Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX

Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX năm 2014 quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, chế độ chi tiêu và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện dồn điền, đổi thửa và kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng do Sở Tài chính tỉnh Hải Dương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX 2014 thực hiện dồn điền đổi thửa kinh phí hỗ trợ đồng ruộng Hải Dương


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 710/HD-STC-NSX

Hải Dương, ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN, CHẾ ĐỘ CHI TIÊU VÀ THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN DỒN ĐIỀN, ĐỔI THỬA VÀ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHỈNH TRANG ĐỒNG RUỘNG

(Theo KH số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh)

Thực hiện Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Thực hiện dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015.

Sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính hướng dẫn quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, chế độ chi tiêu và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện dồn điền, đổi thửa của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp, Ban phát triển thôn và kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng như sau:

I. Đối với kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng:

1. Lập dự toán kinh phí hỗ trợ:

a) Điều kiện, mức hỗ trợ và căn cứ lập dự toán:

* Điều kiện, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương V/v Thực hiện dồn điền, đổi thửa, gắn với chỉnh trang đồng ruộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2013-2015. Trong đó, cụ thể một số mức hỗ trợ cho cả giai đoạn 2013 – 2015 như sau:

- Mức hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo cấp tỉnh: 250.000.000 đồng;

- Mức hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo cấp huyện: từ 70.000.000đ/ huyện đến 150.000.000 đồng/ huyện, cụ thể như sau:

+ Mức hỗ trợ 100.000.000 đồng/huyện đối với huyện có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa dưới 3.500 ha hoặc không thực hiện dồn điền, đổi thửa chỉ thực hiện chỉnh trang lại đồng ruộng;

+ Mức hỗ trợ 120.000.000 đồng/huyện đối với huyện có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa từ 3.500ha đến dưới 5.000ha;

+ Mức hỗ trợ 150.000.000 đồng/huyện đối với huyện có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa từ 5.000ha trở lên;

- Mức hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, điều hành của Ban chỉ đạo cấp xã: 15.000.000 đồng/xã;

- Mức hỗ trợ kinh phí cho công tác quản lý, điều hành của Ban phát triển thôn, KDC: từ 5.000.000đ/thôn đến 7.000.000 đồng/thôn, cụ thể như sau:

+ Mức hỗ trợ 5.000.000 đồng/thôn, KDC đối với thôn, KDC có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa dưới 50ha hoặc không phải dồn điền, đổi thửa chỉ tiến hành chỉnh trang lại đồng ruộng;

+ Mức hỗ trợ 6.000.000 đồng/thôn, KDC đối với các thôn, KDC có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa từ 50ha đến 100ha;

+ Mức hỗ trợ 7.000.000 đồng/thôn, KDC đối với các thôn, KDC còn lại có diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa trên 100ha.

* Căn cứ lập dự toán: Kế hoạch thực hiện dồn điền, đổi thửa của cấp huyện; Đề án dồn điền, đổi thửa của cấp xã giai đoạn 2013–2015 gắn với chỉnh trang đồng ruộng được UBND cấp huyện phê duyệt; Phương án dồn điền, đổi thửa của các thôn được UBND cấp xã phê duyệt;

Diện tích đất nông nghiệp cần dồn điền, đổi thửa của cả huyện và chi tiết từng xã, thôn;

Khối lượng công việc triển khai ở các cấp và dự toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho hoạt động của các Ban chỉ đạo và Ban phát triển thôn trong năm. Riêng năm 2014 Sở Tài chính dự kiến trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ tối đa tính bằng 50% mức hỗ trợ kinh phí giai đoạn 2013 – 2015 theo quy định.

b) Nội dung chi kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành:

- Đối với Ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện:

+ Chi hội nghị phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết;

+ Chi cho công tác tuyên truyền; in ấn tài liệu, văn phòng phẩm;

+ Chi thẩm định phê duyệt đề án:

+ Chi hỗ trợ công tác phí, bồi dưỡng làm thêm giờ (nếu có).

+ Các khoản chi khác.

- Đối với Ban chỉ đạo cấp xã, cấp thôn:

+ Chi hội nghị phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết;

+ Chi cho công tác tuyên truyền tại hội nghị cán bộ chủ chốt; Tuyên truyền trên loa, đài phát thanh của xã và các hình thức tuyên truyền khác;

+ Chi tổ chức họp nhân dân, lấy ý kiến các tổ chức, các gia đình;

+ Chi xây dựng, thẩm định. phê duyệt đề án, phương án.

+ Các khoản chi khác.

c) Cơ quan lập dự toán:

- Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tỉnh) lập dự toán kinh phí hỗ trợ (Riêng năm 2014 đã bố trí kinh phí trong dự toán bổ sung cho Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn);

- Cấp huyện: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện) giúp Ban chỉ đạo cấp huyện lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

- Cấp xã: UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã lập dự toán kinh phí hỗ trợ cụ thể cho năm 2014 và 2015 gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện và Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện thẩm định, tổng hợp dự toán báo cáo UBND cấp huyện.

d) Thời gian lập, tổng hợp dự toán: Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, riêng năm 2014 đề nghị chậm nhất trước ngày 05/5/2014.

2. Thẩm định và trình duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ:

a) Tờ trình, hồ sơ đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ:

- UBND cấp huyện lập Tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ gửi kèm theo các hồ sơ sau:

+ Kế hoạch thực hiện dồn điền, đổi thửa của cấp huyện, Đề án dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng của cấp xã và phương án dồn điền đổi thửa của các thôn trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Dự toán tổng hợp và chi tiết đề nghị hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã và Ban phát triển thôn trong năm.

b) Cơ quan thẩm định, trình duyệt kinh phí:

Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và căn cứ vào tiến độ thực hiện, khả năng kinh phí ngân sách tỉnh bố trí trong dự toán tiến hành thẩm định phương án hỗ trợ kinh phí trình UBND tỉnh phê duyệt.

c) Thời gian thẩm định tại Sở Tài chính: Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, riêng năm 2014 chậm nhất đến hết ngày 15/5/2014.

3. Chế độ chi tiêu của Ban chỉ đạo các cấp và Ban phát triển thôn:

- Đối với những khoản chi đã có quy định về tiêu chuẩn, định mức: Thực hiện theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 29/02/2012 của UBND tỉnh V/v Ban hành quy định cụ thể một số định mức, chế độ, tiêu chuẩn trong chi tiêu, quản lý và sử dụng tài sản đối với các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh và các quy định hiện hành.

- Đối với khoản chi chưa có quy định tiêu chuẩn, định mức: Theo thực tế chi trên tinh thần chi đúng mục đích, tiết kiệm, đảm bảo các quy định tài chính hiện hành.

4. Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:

a) Đối với kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo tỉnh:

Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn) chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định.

b) Đối với kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp huyện:

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm thanh, quyết toán theo quy định

c) Đối với kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo cấp xã và Ban phát triển thôn:

UBND cấp xã chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho cấp xã theo quy định tài chính hiện hành.

Hồ sơ quyết toán gồm:

- Đối với cấp xã:

+ Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, HĐND xã về dồn điền, đổi thửa;

+ Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xã; Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo;

+ Đề án được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

+ Biên bản nghiệm thu của huyện về kết quả thực hiện dồn điền, đổi thửa;

+ Danh sách các hộ nhận ruộng sau DĐĐT (có ký nhận của hộ);

+ Chứng từ chi theo quy định.

- Đối với cấp thôn:

+ Nghị quyết của chi bộ thôn, KDC trong quá trình triển khai lập, thực hiện phương án;

+ Biên bản họp nhân dân trong thôn V/v Phổ biến dự thảo phương án dồn điền, đổi thửa; Các ý kiến tham gia chỉnh sửa;

+ Phương án của thôn được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt;

+ Danh sách các hộ nhận ruộng sau DĐĐT (có ký nhận của hộ);

+ Chứng từ chi theo quy định.

II. Đối với kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng:

1. Điều kiện, mức hỗ trợ và căn cứ lập dự toán:

- Điều kiện hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương;

- Mức hỗ trợ là 1.000.000đ/ha (đã được quy định tại Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

- Kế hoạch thực hiện dồn điền, đổi thửa của cấp huyện; Đề án dồn điền, đổi thửa của cấp xã giai đoạn 2013–2015 gắn với chỉnh trang đồng ruộng được UBND cấp huyện phê duyệt; Phương án dồn điền, đổi thửa của các thôn được UBND cấp xã phê duyệt;

- Khối lượng công việc thực hiện trong năm, dự toán số kinh phí hỗ trợ thực hiện chỉnh trang đồng ruộng của từng xã, thôn trong năm.

2. Lập dự toán kinh phí hỗ trợ:

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã lập dự toán kinh phí hỗ trợ cụ thể cho năm 2014 và 2015 gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chủ trì phối hợp với Ban chỉ đạo cấp huyện và Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) cấp huyện thẩm định, tổng hợp dự toán báo cáo UBND cấp huyện.

- Thời gian lập, tổng hợp dự toán: Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, riêng năm 2014 đề nghị chậm nhất trước ngày 05/5/2014.

3. Thẩm định và trình duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ:

- UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thẩm định, tổng hợp phương án và lập Tờ trình đề nghị Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí hỗ trợ gửi kèm theo các hồ sơ sau:

+ Kế hoạch thực hiện dồn điền, đổi thửa của cấp huyện, Đề án dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng của cấp xã và phương án dồn điền đổi thửa của các thôn trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Số liệu về diện tích đất nông nghiệp từng thôn, từng xã và tổng hợp toàn huyện thực hiện chỉnh trang trong năm được Ban chỉ đạo huyện và Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế) thẩm định;

+ Dự toán tổng hợp và chi tiết kinh phí đề nghị hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng của từng xã, từng thôn.

- Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu kinh phí của các huyện, các xã và căn cứ vào tiến độ thực hiện, dự toán ngân sách tỉnh năm 2014 và khả năng nguồn ngân sách tỉnh năm 2015 thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ.

- Thời gian thẩm định tại Sở Tài chính: Vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, riêng năm 2014 chậm nhất đến hết ngày 15/5/2014.

4. Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:

UBND cấp xã chịu trách nhiệm thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho cấp xã theo quy định tài chính hiện hành.

Hồ sơ quyết toán gồm:

- Kế hoạch chỉnh trang đồng ruộng do xã lập;

- Biên bản nghiệm thu kết quả chỉnh trang đồng ruộng;

- Hồ sơ dự toán, quyết toán công trình hoàn thành theo quy định;

- Chứng từ chi theo quy định.

III. Chế độ thông tin báo cáo:

Chậm nhất đến ngày 15 tháng 12 hàng năm, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (đối với kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo tỉnh) và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp kết quả thực hiện kinh phí hỗ trợ trong năm gửi Sở Tài chính để tổng hợp chung toàn tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh;

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tài chính về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, chế độ chi tiêu và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thực hiện dồn điền, đổi thửa và kinh phí hỗ trợ chỉnh trang đồng ruộng theo Kế hoạch số 1704/KH-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hải Dương (để b/c);
- Sở NN và PT NT; Sở KHĐT; Sở TNMT;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lãnh đạo Sở Tài chính;
- Phòng KHNS, TCHCSN, NSX;
- Phòng TC-KH các huyện, TP, TX;
- Lưu: VT; NSX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 710/HD-STC-NSX

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu710/HD-STC-NSX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2014
Ngày hiệu lực16/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 710/HD-STC-NSX

Lược đồ Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX 2014 thực hiện dồn điền đổi thửa kinh phí hỗ trợ đồng ruộng Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX 2014 thực hiện dồn điền đổi thửa kinh phí hỗ trợ đồng ruộng Hải Dương
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu710/HD-STC-NSX
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Văn Ngọc
        Ngày ban hành16/04/2014
        Ngày hiệu lực16/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX 2014 thực hiện dồn điền đổi thửa kinh phí hỗ trợ đồng ruộng Hải Dương

             Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 710/HD-STC-NSX 2014 thực hiện dồn điền đổi thửa kinh phí hỗ trợ đồng ruộng Hải Dương

             • 16/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực