Hướng dẫn 739/SXD-QLXD

Hướng dẫn 739/SXD-QLXD áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2013

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 739/SXD-QLXD 2013 áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Thừa Thiên Huế


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 739/SXD-QLXD

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2013

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Cãn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Công văn số 82/UBND-XD ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc lâp, công bố và hướng dẫn áp dụng Bảng giá ca máy và thiết bị thi công;

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-UB ngày 10/4/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cõ cấu tổ chức của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Sở Xây dựng đã công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình năm 2013 để tham khảo áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết định số 101/QĐ-SXD ngày 04/02/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng, trong đó Chi phí thợ điều khiển máy được xác định trên cơ sở mức lương vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, ngày 02/4/2013 Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 551/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau:

“1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP.

2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ ý kiến trên, hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đúng quy định.”

Với hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng, UBND Tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1759/UBND-XDCB ngày 17/4/2013 về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP trong đó: “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế họach và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung Công văn nêu trên của Bộ Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước”;

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, Ngành và địa phương về thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 551/BXD-KTXD Sở Xây dựng đã có Công văn số 649/SXD-QLXD ngày 25/6/2013 báo cáo UBND Tỉnh về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP trong đó đề xuất phương án xử lý cụ thể phù hợp với quy định hiện hành để UBND Tỉnh xem xét, quyết định.

Để đảm bảo điều kiện cho việc triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư và các cấp thẩm quyền tạm thời áp dụng Bảng giá ca máy 2013 đã được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-SXD ngày 04/02/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng với hệ số điều chỉnh KMĐC (chi tiết xem phần phụ lục kèm theo) từ ngày 01/01/2013.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh, Sở Xây dựng sẽ ban hành hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- UBND Tỉnh (báo cáo)
- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp. Huế;
- Các Ban ĐTXD, Chủ đầu tư…;
- Sở XD : GĐ và các PGĐ, HTKT;
- Lưu : VP, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Viên

 

PHỤ LỤC:

BẢNG TRA HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH KMĐC
(kèm theo Công văn số ngày của Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế)

STT

Mức lương vùng điều chỉnh phù hợp giá nhân công thực tế

Cột điều chỉnh

Hệ số KMĐC

Phân loại giá ca máy điều chỉnh

Địa phương áp dụng

Ghi chú

1

Vùng II

(áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1.780.000 đồng/tháng)

GCM 2

(Cột 14)

0,975

Đối với loại ca máy có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

Thành phố Huế

 

1,000

Đối với loại ca máy không có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

2

Vùng III

(áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1.550.000 đồng/tháng)

GCM 3

(Cột 15)

0,980

Đối với loại ca máy có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

Các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà.

 

1,000

Đối với loại ca máy không có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

3

Vùng IV

(áp dụng mức lương tối thiểu vùng 1.400.000 đồng/tháng)

GCM 4

(Cột 16)

0,980

Đối với loại ca máy có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

Các huyện Nam Đông, A Lưới

 

1,000

Đối với loại ca máy không có thành phần chi phí nhân công điều khiển máy được sử dụng trên địa bàn quy định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 739/SXD-QLXD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu739/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2013
Ngày hiệu lực17/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 739/SXD-QLXD

Lược đồ Hướng dẫn 739/SXD-QLXD 2013 áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Hướng dẫn 739/SXD-QLXD 2013 áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Thừa Thiên Huế
       Loại văn bảnHướng dẫn
       Số hiệu739/SXD-QLXD
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Đại Viên
       Ngày ban hành17/07/2013
       Ngày hiệu lực17/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Hướng dẫn 739/SXD-QLXD 2013 áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Thừa Thiên Huế

        Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 739/SXD-QLXD 2013 áp dụng bảng giá ca máy thiết bị thi công Thừa Thiên Huế

        • 17/07/2013

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 17/07/2013

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực