Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT

Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT năm 2019 về tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020 do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT 2019 về phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới


BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 748/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05 tháng 3 năm 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá tổng kết quá trình tổ chức triển khai thực hiện và kết quả của phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020.

2. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm, xác định các mục tiêu, nội dung, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

4. Việc tổng kết cần đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

II. NỘI DUNG TNG KT PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về việc tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua; công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước; công tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

2. Đánh giá kết quả phong trào thi đua trong thực hiện 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, cần tập trung đánh giá các mô hình mới, các giải pháp đã thực hiện có hiệu quả để phấn đấu đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu và nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia đã đề ra. Đối với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để đánh giá kết quả và những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua trong góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đối với cấp tnh, cấp huyện, cấp xã gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào, các cuộc vận động đang triển khai, tạo ra động lực mới cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của từng bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

4. Đánh giá mặt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện phong trào thi đua; những kiến nghị, đề xuất tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong các năm tiếp theo.

5. Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua.

6. Cách thức tổng kết:

- Các địa phương tiến hành tổng kết phong trào thi đua gắn với tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tôn vinh khen thưởng.

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương sẽ tiến hành tổng kết phong trào thi đua, tôn vinh khen thưởng trong tháng 12/2019.

III. KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “CẢ NƯỚC CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI”

Thực hiện theo Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; các huyện, xã và các doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài... có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua.

2. Tiêu chuẩn

a) Đối với các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương:

- Hoàn thành có chất lượng, đúng tiến độ các văn bản hướng dẫn xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Đối với Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương có nhiều nội dung và hình thức tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

- Nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh các văn bản hướng dẫn và tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy xây dựng nông thôn mới.

- Đăng ký và tham gia chỉ đạo, hỗ trợ (có địa chỉ cụ thể) đối với địa phương trong xây dựng nông thôn mới. Cấp bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương đăng ký hỗ trợ ít nhất 01 huyện hoặc 01 xã đặc biệt khó khăn.

b) Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Có huyện đạt chuẩn nông thôn mới; có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất trong cụm; có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã cao nhất trong cụm.

- Có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo; triển khai thực hiện nghiêm các quy định của trung ương và là đơn vị tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới so với các tỉnh trong cụm thi đua.

- Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

c) Đối với cấp huyện:

- Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới) có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng chất lượng tiêu chí cao nhất trong tỉnh.

- Là đơn vị dẫn đầu trong nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tnh, thành phố.

- Thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

d) Đối với xã:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thị xã.

- Xã đặc biệt khó khăn tiêu biểu có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: Có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: Là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật.

* Các xã nêu trên không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

đ) Đối với thôn, bản, ấp:

Thôn, bản, ấp tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí cấp thôn, bản, ấp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

e) Đối với các doanh nghiệp:

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có liên kết, phối hợp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn nông thôn.

f) Đối với cá nhân:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...) nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; có nhiều đóng góp công sức, vật chất, đất đai trong xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao.

3. Hình thức khen thưởng

a) Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

- Mỗi khối thi đua lựa chọn 01 bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước đơn vị dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng theo quy định hiện hành.

- Mỗi cụm thi đua lựa chọn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới đđề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và thưởng công trình phúc lợi theo quy định (Nếu tnh đó đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn I thì đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành).

b) Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lựa chọn, đề nghị khen thưởng:

- Các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (trừ các huyện, thị xã đã được khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015) để đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- 5% số xã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng tại giai đoạn 2011 - 2015) để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- Xã đặc biệt khó khăn tiêu biểu có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu để đề nghị Chính phủ tặng Cờ Thi đua và thưởng công trình phúc lợi theo quy định.

- 5% số thôn, bản, ấp tiêu biểu của các xã đặc biệt khó khăn đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí cấp thôn, bản, ấp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng theo quy định hiện hành.

- Khen thưởng cá nhân: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chọn 02 đến 03 cá nhân là cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện Chương trình nông thôn mới các cấp hoặc người dân có nhiều đóng góp, người nông dân có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu... trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

c) Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương: Lựa chọn, đề nghị khen thưởng 02 đến 03 đơn vị trực thuộc có đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới, 01 đến 02 cá nhân tiêu biểu có thành tích ni bật trong xây dựng nông thôn mới để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen hoặc đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và thưởng theo quy định hiện hành.

4. Thủ tục, hồ sơ khen thưởng

a) Thủ tục

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xét chọn, lập danh sách đề nghị khen thưởng.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan để xét khen thưởng và trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương (đối với khen thưởng cấp bộ, cấp tỉnh) trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Hồ sơ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng).

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp bộ hoặc cấp tỉnh.

- Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng.

c) Thời gian: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (qua Vụ III) để tổng hợp trước ngày 01/10/2019.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tiến hành tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Hoàn thành tổng kết trong quý III/2019 và gửi báo cáo tổng kết về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp.

(Có đề cương báo cáo gửi kèm theo Hướng dẫn)

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trên đây là Hướng dẫn tng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đoạn 2011 - 2020, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg Chính phủ Vương Đình Huệ (để b/c);
- PCT nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (để b/c);
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;
- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Thường trực BCĐ các CTMTQG;
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ (để b/c);
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Ban TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban TĐKT TW;
- Lưu: VT, VTCCB.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
Trần Thị Hà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 748/HD-BTĐKT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu748/HD-BTĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 748/HD-BTĐKT

Lược đồ Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT 2019 về phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT 2019 về phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu748/HD-BTĐKT
        Cơ quan ban hànhBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương
        Người kýTrần Thị Hà
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT 2019 về phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 748/HD-BTĐKT 2019 về phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

           • 24/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực