Hướng dẫn 603/HD-SNV

Hướng dẫn 603/HD-SNV năm 2014 về xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 603/HD-SNV 2014 xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể cá nhân tỉnh Quảng Nam


UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/HD-SNV

Quảng Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

XÉT DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NAM

Thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ; Thông tư số 42/2010/NĐ-CP">02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam như sau:

I. Thẩm quyền khen thưởng, tuyến trình đề nghị khen thưởng:

1. Hiệu trưởng các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân do Trường quản lý, cụ thể:

- Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho Khối Thi đua, danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng Cờ Thi đua Chính phủ cho Khối thi đua, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại.

2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân do Sở quản lý theo phân cấp, cụ thể:

- Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng Cờ thi đua cho 01 Trường học dẫn đầu toàn diện phong trào thi đua các ngành bậc học trong toàn tỉnh, tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc các ngành bậc học và Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho các học sinh giỏi đoạt giải tại các kỳ thi cấp tỉnh trở lên (theo Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 03/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế về quản lý tổ chức hội thi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại các hội thi, kỳ thi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh).

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định khen thưởng và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân do huyện, thành phố quản lý theo phân cấp.

- Quyết định tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở, tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh;

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại.

Lưu ý: Các tập thể, cá nhân thuộc các ngành bậc học và Phòng Giáo dục - Đào tạo phải được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xét tặng danh hiệu thi đua và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu thi đua trước khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh bình xét, suy tôn đơn vị nhất, nhì cụm, khối thi đua.

II. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

1. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cập nhật Bộ hồ sơ, thủ tục trình Trung ương khen, Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trên trang Website Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tại địa chỉ: http://www.noivuqnam.gov.vn/ Quản lý nhà nước/ Thi đua – Khen thưởng/ 7. Bộ hồ sơ Thủ tục Thi đua – Khen thưởng/ Trung ương khen, Tỉnh khen... để hướng dẫn các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng, cụ thể:

- Tờ trình, Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình đề nghị khen thưởng từ Bằng khen Thủ tướng Chính phủ trở lên: 02 bộ, Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 Chính phủ với số lượng báo cáo như sau: Huân chương các loại: 05 bộ; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc: 04 bộ.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng Cờ, Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, gồm 02 bộ: Tờ trình đề nghị khen thưởng; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình; Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng; kết quả chấm điểm xếp loại thi đua (đối với cụm, khối); Văn bản hiệp y khen thưởng.

- Hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận danh hiệu thi đua, gồm 02 bộ:

+ Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh, gồm: Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu thi đua; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình; Báo cáo thành tích của cá nhân, trong đó ghi rõ nội dung đề tài sáng kiến, kinh nghiệm hoặc giải pháp mới; quyết định công nhận đề tài sáng kiến, kinh nghiệm của cấp có thẩm quyền; Bản photo giấy chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” 03 năm gần nhất (tính tại thời điểm đề nghị khen thưởng).

+ Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, gồm: Tờ trình đề nghị tặng danh hiệu thi đua; Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình; Báo cáo thành tích của tập thể, Bản photo quyết định công nhận hoặc giấy chứng nhận “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” của thành viên trong tập thể được đề nghị; Xác nhận tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt trong sạch vững mạnh, xuất sắc, quyết định công nhận cơ quan có đời sống văn hóa tốt (nếu có các tổ chức trên).

Lưu ý: Khi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua, Cờ, Bằng khen phải làm các tờ trình, biên bản riêng theo từng loại danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Báo cáo thành tích Cờ thi đua, Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh, Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phải theo mẫu báo cáo của Bộ hồ sơ, thủ tục đã được đăng tải trên trang Website của Sở Nội vụ.

4. Thời gian gởi hồ sơ đề nghị khen thưởng:

- Hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) chậm nhất ngày 25 tháng 8 hàng năm;

- Hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 30 tháng 8 hàng năm.

Trên đây là Hướng dẫn việc thực hiện xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Sở Nội vụ đề nghị các huyện, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng nghiên cứu thực hiện, nếu có điểm nào vướng mắc hoặc chưa rõ kịp thời phản hồi về Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng) để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh;
- Các trường Đại học, Cao đẳng thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Ban TĐ-KT (04 bản);
- Lưu:VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Thị Minh Xuân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/HD-SNV

Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 603/HD-SNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/05/2014
Ngày hiệu lực 27/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/HD-SNV

Lược đồ Hướng dẫn 603/HD-SNV 2014 xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể cá nhân tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Hướng dẫn 603/HD-SNV 2014 xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể cá nhân tỉnh Quảng Nam
Loại văn bản Hướng dẫn
Số hiệu 603/HD-SNV
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Trịnh Thị Minh Xuân
Ngày ban hành 27/05/2014
Ngày hiệu lực 27/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Hướng dẫn 603/HD-SNV 2014 xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể cá nhân tỉnh Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 603/HD-SNV 2014 xét tặng danh hiệu thi đua khen thưởng tập thể cá nhân tỉnh Quảng Nam

  • 27/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực