Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT

Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 609/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

CÁC HÌNH THỨC BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG VÀ TỔ CHỨC GẶP MẶT CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 7/11/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để triển khai có hiệu quả các nội dung trên, căn cứ Thông báo số 3038-CV/VPTW ngày 8/5/2012 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến kết luận của Ban Bí thư về việc giao Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành Hướng dẫn với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân.

- Thông qua công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

- Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt phải được tổ chức trang trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những tấm gương thực sự tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở; hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng biểu dương, khen thưởng

Các tập thể và cá nhân (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Tiêu chuẩn

a)  Đối với tập thể: Tập thể được biểu dương, khen thưởng đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân;

- Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng;

- Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; và được ngành dọc cấp trên xem xét, giới thiệu.

b) Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập; được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, và phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

- Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;

- Có hành động và việc làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị;

- Nếu là đảng viên phải có 2 năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

3. Hình thức biểu dương, khen thưởng

a) Hình thức biểu dương:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư khen, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất, có sự chuyển biến rõ nét trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi thư khen, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình…

- Tham dự các cuộc gặp mặt biểu dương, giao lưu điển hình tiên tiến các tập thể và cá nhân tiêu biểu ở các cấp.

b) Hình thức khen thưởng:

- Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và tương đương cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương ở cấp huyện (nội dung giấy khen ghi rõ đã có thành tích trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”).

- Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương ở cấp tỉnh (nội dung bằng khen ghi rõ đã có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”).

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong số các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương của cấp Trung ương.

4. Hồ sơ, thủ tục

a) Hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương và Giấy khen cấp quận, huyện và tương đương, do cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng ở mỗi cấp hướng dẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với hình thức khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Tại hội nghị biểu dương ở cấp Trung ương sẽ lựa chọn, đề nghị trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhất trong số các tập thể, cá nhân được tham dự hội nghị.

b) Kinh phí khen thưởng:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và được trích từ quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.

5. Tổ chức gặp mặt, tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

a) Hình thức, nội dung:

Hình thức tổ chức: Tổ chức trong hội trường; hoặc tổ chức lễ báo công và tuyên dương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu Di tích Phủ Chủ tịch; tại các di tích lịch sử, cách mạng gắn với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; hoặc vừa tổ chức trong hội trường, vừa kết hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.

Nội dung chương trình:

- Văn nghệ chào mừng;

- Chào cờ;

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

- Phát biểu khai mạc;

- Báo cáo kết quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu (có thể báo cáo, minh họa bằng phóng sự, hình ảnh, phim tư liệu …)

- Tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu dưới các hình thức: Đọc báo cáo tham luận; hoặc tổ chức giao lưu, trao đổi trực tiếp trên sân khấu; hoặc thông qua các phóng sự, video clip minh họa…)

- Tuyên dương, trao thưởng;

- Phát biểu của lãnh đạo cấp trên (có thể phát động thi đua);

- Tổng kết, bế mạc.

b) Thời gian tổ chức: Các hội nghị được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5.

Cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương tổ chức hàng năm, thời gian tổ chức không quá 01 ngày.

Cấp trung ương tổ chức 5 năm/2 lần (có hướng dẫn riêng).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Hướng dẫn, đề nghị Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Tuyên giáo phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố và cơ quan thi đua các Bộ ngành, đoàn thể trung ương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, triển khai thực hiện có kết quả việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp.

Hàng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ban Tuyên giáo Trung ương (Bộ phận giúp việc Ban Bí thư) và Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương.

Trong quá trình triển khai thường xuyên thông tin, trao đổi với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW;
- Văn phòng TW đảng, các Ban đảng TW;
- Ban Cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc TW;
- Các Đảng ủy đơn vị sự nghiệp TW;
- Lưu: VT, Vụ III.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 609/HD-BTĐKT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu609/HD-BTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2012
Ngày hiệu lực11/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 609/HD-BTĐKT

Lược đồ Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu609/HD-BTĐKT
     Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
     Người kýTrần Thị Hà
     Ngày ban hành11/05/2012
     Ngày hiệu lực11/05/2012
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 609/HD-BTĐKT học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

        • 11/05/2012

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 11/05/2012

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực