Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT

Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT năm 2015 thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin và quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT trao đổi cung cấp thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Nam Định


LIÊN NGÀNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI - CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/HDLN-BHXH-CT

Nam Định, ngày 09 tháng 06 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI, CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 5423/QCPH-BHXH-TCT ngày 31/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế;

Thực hiện công văn số 381/BHXH-BT ngày 02/02/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế;

Thực hiện công văn số 768/TCT-TNCN ngày 05/3/2015 của Tổng Cục Thuế về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế;

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác số 407/QCPH-BHXH-CT ngày 08/4/2015 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định và Cục Thuế tỉnh (gọi chung là Quy chế);

Liên Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định và Cục Thuế tỉnh Nam Định (gọi chung là hai Ngành) hướng dẫn thực hiện phối hợp hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin và quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

Triển khai phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế để trao đổi thông tin: tiếp nhận, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có hiệu quả, nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, giảm nợ BHXH, BHYT; đơn giản thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

1.2. Yêu cầu

- Quá trình phối hợp, trao đổi thông tin với Cục Thuế và cơ quan Thuế địa phương phải tuân thủ các quy định tại Quy chế và quy định của pháp luật.

- Sử dụng có hiệu quả các điều kiện công nghệ và quản lý hiện có.

2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- Hướng dẫn này quy định về quy trình và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện phối hợp hoạt động trao đổi, cung cấp thông tin và quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn toàn tỉnh Nam Định.

- Thông tin trao đổi giữa hai Ngành là thông tin liên quan đến việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đăng ký, kê khai thuế; tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn.

- Đối tượng thanh tra, kiểm tra liên quan đến thu BHXH gắn với đối tượng thuộc diện thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm của cơ quan Thuế là các doanh nghiệp, các tổ chức đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

3. Nguyên tắc phối hợp

- Mọi hoạt động phải tuân thủ pháp luật và không bổ sung, thay thế chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi Ngành được quy định trong các văn bản quy định pháp luật.

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các bên chủ động trong phối hợp, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP, THỰC HIỆN

1. Thông tin trao đổi giữa hai cơ quan

1.1. Thông tin do cơ quan BHXH cung cấp bao gồm:

a) Số lượng tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) tham gia BHXH, số lao động tham gia BHXH;

b) Số tiền đóng BHXH;

c) Số tiền nợ BHXH;

d) Tổ chức trả thu nhập (doanh nghiệp) nợ BHXH;

đ) Thông tin khác theo đề nghị của cơ quan Thuế.

1.2. Thông tin do cơ quan Thuế cung cấp bao gồm:

a) Thông tin về doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập:

- Đăng ký thuế;

- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập, tổ chức trả thu nhập thành lập mới, giải thể, phá sản, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh.

b) Số lượng người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

c) Tiền trích BHXH bắt buộc mà tổ chức trả thu nhập tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế làm căn cứ xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

d) Danh sách người lao động trong tổ chức trả thu nhập.

e) Xác định chính xác số tiền bảo hiểm xã hội đã trích, được trích, phải nộp đã nộp BHXH (căn cứ biên bản thanh tra, kiểm tra thuế)

2. Đầu mối cung cấp số liệu và phương thức trao đổi thông tin

2.1. Đầu mối trao đổi thông tin: Việc trao đổi, cung cấp thông tin do cơ quan BHXH và cơ quan Thuế cùng cấp thực hiện:

+ BHXH tỉnh Nam Định: giao cho Phòng Thu làm đầu mối;

+ Cục thuế tỉnh Nam Định: giao cho Phòng Kê khai và Kế toán Thuế làm đầu mối.

2.2. Phương thức trao đổi thông tin

- Trao đổi thông tin thông qua giao dịch điện tử: khai thác, sử dụng dữ liệu của BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế từ hệ thống dữ liệu tập trung và dữ liệu liên quan hiện có quản lý trên hệ thống của Ngành.

- Trao đổi thông tin trực tiếp bao gồm: văn bản, tài liệu liên quan đến công tác thu BHXH; bảng (file) dữ liệu được định dạng theo các biểu mẫu, việc trao đổi sử dụng địa chỉ e-mail nội bộ; thông qua các buổi làm việc, hội nghị, hội thảo giữa hai Ngành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Về phía cơ quan BHXH

1.1. BHXH tỉnh Nam Định:

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp công tác thu BHXH giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế.

- Lập danh sách chi tiết tình hình tham gia BHXH, BHYT và kết quả đóng, nợ BHXH, BHYT của doanh nghiệp (trên địa bàn toàn tỉnh, có chi tiết theo địa bàn các huyện và TP Nam Định) gửi Cục Thuế tỉnh mỗi quý một lần, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu quý.

- Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra Thuế năm 2015 và những năm tiếp theo của Cục Thuế tỉnh. Đồng thời, cung cấp danh sách chi tiết về lao động, tiền lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN; tình hình đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế.

- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

- Đề nghị Thanh tra Lao động - thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định buộc doanh nghiệp thực hiện trích, nộp BHXH theo biên bản xử lý vi phạm hành chính sau thanh tra, kiểm tra do Cục Thuế chuyển sang.

- Chủ động trao đổi ý kiến với Cục Thuế tỉnh về tình hình, kết quả phối hợp công tác; kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

- Định kỳ 6 tháng đầu năm và hàng năm phối hợp với Cục Thuế tỉnh sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan về công tác thu BHXH trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế; báo cáo UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục Thuế.

1.2. BHXH huyện và thành phố Nam Định:

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí trên địa bàn tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp công tác thu BHXH giữa cơ quan BHXH và cơ quan Thuế.

- Lập danh sách chi tiết tình hình tham gia BHXH, BHYT và kết quả đóng, nợ BHXH, BHYT của doanh nghiệp trên địa bàn gửi Chi cục Thuế cùng cấp, chậm nhất là ngày 10 của tháng đầu của mỗi quý.

- Tiếp nhận danh sách doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015 và những năm tiếp theo của Chi cục Thuế cùng cấp. Đồng thời, cung cấp danh sách chi tiết về lao động, tiền lương trích nộp BHXH, BHYT, BHTN; tình hình đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp trong kế hoạch thanh tra thuế, kiểm tra của Chi cục Thuế cùng cấp.

- Phối hợp với Chi cục Thuế cùng cấp trong việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch.

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ra quyết định buộc doanh nghiệp thực hiện trích, nộp BHXH theo biên bản xử lý vi phạm hành chính sau thanh tra, kiểm tra do Chi cục Thuế cùng cấp chuyển sang.

- Định kỳ 6 tháng đầu năm và hàng năm, phối hợp với Chi cục Thuế cùng cấp tiến hành họp sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan đồng cấp.

2. Về phía cơ quan Thuế

2.1. Cục Thuế tỉnh:

- Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan BHXH.

- Cung cấp cho BHXH tỉnh các thông tin định danh về tổ chức trả thu nhập, trạng thái của tổ chức trả thu nhập, số lao động trong tổ chức trả thu nhập do Cục Thuế tỉnh quản lý tính đến thời điểm 31/5/2015. Kể từ sau thời điểm này, thực hiện việc cung cấp thông tin hàng tháng chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

- Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập sẽ thanh tra, kiểm tra cho BHXH tỉnh.

- Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế. Cung cấp cho BHXH tỉnh tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế.

- Phối hợp với BHXH tỉnh trong việc thanh tra, kiểm tra tổ chức trả thu nhập theo kế hoạch.

- Định kỳ 06 tháng và hàng năm, Cục Thuế phối hợp với BHXH tỉnh tiến hành sơ kết và tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong lĩnh vực thu BHXH trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Quy chế; báo cáo UBND tỉnh, BHXH Việt Nam và Tổng cục Thuế.

2.2. Chi cục Thuế huyện, thành phố Nam Định:

- Cung cấp cho BHXH cùng cấp các thông tin định danh về tổ chức trả thu nhập, trạng thái của tổ chức trả thu nhập, số lao động trong tổ chức trả thu nhập do Chi cục Thuế quản lý ở thời điểm 31/5/2015. Kể từ sau thời điểm này, thực hiện việc cung cấp thông tin hàng tháng, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

- Căn cứ kế hoạch thanh tra, kiểm tra trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập sẽ thanh tra, kiểm tra cho BHXH cùng cấp.

- Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một chỉ tiêu trong nội dung kiểm tra, thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý. Cung cấp cho BHXH cùng cấp tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau khi có kết luận thanh tra, kiểm tra thuế.

- Phối hợp với BHXH cùng cấp trong việc thanh tra, kiểm tra tổ chức trả thu nhập theo kế hoạch đã được duyệt.

Hết mỗi quý, Chi cục Thuế huyện, thành phố tổng hợp kết quả phối hợp công tác với cơ quan BHXH cùng cấp, báo cáo kết quả thu BHXH qua công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của NNT gửi về Cục Thuế tỉnh (Phòng Kê khai và Kế toán Thuế), chậm nhất trước ngày 05 của tháng đầu quý để tổng hợp chung của toàn ngành Thuế tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng đầu năm và hàng năm, phối hợp với BHXH cùng cấp tiến hành họp sơ kết, tổng kết công tác phối hợp giữa hai cơ quan đồng cấp.

3. Hiệu lực thực hiện

Văn bàn này được thực hiện kể từ ngày ký. Định kỳ 6 tháng một lần, Liên ngành tổ chức hội nghị đánh giá rút kinh nghiệm. BHXH tỉnh Nam Định giao cho phòng Thu; Cục Thuế tỉnh giao cho phòng Kê khai - Kế toán thuế theo dõi, tổng hợp và tham mưu giúp lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt văn bản này. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Liên ngành (Cục thuế tỉnh Nam Định và BHXH tỉnh Nam Định) để nghiên cứu, giải quyết./.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Lương Ba

CỤC THUẾ TỈNH NAM ĐỊNH
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Thị Tuyết Mai


Nơi nhận:

- BHXH Việt Nam (để b/cáo);
- Tổng cục Thuế (để b/cáo);
- UBND tỉnh Nam Định (để b/cáo);
- UBND các huyện, TP Nam Định;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thuế tỉnh;
- BHXH các huyện, TP Nam Định;
- Chi cục Thuế các huyện, TP Nam Định;
- Lưu VT: BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 768/HDLN-BHXH-CT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu768/HDLN-BHXH-CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2015
Ngày hiệu lực09/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 768/HDLN-BHXH-CT

Lược đồ Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT trao đổi cung cấp thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT trao đổi cung cấp thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Nam Định
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu768/HDLN-BHXH-CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định, ***
        Người kýNguyễn Lương Ba, Nguyễn Thị Tuyết Mai
        Ngày ban hành09/06/2015
        Ngày hiệu lực09/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT trao đổi cung cấp thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 768/HDLN-BHXH-CT trao đổi cung cấp thông tin quản lý thu bảo hiểm xã hội Nam Định

           • 09/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực