Hướng dẫn 621/HĐ-CT

Hướng dẫn 621/HĐ-CT về khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ do Tổng cục Chính trị ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 621/HD-CT khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm


TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 621/HĐ-CT
V/v Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ...

Ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh

Thực hiện Hiệp định hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học - Kỹ thuật liên Chính phủ giữa nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Công hoà Dân chủ Nhân dân Lào ký ngày 16/4/1994 tại Thủ đô Viêng Chăn; Hiệp định tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28 tháng 8 năm 2000 tại Thủ đô Phnôm Pênh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức tổng kết công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh (Công văn số 8398/VPCP-KGVX ngày 18/11/2010 của Văn phòng Chính phủ).

Xuất phát từ tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ công tác quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào và ở Vương quốc Campuchia (sau đây gọi tắt là: công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào, Campuchia) là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Để đảm bảo phù hợp thực tế, thực hiện khen thưởng thường xuyên đối với tập thể, cá nhân có thành tích trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia; khen thưởng theo chuyên đề đối với tập thể, cá nhân có thành tích trực tiếp, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm cho nhiệm vụ quy tập.

Sau khi thống nhất với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Công văn số 554/BTĐKT-VII ngày 26/4/2011), Tổng cục Chính trị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc xét khen thưởng như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG:

A. Đối tượng được khen thưởng (Việt Nam)

I. Tập thể

a) Các Đội qui tập trực thuộc quân khu; BCH quân sự tỉnh trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia (sau đây gọi tắt là các Đội quy tập).

b) Cấp Vụ, Phòng và tương đương thuộc Bộ, Ban, Ngành Trung ương là thành viên Ban Công tác đặc biệt - Uỷ ban Chuyên trách chính phủ hoặc Ban chỉ đạo Quân khu; cấp phòng, Ban thuộc cơ quan thành viên Ban Chuyên trách – Ban Công tác đặc biệt tỉnh, thành phố trực tiếp, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm cho nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia (sau đây gọi tắt là tập thể trực tiếp theo dõi, chỉ đạo).

2. Cá nhân:

Cá nhân thuộc các tập thể nêu trên, có thành tích theo tiêu chuẩn tại mục II dưới đây đều được khen thưởng.

* Trường hợp không xét khen thưởng:

Các tập thể, các nhân vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên hoặc đang có vụ việc trực tiếp (hoặc liên quan) chưa xử lý.

B. Đối tượng được xét khen thưởng (Lào, Campuchia)

1. Tập thể: Các tổ chức, đoàn thể thuộc Bộ, Ban, Ngành Trung ương; tổ chức chính quyền, cơ quan quân sự địa phương; đơn vị quân đội và cá nhân thuộc nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia đã thường xuyên, trực tiếp phối hợp cùng các đội công tác của Việt Nam làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

2. Cá nhân: Cá nhân thuộc các tập thể nêu trên có thành tích theo tiêu chuẩn tại mục II dưới đây đều được khen thưởng

II. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

A. Tập thể, cá nhân (Việt Nam)

1. Tập thể, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập

- Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

- Huân chương Chiến công hạng Ba

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng

2. Tập thể, cá nhân trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ quy tập

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng

B. Tập thể, các nhân (Lào, Campuchia)

- Huân chương Hữu nghị

- Huy chương Hữu nghị

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Bằng khen của Bộ Quốc phòng

III. TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC HỒ SƠ XÉT KHEN THƯỞNG:

A. Tập thể, cá nhân (Lào, Campuchia):

I. Tiêu chuẩn chung:

Các tập thể, cá nhân thường xuyên phối hợp với các Đội quy tập của Việt Nam trực tiếp theo dõi, chỉ đạo; trực tiếp vận động cung cấp thông tin mộ liệt sỹ; giúp đỡ vật chất; trực tiếp dẫn đường, bảo vệ cho các Đội quy tập của Việt Nam làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia được xét tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trường hợp đặc biệt xuất sắc (có tác dụng nêu gương cấp tỉnh Lào, Campuchia trở lên) đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huy chương Hữu nghị hoặc Huân chương Hữu nghị.

2. Quy trình và trách nhiệm:

a) Quy trình

- Trưởng Ban công tác đặc biệt - Chủ tịch UBCT Chính phủ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam có công hàm, thông báo chủ trương khen thưởng của Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đối với Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Chủ tịch Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia.

- Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Chủ tịch Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia báo cáo Chính phủ; và thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Công hàm gửi Chính phủ Việt Nam (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng Việt Nam).

b) Trách nhiệm

- Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức dịch từ tiếng Lào ra tiếng Việt Nam; Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia tổ chức dịch từ tiếng Campuchia ra tiếng Việt Nam (như Điểm 3, Mục V).

- Cục Tuyên huấn/TCCT tổng hợp báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị trình Bộ Quốc phòng Việt Nam xét, trình Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khen thưởng.

- Các Đội quy tập làm nhiệm vụ tại Lào, Campuchia phối hợp với các địa phương Bạn, phát hiện và đề xuất việc khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân Bạn thường xuyên, trực tiếp giúp đỡ có hiệu quả cho Đội.

3. Hồ sơ gồm:

a) Công hàm của Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào; Chủ tịch Uỷ ban Chuyên trách Chính phủ Campuchia (kèm bản dịch tiếng Việt của Tuỳ viên Quốc phòng tại tiết b, điểm 2 nêu trên).

b) Danh sách đề nghị khen thưởng (dịch 4 bộ, lập riêng tập thể, cá nhân), ghi đầy đủ các thông tin dưới đây:

- Đối với tập thể: Tên tập thể và cấp trên của tập thể được khen. Ví dụ: Sở Ngoại vụ, tỉnh Xiêng Khoảng..

- Đối với cá nhân:

+ Đối với quân nhân: Ghi họ, tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị; ví dụ: Trung tá Khăm Lạ, Trưởng Ban Chính sách, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phông Sa Lỳ.

+ Đối tượng không phải quân nhân: Ghi họ, tên, quê quán; chức danh; tên địa phương hoặc cơ quan người được khen thưởng.

Ví dụ: Ông Phu Viêng, Giám đốc, Sở Lao động Thương Binh – Xã hội, tỉnh SaLaVan. Hoặc: ông Thảo Xổm Chít, bản Lamalạt, Thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn.

B. Tập thể, cá nhân (Việt Nam)

1. Tiêu chuẩn chung:

a) Tập thể:

- Đội Quy tập trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ: Tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia liên tục đạt hiệu quả cao; quản lý chặt chẽ vật tư, trang bị, ngân sách; nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

- Tập thể trực tíêp theo dõi, chỉ đạo công tác quy tập hài cốt liệt sỹ: Tích cực, chủ động trong tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp; góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia đạt hiệu quả cao; nội bộ đoàn kết, thống nhất; không có cán bộ, nhân viên vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

b) Cá nhân:

- Cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ: Có ít nhất từ 3 năm trở lên làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào hoặc Campuchia; có tinh thần chủ động, tích cực, gương mẫu và đạt hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách; không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, tôn trọng và không vi phạm phong tục tập quán của nhân dân Bạn.

- Cá nhân trực tiếp theo dõi, thỉ đạo công tác quy tập: Có ít nhất 3 năm trở lên thường xuyên, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quy tập hài cốt liệt sỹ; tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp; góp phần tích cực tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công tác quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia đạt hiệu quả cao; không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

a) Bằng khen của Bộ Quốc phòng:

- Tặng cho tập thể Đội quy tập hoặc tập thể trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, Campuchhia, đạt được tiêu chuẩn chung quy định tại tiết a, điểm 1; có ít nhất 3 lần được khen thưởng (từ Giấy khen trở lên), trong đó có 1 lần được khen thưởng cấp Quân khu (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh) về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

- Tặng cho cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập mộ hoặc trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quy tập liệt sĩ tại Lào, Campuchia, đạt được tiêu chuẩn chung qui định tại tiết b, điểm 1; có ít nhất 2 lần được khen thưởng (từ giấy khen trở lên) về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia, trong đó có 1 lần được cấp Quân khu (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh) khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tặng cho tập thể Đội quy tập hoặc tập thể trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, Campuchia, đạt được tiêu chuẩn chung quy định tại tiết a, điểm 1; có ít nhất 5 lần được khen thưởng (từ Giấy khen trở lên) về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia, trong đó có 1 lần được Bộ Quốc phòng (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh) khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

- Tặng cho cá nhân có ít nhất 5 năm trở lên trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập mộ; cá nhân có ít nhất 5 năm trở lên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, Campuchia đạt được tiêu chuẩn chung qui định tại tiết b, điểm 1; có ít nhất 3 năm làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ tại Lào, Campuchia, trong đó được khen thưởng 3 lần (từ Giấy khen trở lên) có 1 lần được Quân khu hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

c) Huân chương Chiến công hạng Ba:

- Tặng cho tập thể Đôi quy tập mộ liệt sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt được tiêu chuẩn chung qui định tại tiết a, điểm 1; có ít nhất 5 lần được khen thưởng (từ Giấy khen trở lên) về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia, trong đó 2 lần được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng (hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh) hoặc 1 lần được Bằng khen của Chính phủ về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

- Tặng cho cá nhân có ít nhất 7 năm trở lên trực tiếp làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ; cá nhân có tí nhất 7 năm trở lên theo dõi, chỉ đạo nhiệm vụ quy tập mộ tại Lào, Campuchia, điểm 1; trong đó được khen thưởng 4 lần (từ Giấy khen trở lên) về thành tích thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào, Campuchia.

- Truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba đối với các trường hợp hy sinh khi làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sỹ tại Lào, Campuchia, đã được công nhận Liệt sỹ (trường hợp đã được khen thưởng trong dịp tổng kết 10 năm làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và 5 năm thực hiện nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Lào và 5 năm làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sỹ ở Campuchia thì không đề nghị)

3. Quy trình:

- Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương hướng dẫn, tổ chức bình xét từ cơ sở. Đề xuất lựa chọn tập thể, cá nhân được khen phải có thành tích xuất sắc, thực sự tiêu biểu cho công tác quy tập mộ liệt sỹ.

- Các tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn khen thưởng phải có Báo cáo thành tích; có xác nhận của đơn vị quản lý theo phân cấp; nội dung ngắn, gọn, không quá 2 trang A4.

- Trường hợp đã nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, hồ sơ đề nghị khen thưởng ngoài xác nhận thành tích của đơn vị chủ quản, phải có ý kiến của cơ quan hoặc chính quuyền địa phương (nơi cư trú). Về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng tổng hợp danh sách, kèm theo công văn đề nghị về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị).

4. Hồ sơ:

a) Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, gồm:

- Tờ trình của đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

- Danh sách đề nghị khen thưởng (2 bộ, lập riêng kế hoạch, cá nhân theo mẫu in thống nhất, đồng thời Copy vào đĩa mềm Vi tính gửi kèm theo hồ sơ);

b) Hồ sơ đề nghị tặng tưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương các loại gồm:

- Tờ trình của đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

- 01 bản báo cáo thành tích và kèm theo 02 bản tóm tắt thành tích có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với Bằng khen Chính phủ; 03 bản tóm tắt thành tích có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với Huân chương các loại.

- Danh sách đề nghị khen thưởng (4 bộ, lập riêng tập thể, cá nhân theo mẫu in thống nhất, đồng thời Copy vào đĩa mềm vi tính gửi kèm theo hồ sơ);

- Kèm theo bản sao cá loại Giấy khen, Huân chương hoặc quyết định khen thưởng đã được các cấp khen thưởng

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cục Chính sách/TCCT chủ trì phối hợp Cục Tuyên huấn có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo; thẩm định báo cáo khen thưởng và tổng hợp báo cáo theo quy trình.

2. Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị: Chủ trì tổng hợp, báo cáo Tổng cục Chính trị trình Bộ Quốc phòng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét khen thưởng.

3. Đề nghị Tổng cục II chỉ đạo Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào tổ chức dịch từ tiếng Lào ra tiếng Việt Nam; Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia tổ chức dịch từ tiếng Campuchia ra tiếng Việt Nam; thống nhất với Ban công tác đặc biệt Chính phủ Lào - Uỷ ban chuyên trách Chính phủ Campuchia để Bạn gửi cho Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách/TCCT).

4. Thủ tướng các Quân khu có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc bình xét, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chính xác, công bằng, kịp thời theo Hướng dẫn này; gửi văn bản đề nghị khen thưởng về Cục Chính sách/TCCT trước ngày 15/10/2011.

Nhận được Hướng dẫn này, các đơn vị quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện.

 

 

KT.CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 621/HĐ-CT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu621/HĐ-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 621/HĐ-CT

Lược đồ Hướng dẫn 621/HD-CT khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 621/HD-CT khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu621/HĐ-CT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Chính trị
        Người kýNguyễn Tuấn Dũng
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 621/HD-CT khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 621/HD-CT khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm

              • 17/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực