Hướng dẫn 637/HD-BCĐ

Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 tổ chức liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, hình thức vừa làm vừa học do Ban Chỉ đạo đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 đào tạo cao đẳng đại học ngành quân sự hình thức vừa làm vừa học


BỘ QUỐC PHÒNG
BAN CHỈ ĐẠO ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 637/HD-BCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

TỔ CHỨC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo (gọi tắt là Đề án 799);

Thực hiện Quyết định số 69 và Quyết định số 70/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Trường sĩ quan Lục quân 1), Trường Đại học Nguyễn Huệ (Trường sĩ quan Lục quân 2) liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm vừa học với trường quân sự các quân khu và Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc tổ chức liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, hình thức vừa làm vừa học như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm vừa học giữa Trường Sĩ quan Lục Quân 1, Trường Sĩ quan Lục Quân 2 với Trường quân sự các quân khu, Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 69 và Quyết định số 70/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm triển khai đầy đủ các loại hình đào tạo theo quy định của Đề án 799, đáo ứng nhu cầu đào tạo, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của các địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu đào tạo Chính phủ quy định.

2. Yêu cầu

- Tổ chức liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm vừa học trên cơ sở quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được vận dụng phù hợp với tổ chức biên chế, năng lực đào tạo Trường Sĩ quan Lục Quân 1, Trường Sĩ quan Lục Quân 2 và Trường quân sự các quân khu, Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Xác định rõ quyền hạn, trách nhiệm của các trường tham gia liên kết đào tạo; phát huy kinh nghiệm quản lý, giảng dạy của đội ngũ cán bộ, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có của các trường;

- Tổ chức liên kết đào tạo chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm chất lượng.

II. TỔ CHỨC LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

1. Hình thức, trình độ đào tạo

a) Đào tạo liên thông vừa làm vừa học từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở;

b) Đào tạo liên thông vừa làm vừa học từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành quân sự cơ sở.

2. Các trường tham gia liên kết đào tạo

a) Trường chủ trì đào tạo

- Trường Sĩ quan Lục quân 1;

- Trường Sĩ quan Lục quân 2.

b) Trường phối hợp đào tạo

- Trường quân sự các quân khu, Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội;

- Trường quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ điều kiện liên kết đào tạo (gọi chung là cấp tỉnh).

c) Phạm vi liên kết

- Trường Sĩ quan Lục quân 1 liên kết đào tạo liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở với các Trường quân sự Quân khu 1, 2, 3, 4 và Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Trường quân sự cấp tỉnh thuộc các Quân khu 1, 2, 3, 4;

- Trường Sĩ quan Lục quân 2 liên kết đào tạo liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở với các Trường quân sự Quân khu 5, 7, 9 và Trường quân sự cấp tỉnh thuộc các Quân khu 5, 7, 9.

3. Chương trình, thời gian, tổ chức đào tạo

a) Chương trình đào tạo

- Sử dụng Bộ Chương trình chi tiết đào tạo liên thông cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở ban hành kèm theo Thông tư số 138/2010/TT-BQP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ Quốc phòng;

- Trường Sĩ quan Lục Quân 1, Trường Sĩ quan Lục Quân 2 căn cứ vào Bộ Chương trình chi tiết trên, xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo liên thông vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở để tổ chức đào tạo.

b) Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo vừa làm vừa học trình độ cao đẳng, đại học cho 1 khóa học 24 tháng.

c) Tổ chức khóa học

Mỗi năm tổ chức học 2 kỳ, mỗi kỳ 3 tháng; học kỳ đầu khóa học khai giảng vào tháng 9 hằng năm; thời gian các kỳ học tiếp theo do trường phối hợp đào tạo quyết định sau khi đã thống nhất với trường chủ trì và báo cáo Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng.

4. Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh

a) Đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và tổ chức tuyển sinh hàng năm theo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng quy định;

b) Ban tuyển sinh quân sự các cấp có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cung cấp tổ chức tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao hoặc yêu cầu đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã của địa phương được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

5. Quyền hạn, trách nhiệm các trường tham gia liên kết đào tạo

a) Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2: Chủ trì, chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng toàn bộ quá trình hoạt động liên kết đào tạo:

- Tổ chức tuyển sinh: Thông báo công khai, đầy đủ các thông tin về kỳ thi tuyển sinh; tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi; thông báo danh sách, phiếu báo dự thi cho thí sinh đủ điều kiện dự thi; ra đề thi tuyển sinh đầu vào theo quy định. Quyết định thành lập hội đồng thi và các ban coi thi, chấm thi, ban phúc khảo có sự tham gia của Thủ trưởng Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên trường phối hợp đào tạo. Tổ chức thi tại các trường phối hợp đào tạo; chấm thi, báo cáo kết quả chấm thi với Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng; thông báo kết quả thi và báo gọi thí sinh trúng tuyển nhập học;

- Tổ chức đào tạo: Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; hướng dẫn các trường phối hợp đào tạo tổ chức điều hành thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo. Tổ chức thi tốt nghiệp tại các trường phối hợp liên kết đào tạo gồm: Xây dựng kế hoạch thi; thành lập hội đồng thi, các tiểu ban coi thi, chấm thi và bộ phận giúp việc có sự tham gia của Thủ trưởng Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên các trường phối hợp đào tạo; ra đề thi, đáp án, hướng dẫn nội dung ôn thi, chấm thi; xét công nhận kết quả đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho học viên;

- Chấp hành thanh tra, kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng về quá trình tổ chức liên kết đào tạo;

- Báo cáo kết quả đào tạo từng kỳ, năm học và khóa học về Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đào tạo).

b) Trường phối hợp đào tạo: Chịu trách nhiệm trước trường chủ trì và Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng toàn bộ quá trình hoạt động liên kết đào tạo:

- Tổ chức tuyển sinh: Bảo đảm đúng đủ số lượng phòng thi, khu vực thi; cử cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng thi, các tiểu ban coi thi, chấm thi và bộ phận phục vụ theo yêu cầu của trường chủ trì; bảo đảm nơi ăn, nghỉ và tổ chức ôn luyện cho thí sinh theo đề nghị của các địa phương; tiếp nhận, thông báo kết quả thi cho các địa phương và thí sinh dự thi;

- Tổ chức đào tạo: Tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo; đáp ứng số, chất lượng cán bộ, giáo viên tham gia quản lý, giảng dạy theo yêu cầu của trường chủ trì; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thao trường, bãi tập, giáo trình, tài liệu đào tạo; tổ chức đào tạo theo chương trình, kế hoạch và quy định về dạy - học, quản lý, rèn luyện học viên; phối hợp với trường chủ trì tổ chức thi tốt nghiệp tại trường; cử cán bộ, giáo viên tham gia hội đồng thi tốt nghiệp, các tiểu ban coi thi, chấm thi và bộ phận giúp việc; bố trí khu vực thi, phòng thi, thao trường và bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ thi, bảo vệ thi; bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt và phương tiện cơ động cho tiểu ban coi thi, chấm thi trong thời gian tổ chức thi; tham gia chấm thi, tổng hợp kết quả đào tạo và đề nghị trường chủ trì công nhận kết quả đào tạo; tổ chức bế giảng khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho học viên;

- Bảo đảm các chế độ, chính sách cho người dạy, người học và cán bộ, nhân viên tham gia quản lý, phục vụ;

- Chấp hành kiểm tra, thanh tra, giám sát của trường chủ trì và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong quá trình đào tạo;

- Báo cáo kết quả đào tạo từng kỳ, năm học và khóa với trường chủ trì và Ban chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng (qua Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đào tạo).

III. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM

1. Hợp đồng đào tạo

Hợp đồng đào tạo gồm hợp đồng liên kết đào tạo giữa trường chủ trì với trường phối hợp liên kết đào tạo và hợp đồng giữa trường trực tiếp quản lý đào tạo với địa phương có học viên tham gia đào tạo cụ thể như sau:

a) Trường chủ trì: Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm xây dựng và ký hợp đồng liên kết đào tạo với các trường phối hợp đào tạo theo nội dung quy định tại hướng dẫn này.

b) Trường phối hợp đào tạo:

- Thống nhất quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và ký hợp đồng với trường chủ trì trong quá trình tổ chức liên kết đào tạo;

- Thống nhất và ký hợp đồng với địa phương bảo đảm các khoản chi phí cho học viên trong quá trình đào tạo tại trường.

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống nhất các khoản chi phí đào tạo với các trường có học viên đào tạo, ký và thực hiện nghiêm hợp đồng bảo đảm đào tạo với các nhà trường.

2. Ngân sách bảo đảm

Ngân sách bảo đảm tổ chức liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm vừa học thực hiện theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo:

a) Ngân sách nhà nước: Hằng năm, căn cứ vào dự toán ngân sách được giao cho nhiệm vụ đào tạo của Bộ Quốc phòng; Cục Dân quân tự vệ/BTTM chủ trì phối hợp với Cục Tài chính/BQP phân cấp cho trường chủ trì và trường phối hợp liên kết đào tạo theo nhiệm vụ được giao.

b) Ngân sách địa phương: Thực hiện theo khoản 3 Điều 12 Thông tư số 87/2011/TT-BQP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Quốc phòng về việc Hướng dẫn thực hiện Đề án 799, trong đó:

- Địa phương chi trả cho các trường có học viên đào tạo: Tiền ăn thường xuyên theo quy định, tiền bù giá gạo (nếu có); tiền ăn ngày lễ, ngày tết nếu trong các học kỳ có ngày nghỉ lễ, nghỉ tết; tiền tàu xe 01 lần đi và về trong 01 năm; tiền điện, nước, dụng cụ sinh hoạt, dụng cụ cấp dưỡng; tiền thuốc quân y chăm sóc sức khỏe, ốm đau cho học viên đào tạo tại trường; bảo đảm hoạt động thể dục thể thao, phí vệ sinh và bảo đảm các khoản chi hợp lý khác được nhà trường và địa phương thống nhất.

- Địa phương chi trả trực tiếp cho học viên: Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp (nếu có); bảo hiểm y tế đối với số cán bộ được địa phương mua bảo hiểm; bảo đảm trang phục Dân quân tự vệ theo quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

IV. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Cục Dân quân tự vệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Chỉ đạo đào tạo Bộ Quốc phòng theo dõi, chỉ đạo Trường Sĩ quan Lục Quân 1, Trường Sĩ quan Lục Quân 2, Trường quân sự các quân khu và Trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc ký hợp đồng liên kết đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở hình thức vừa làm vừa học trước ngày 15 tháng 6 năm 2013 để tổ chức đào tạo.

2. Nhận hướng dẫn này các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng TMT (để b/c);
- BTTM, TCCT;
- BTL các quân khu, BTLTĐHN;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- C20, C41, C50, C57, C63, C11, C12, C85;
- Trường SQLQ1,2;
- Trường quân sự các quân khu, Trường quân sự BTL Thủ đô Hà Nội;
- Phòng DQTV các quân khu;
- Bộ Tư lệnh TPHCM, BCHQS các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TH; Ho174.

TRƯỞNG BAN
PHÓ TỔNG THAM MƯU TRƯỞNG
Trung tướng Phạm Xuân Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 637/HD-BCĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu637/HD-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2013
Ngày hiệu lực06/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 637/HD-BCĐ

Lược đồ Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 đào tạo cao đẳng đại học ngành quân sự hình thức vừa làm vừa học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 đào tạo cao đẳng đại học ngành quân sự hình thức vừa làm vừa học
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu637/HD-BCĐ
        Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo đào tạo
        Người kýPhạm Xuân Hùng
        Ngày ban hành06/05/2013
        Ngày hiệu lực06/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 đào tạo cao đẳng đại học ngành quân sự hình thức vừa làm vừa học

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 637/HD-BCĐ năm 2013 đào tạo cao đẳng đại học ngành quân sự hình thức vừa làm vừa học

         • 06/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực