các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường cao đẳng, đại học tổ chức ngoài khuôn viên của trường thì phải được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động và chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở;

5.3. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học được phép hoạt động thì được quyền mở chi nhánh. Chi nhánh chỉ được mở trên cùng địa bàn huyện, thành phố nơi trung tâm được phép hoạt động; các trường hợp khác phải có ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Đối với trung tâm thuộc các trường cao đẳng, đại học không đóng trên địa bàn tỉnh Bến Tre muốn mở chi nhánh tại Bến Tre phải được Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cấp phép hoạt động.

Trường hợp các chi nhánh đã mở sau 02 tháng mà không hoạt động, Giám đốc trung tâm phải báo cáo bằng văn bản về Sở Giáo dục và Đào tạo.

5.4. Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học đã thành lập trước ngày 15 tháng 3 năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thẩm định, xem xét về quy mô tổ chức và các điều kiện hoạt động; các trung tâm không đáp ứng yêu cầu sẽ có thời hạn 01 (một) tháng để bổ sung, kiện toàn về tổ chức và các hoạt động, quá hạn nếu vẫn chưa khắc phục sẽ bị rút giấy phép hoạt động.

6. Thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm thuộc phạm vi Sở quản lý (ngoại trừ trung tâm thuộc các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập của các Bộ đóng trên địa bàn).

Hiệu trưởng trưởng trường cao đẳng, đại học ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giám đốc, Phó Giám đốc các trung tâm trực thuộc.

Quy trình, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

7. Giáo trình, chương trình giảng dạy, học tập:

7.1. Trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng chương trình giảng dạy, sử dụng giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải được cơ quan quản lý trực tiếp thẩm định.

Căn cứ vào các chương trình giảng dạy và hình thức học tập, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập toàn khoá, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học, báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

7.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định, xem xét đối với chương trình, tài liệu, giáo trình giảng dạy và học tập ngoại ngữ, tin học theo mô hình liên kết với các trường cao đẳng, đại học có yếu tố nước ngoài.

8. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ:

8.1. Sau khi hoàn thành chương trình của mỗi khoá học, trung tâm tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên;

8.2. Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định việc tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thanh tra, giám sát các kỳ kiểm tra, cấp chứng chỉ cho học viên của các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc phạm vi Sở quản lý.

9. Tổng kết công tác và báo cáo:

Ngoài việc báo cáo, tổng kết sau mỗi khoá học, theo tháng, quý; hàng năm trung tâm phải tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động, gửi báo cáo về cơ quan quản lý trực tiếp để theo dõi, chỉ đạo.      

Trên đây là Hướng dẫn cụ thể hoá một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011. Những nội dung khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học không nêu ra trong Hướng dẫn này thì vẫn áp dụng theo các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011.

Trong quá trình tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương trong lĩnh vực này nếu có gì vướng mắc, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo đề xuất để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Nghĩa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5666/HD-UBND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu5666/HD-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2011
Ngày hiệu lực07/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5666/HD-UBND

Lược đồ Hướng dẫn 5666/HD-UBND tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 5666/HD-UBND tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu5666/HD-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrương Văn Nghĩa
        Ngày ban hành07/12/2011
        Ngày hiệu lực07/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 5666/HD-UBND tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 5666/HD-UBND tổ chức và hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học

            • 07/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực