Hướng dẫn 64-HD/BTGTW

Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 - 2020 do Ban Tuyên giáo ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 64-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT SỐ 21-NQ/TW VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2012 - 2020

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Tiếp tục thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trên lĩnh vực này, Bộ Chírh trị đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo him xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thể hiện trong Nghị quyết số 21-NQ/TW. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tự giác trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết; đồng thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc về tư tưởng, tâm trạng xã hội có liên quan đến việc triển khai thực hiện các giải pháp về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được Nghị quyết đề cập.

- Làm cho các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội thấy rõ vai trò, trách nhiệm đối với việc tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW nói riêng và các chủ trương, chính sách bảo hiểm nói chung; từ đó có kế hoạch triển khai, thực hiện trong tng ngành, từng lĩnh vực, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả 4 nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 21-NQ/TW.

- Công tác tuyên truyền cần được triển khai sâu rộng; huy động và phối hợp được các lực lượng tham gia, bám sát tinh thần Nghị quyết. Các hoạt động chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện cần thiết thực, hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và cá nhân tham gia.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Làm rõ ý nghĩa của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020".

- Tuyên truyền về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội. Nhấn mạnh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát trin kinh tế - xã hội.

- Tuyên truyền những kết quả của chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã đạt được trong thời gian qua để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực và chủ động tham gia công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình triển khai các chính sách này.

- Tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu sâu sắc hơn những quan điểm và mục tiêu nêu trong Nghị quyết; việc mở rộng và hoàn thiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế có bước đi, lộ trình phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tầng lp nhân dân; tạo điều kiện thun lợi cho mọi người tham gia và thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chú trọng tuyên truyền, cung cấp những thông tin về quyền lợi và nghĩa vụ đối với người tham gia chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải theo nguyên tắc có đóng, có hưởng, quyền lợi tương ứng với nghĩa vụ, có sự chia sẻ giữa các thành viên, bảo đảm công bằng và bền vững của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc mở rộng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loi hình bảo hiểm xã hi, bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức; bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nông dân, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa. Áp dụng thêm các loại bảo hiểm xã hội mới phù hợp với nhu cầu nhân dân. Thí điểm chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung.

- Biểu dương các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đoàn thể, các cơ quan bảo hiểm có tinh thần trách nhiệm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

- Thu thập những sáng kiến, các giải pháp hữu hiệu của toàn xã hội, của các địa phương, doanh nghiệp, nhân dân góp phần đẩy mạnh công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết, pháp luật, chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội chủ động phối hợp với ngành bảo hiểm xã hội tổ chức các hoạt động:

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; các cơ quan báo chí của địa phương, ngành và đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tổ chức hội nghị báo cáo viên, phóng viên, tuyên truyền viên cung cấp các thông tin, phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động để tham mưu cho cấp ủy đảng của địa phương có những giải pháp tuyên truyền kịp thời, góp phần ổn định tư tưởng trong xã hội.

3. Cơ quan bảo hiểm xã hội và các tổ chức đoàn thể vận động nhân dân tham gia bảo hiểm.

4. Các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế trong hệ thống an sinh xã hội; đề cao nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân trong tham gia các loại hình bảo hiểm; phát hiện những bất cập hoặc yếu kém của chính sách bảo hiểm; giới thiệu, động viên các đơn vị, cá nhân và các mô hình thực hiện tốt bảo hiểm; phê phán những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và thực hiện các chính sách bảo hiểm.

- Ưu tiên mở chuyên trang, chuyên mục một cách thoả đáng để tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trong việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

- Có chính sách khuyến khích, động viên phóng viên, biên tập viên có tin, bài phát hiện, đấu tranh với những cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong việc triển khai, thực hiện chính sách bảo hiểm.

4. Đối với cán bộ làm công tác bảo hiểm, phải luôn tự giáo dục bản thân trong việc thực thi các chính sách đi với người tham gia bảo him.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để b/c);
-
Văn phòng TW Đảng;
- Các Ban Đảng TW;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc TW;
- Các báo, đài TW;
- Các Vụ, đơn vị trong Ban;
- Lưu HC, Vụ Tuyên truyền.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thế Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu64-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2012
Ngày hiệu lực10/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu64-HD/BTGTW
       Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
       Người kýBùi Thế Đức
       Ngày ban hành10/12/2012
       Ngày hiệu lực10/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 64-HD/BTGTW tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW

             • 10/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực