Văn bản khác 738/HD-UBTVQH12

Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 738/HD-UBTVQH12

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016

Kính gửi:

- Thường trực Hội đồng nhân dân
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 725/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 như sau:

1. Về thời gian tiến hành kỳ họp

Điều 49 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quy định “Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân được triệu tập chậm nhất là ba mươi ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Ở miền núi, nơi nào đi lại khó khăn thì kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh được triệu tập chậm nhất là bốn mươi lăm ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân”. Tuy nhiên, đối với những địa phương có bầu lại, bầu thêm, lùi ngày bầu cử hoặc bầu cử sớm thì thời gian 30 ngày hoặc 45 ngày được tính từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp đó được tiến hành xong.

2. Về việc triệu tập kỳ họp thứ nhất

Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới cho Chủ tịch, Quyền Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2011 triệu tập và chủ tọa. < span="">Trường hợp khuyết cả Chủ tịch, Quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân triệu tập và chủ tọa. Trường hợp khuyết cả Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Triệu tập viên để triệu tập và Chủ tọa kỳ họp cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân; các trường hợp trên, nếu là tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì do Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ định Triệu tập viên.

3. Về chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất

Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 được thực hiện < p="">

a) Về thủ tục và lễ nghi

- Chào cờ, cử Quốc ca;

- Chủ tọa đọc diễn văn khai mạc kỳ họp;

- Thông qua chương trình làm việc của kỳ họp < p="">

- Cử Thư ký lâm thời kỳ họp < p="">

b) Về xác nhận tư cách đại biểu

- Nghe Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (cấp đang tiến hành kỳ họp);

- Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu không quá 5 người < p="">

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả thẩm tra;

- Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử hoặc tuyên bố việc bầu cử đại biểu nào đó là không có giá trị.

c) Về việc bầu các chức danh

- Bầu Ban kiểm phiếu không quá 5 người < p="">

- Bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân < p="">

- Bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân < p="">

- Bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân < p="">

- Bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân < p="">

- Quyết định số lượng thành viên từng Ban của Hội đồng nhân dân < p="">

- Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của các ban của Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới;

- Bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân khóa mới (từ 2 đến 5 người) < p="">

< span="">- Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân cùng cấp (đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện) cùng cấp. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường thì Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện, quận theo sự giới thiệu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Trình tự, thủ tục được thực hiện < p="">

d) Các nội dung khác được tiến hành tại kỳ họp

- Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt cùng cấp báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 1992, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; nghe Thường trực Hội đồng nhân dân khóa trước báo cáo kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2004 - 2011;

- Nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân khóa mới trình bày nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2011;

Tùy tình hình cụ thể của địa phương, Hội đồng nhân dân có thể xem xét, quyết định bổ sung nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong năm 2011.

< span="">đ) Bế mạc kỳ họp

- Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới đọc diễn văn bế mạc kỳ họp;

- Chào cờ, cử Quốc ca.

< span="">4. Cách thức quyết định các vấn đề tại kỳ họp thứ nhất

a) Hội đồng nhân dân quyết định bằng hình thức biểu quyết giơ

< b="">

- Thông qua chương trình làm việc;

- Cử Thư ký lâm thời của kỳ họp thứ nhất;

- Bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử hoặc tuyên bố việc bầu cử đại biểu nào đó là không có giá trị;

< span="">b) Hội đồng nhân dân quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín đối với các vấn đề sau:

- Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trú Hội đồng nhân dân; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên khác của Ủy ban nhân dân; Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên các ban của Hội đồng nhân dân; Thư ký kỳ họp; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân;

- Các vấn đề khác mà Hội đồng nhân dân thấy cần thiết phải dùng hình thức bỏ phiếu kín.

c) Cách thức tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

- Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh

- Có thể tiến hành bầu cùng một lần trên cùng một phiếu bầu với từng chức danh sau:

+ Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Các Ủy viên Ủy ban nhân dân;

+ Thư ký kỳ họp;

+ Hội thẩm nhân dân của Tòa < p="">

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên cùng một Ban của Hội đồng nhân dân bầu một lần trên cùng một phiếu bầu;

- Có thể tiến hành bỏ phiếu cùng một lần đối với các Ban, tuy nhiên các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên của cùng một Ban phải được in trên một phiếu bầu riêng.

- Phiếu bầu các chức danh có hai ô “Đồng ý” và “Không đồng ý” bên cạnh tên người ứng cử để đại biểu Hội đồng nhân dân thể hiện chính kiến của mình.

Nếu việc bầu lần thứ nhất các chức danh nêu tại điểm C mục 3 không đạt quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thì người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng nhân dân bầu chức danh đó có thể đề nghị chủ tọa kỳ họp xin ý kiến Hội đồng nhân dân cho bầu lại lần thứ hai. < span="">

5. Về việc ký ban hành nghị quyết, biên bản kỳ họp

Ngay sau khi được Hội đồng nhân dân bầu, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân khóa mới đảm nhiệm Chủ tọa và tiếp tục điều hành kỳ họp Hội đồng nhân dân theo nội dung, chương trình làm việc đã được Hội đồng nhân dân thông qua. Thư ký kỳ họp làm nhiệm vụ thay Thư ký lâm thời (mỗi phiên họp nên bố trí hai < p="">

Việc ký ban hành nghị quyết, biên bản kỳ họp được thực hiện như sau:

- Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân của những người trúng cử và Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới do Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân khóa cũ hoặc triệu tập viên là Chủ tọa kỳ họp ký chứng thực;

- Biên bản kỳ họp do Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân khóa mới ký;

- Các nghị quyết bầu các chức danh khác và các nghị quyết khác (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới ký chứng thực.

6. Về việc báo cáo kết quả kỳ họp

Chậm nhất là mười ngày, kể từ ngày bế mạc kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân hoàn chỉnh hồ sơ gửi lên Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp, đối với cấp tỉnh thì báo cáo lên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ (các văn bản gửi lên phải là văn bản chính thức, không gửi dự thảo). Hồ < p="">

a) Hồ Các tài liệu của kỳ họp, nghị quyết, biên bản kỳ họp.

b) Hồ sơ phê chuẩn thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân: gồm Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân đề nghị phê chuẩn kết quả bầu cử thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết của Hội đồng nhân dân xác nhận kết quả bầu cử, sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2C/TCTW-98 của Ban Tổ chức Trung ương), Bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân (ban hành kèm theo Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ.

< span="">Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ để thống nhất chỉ đạo, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch QH (B/c);
- UBTWMTTQ Việt Nam;
- VP Chính phủ; Bộ Nội vụ;
- Lưu HC, CTĐB.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 738/HD-UBTVQH12

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu738/HD-UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 738/HD-UBTVQH12

Lược đồ Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu738/HD-UBTVQH12
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTòng Thị Phóng
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 738/HD-UBTVQH12 tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp

           • 30/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực