Hướng dẫn 69-HD/BTGTW

Hướng dẫn 69-HD/BTGTW năm 2018 thực hiện Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trân Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 69-HD/BTGTW 2018 thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 69-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích:

- Củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội.

- Giúp người học nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội.

b. Yêu cầu

Học viên nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tài liệu. Trên cơ sở nắm chắc lý luận chính trị, những nghiệp vụ cơ bản về công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở, người học có khả năng tổ chức các hoạt động ở cơ sở một cách thiết thực, hiệu quả.

2. Đối tượng học tập

Đối tượng bồi dưỡng của chương trình gồm:

- Cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).

- Những người cần nghiên cứu, tìm hiểu thêm về lý luận chính trị, về nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

3. Nội dung chương trình

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành các tài liệu:

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu Chiến binh ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở.

- Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Công đoàn ở cơ sở.

Mỗi chương trình gồm 05 chuyên đề. Trong đó có 2 chuyên đề chung về lý luận chính trị và 3 chuyên đề về nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Ngoài 05 chuyên đề quy định thống nhất nêu trên, tuỳ theo điều kiện của địa phương, cơ sở, có thể lựa chọn báo cáo thêm một số vấn đề về: tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

4. Tổ chức thực hiện chương trình

a. Kế hoạch mở lớp

Chương trình dành cho cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được thực hiện ở các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Căn cứ vào nhu cầu và đối tượng bồi dưỡng, hằng năm Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để xây dựng kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng; trình Thường trực huyện uỷ phê duyệt; bảo đảm tất cả cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở được bồi dưỡng theo chương trình này.

b. Tổ chức, quản lý lớp

Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện chịu trách nhiệm tổ chức các lớp theo kế hoạch hàng năm đã được Thường trực huyện uỷ phê duyệt.

Đối với mỗi lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện căn cứ các đối tượng chiêu sinh của mình để phối hợp (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện) xây dựng kế hoạch về chiêu sinh, tổ chức lớp học, bảo đảm yêu cầu về nội dung, thời gian, các quá trình dạy và học; nếu lớp nhiều học viên có thể mở theo cụm xã để giảm thời gian đi lại của học viên.

Kinh phí tổ chức lớp và việc cấp giấy chứng nhận cho mỗi học viên theo quy định hiện hành.

5. Công tác giảng dạy

Giới thiệu trên lớp nội dung 5 chuyên đề theo quy định. Tuy nhiên, tùy theo đối tượng, giảng viên có thể lựa chọn nội dung để giảng cho phù hợp với người học, tập trung vào những nội dung trọng tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn những nội dung trọng tâm, cần chú ý trong cuốn “Hướng dẫn thực hiện các chương trình lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Phần lý luận chung (02 chuyên đề đầu tiên), nếu học viên đã học ở các lớp đoàn thể khác, thì sẽ được bảo lưu kết quả, không phải học lại 02 chuyên đề lý luận chính trị ở các lớp sau.

Ngoài việc giới thiệu nội dung các chuyên đề, chú ý bố trí thời gian cần thiết để người học trao đổi, thảo luận, hiểu rõ, nắm vững những nội dung đã tiếp thu, liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị nơi công tác.

Thời gian lớp học: 4,5 ngày, trong đó:

+ Giới thiệu 5 chuyên đề (mỗi chuyên đề 1/2 ngày): 2,5 ngày.

+ Trao đổi, thảo luận: 1/2 ngày.

+ Viết thu hoạch: 1/2 ngày.

+ Tham quan, nghe báo cáo điển hình: 1/2 ngày.

+ Tổng kết, bế mạc: 1/2 ngày.

Sau mỗi lớp học, Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện cùng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội huyện họp bàn, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm, báo cáo Thường trực huyện uỷ; tiếp tục theo dõi, giúp đỡ học viên vận dụng, phát huy kết quả học tập trong hoạt động thực tiễn.

Hướng dẫn này thay cho các hướng dẫn trước đây của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở.

Tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật phát hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TW;
- Các Trung tâm bồi dưỡng chính trị đảng uỷ khối trực thuộc TW;
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban (để b/c);
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội;
- Vụ LLCT (06 bản);
- Lưu Hành chính.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Trường Giang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 69-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu69-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2018
Ngày hiệu lực09/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 tháng trước
(20/11/2018)

Download Văn bản pháp luật 69-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 69-HD/BTGTW 2018 thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 69-HD/BTGTW 2018 thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu69-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýBùi Trường Giang
        Ngày ban hành09/10/2018
        Ngày hiệu lực09/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 tháng trước
        (20/11/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 69-HD/BTGTW 2018 thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 69-HD/BTGTW 2018 thực hiện Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị

              • 09/10/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/10/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực