Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT

Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT năm 2017 về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT 2017 sự hài lòng của người dân xây dựng nông thôn mới


ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/HD-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG, CÁCH THỨC, QUY TRÌNH LẤY Ý KIẾN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở CẤP HUYỆN, XÃ

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua phiếu đánh giá đảm bo khách quan, đúng thời gian, quy trình, phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

- Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân được tiến hành ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì cùng với các đoàn thể và Trưởng thôn phối hợp thực hiện.

II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. Lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cấp xã

1.1. Nội dung lấy ý kiến

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, nội dung xin ý kiến thể hiện thông qua phiếu đánh giá s 01 (có mu phiếu kèm theo).

1.2. Trình tự triển khai đánh giá

- Bước 1: Trên cơ sở kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện báo cáo ủy, phối hợp với chính quyền chủ trì thng nhất cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã về thời gian, nội dung, cách thức, quy trình tổ chức thực hiện.

- Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp triển khai phân bổ phiếu cho các khu dân cư. Chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể xã tổ chức phát phiếu và lấy ý kiến đánh giá của nhân dân.

- Bước 3: Ban công tác Mặt trận khu dân cư chủ trì cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức phát phiếu và ly ý kiến đánh giá của nhân dân. Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương có thể tổ chức họp nhân dân hoặc xin ý kiến trực tiếp tại gia đình. Cần quan tâm đến việc trả lời, tiếp thu ý kiến của từng người dân khi tổ chức phát phiếu, ghi phiếu.

- Bước 4: Ban công tác Mặt trận tổng hợp phiếu gửi MTTQ Việt Nam cấp xã; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp cùng y ban Nhân dân cùng cấp tng hợp, báo cáo bng văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

1.3. Kết quả đánh giá

- Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 60% đại diện shộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi). 16/16 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổng hợp báo cáo bằng văn bản gửi MTTQ cấp tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh thm tra và báo cáo các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh tại cuộc họp xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với cấp xã.

- Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và được công bố hàng ngày trên phương tiện phát thanh của xã. Thời gian niêm yết và công b trên phương tiện phát thanh của xã ít nht là 7 ngày. Nếu có ý kiến thắc mắc của nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền; những vấn đề ngoài thẩm quyền thì báo cáo với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện để giải quyết.

2. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của nhân dân đối với công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện

2.1. Nội dung lấy ý kiến

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, nội dung xin ý kiến thể hiện thông qua phiếu đánh giá số 02 (có mẫu phiếu kèm theo).

2.2. Trình tự triển khai đánh giá

- Bước 1: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp thống nhất cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện tổ chức thực hiện.

- Bước 2: Tiến hành phân bổ phiếu cho các khu dân cư. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã ch trì cùng các tổ chức đoàn thể xã tổ chức phát phiếu và lấy ý kiến đánh giá của nhân dân. Tùy theo tình hình cụ thể của địa phương có thể tổ chức họp nhân dân hoặc xin ý kiến trực tiếp tại gia đình. Cần quan tâm đến việc trả lời, tiếp thu lng nghe ý kiến của từng người dân khi tổ chức phát phiếu, ghi phiếu.

- Bước 3: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban Nhân dân và Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Ngoài số liệu tng hợp chung, báo cáo cần phân tích cụ thể sự đánh giá của nhân dân đối với từng nội dung của phiếu hỏi; tổng hợp đề xuất, kiến nghị, sáng kiến của nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới của huyện.

2.3. Kết quả đánh giá

- Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trong khoảng từ 20% đến 30% đại diện shộ gia đình của các xã thuộc huyện, phân bổ ở tất ccác xã (lưu ý số người được hỏi không trùng với số người đã được hỏi khi công nhận cấp xã đạt chuẩn) và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 10 của phiếu hi); 09/09 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

- Kết quđánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và được công bố hàng ngày trên phương tiện phát thanh của cấp xã. Thời gian niêm yết và công bố trên phương tiện phát thanh của xã ít nhất là 7 ngày. Nếu có ý kiến thắc mắc của nhân dân thì Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền; nhng vấn đề ngoài thẩm quyền thì báo cáo với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của cấp tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh để giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cùng cấp xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương; bảo đảm cho việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu về thời gian và phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở.

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đối với cấp huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện đối với cấp xã.

- Trong quá trình thực hiện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các tổ chức thành viên cùng cấp để thực hiện công tác giám sát và tổ chức thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân các địa phương.

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh gửi báo cáo chung và các nội dung có liên quan về công tác chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Việt Nam để rà soát, có ý kiến tại cuộc thẩm định cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới của trung ương.

- Kinh phí triển khai thực hiện do nhà nước đảm bảo trên cơ sở dự toán của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã. Trong quá trình tổ chc thực hiện nếu còn những vn đề cần sửa đổi, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành ph thông tin về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam (qua Ban Phong trào) để sửa đổi cho phù hợp.

(Mọi thông tin, trao đi có thể liên hệ qua đồng chí Hoàng Văn Chương, Phó Trưởng Ban phong trào cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam; điện thoại liên hệ: 04.39287402; 0913.539.789)

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính ph (báo cáo);
- Chủ t
ch Ủy ban Trung ương MTTQVN (báo cáo);
- BC
Đ TW Chương trình MTQGXDNTM;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
- Các đồng chí trong BTT Ủy ban TWMTTQ VN;
- Các tổ chức thành viên MTTQ VN ở Trung ương
;
-
Ủy ban MTTQ VN các tỉnh, thành phố;
- Các ban, đơn v
thuộc cơ quan TWMTTQ VN;
- Lưu VT, BPT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Trương Thị Ngọc Ánh

 

Phiếu số 01

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã………………………………………………………………..

Để có cơ sở đánh giá một cách khách quan về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội và đặc biệt là góp phn nâng cao đời sống nhân dân từ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam .................................. tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân trong tổ chức triển khai và kết quả mang lại trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam ……………………………… kính mong nhận được sự hợp tác của Ông/Bà thông qua việc trả lời đầy đủ, khách quan các câu hỏi sau đây. Xin trân trọng cảm ơn Ông/Bà!

Họ và tên: …………………………………………Năm sinh……………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

STT

NỘI DUNG

Hài lòng

Chưa hài lòng

Không ý kiến

1

Về quy hoạch, bố trí các công trình hạ tầng, khu sản xuất, khu dân cư tại xã

 

 

 

2

Hệ thống giao thông tại địa phương phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm

 

 

 

3

Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất, phòng chống thiên tai tại xã

 

 

 

4

Việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân tại xã

 

 

 

5

Chất lượng giáo dục của các trường học tại xã

 

 

 

6

Công tác chăm lo sức khỏe cho người dân, chất lượng khám chữa bệnh của bệnh trạm y tế xã

 

 

 

7

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ phục vụ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân ở địa phương

 

 

 

8

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập.

 

 

 

9

Việc người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch cho sinh hoạt hàng ngày

 

 

 

10

Kết quả xử lý, hạn chế ô nhiễm môi trường ở địa phương và ý thức tham gia của người dân

 

 

 

11

Về cảnh quan, không gian sinh sống của người dân

 

 

 

12

Việc lấy ý kiến người dân khi chính quyền triển khai xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân

 

 

 

13

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và quốc phòng tại địa phương

 

 

 

14

Việc huy động sự đóng góp của nhân dân phục vụ xây dựng nông thôn mới (tiền, vật chất, lao động...)

 

 

 

15

Việc cải cách các thủ tục hành chính ở địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức địa phương

 

 

 

16

Vai trò chỉ đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền và công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận, đoàn thể trong xây dựng nông thôn mới

 

 

 

17

Sự hài lòng của ông/bà đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới tại địa phương

 

 

 

 

Ngày…….tháng……năm……..

TRƯỞNG THÔN

NGƯỜI PHÁT PHIU HỎI

NGƯỜI TRẢ LỜI

* Ghi chú: Ký ghi rõ họ và tên

 

Phiếu số 02

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

Sự hài hòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại huyện……………………………………

Để có cơ sở đánh giá một cách khách quan về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội và đc biệt là góp phần nâng cao đời sng nhân dân từ việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam …………………………… tiến hành khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân trong tổ chức triển khai và kết quả mang lại trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tquốc Việt Nam………………………….. kính mong nhận được sự hợp tác của Ông/Bà thông qua việc trả lời đầy đủ, khách quan các câu hỏi sau đây. Xin trân trọng cm ơn Ông/Bà!

Họ và tên: …………………………..Năm sinh……………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

STT

NỘI DUNG

Hài lòng

Chưa hài lòng

Không ý kiến

1

Về quy hoạch, xây dựng các công trình theo quy hoạch đã được phê duyệt

 

 

 

2

Hệ thống giao thông, thủy lợi đảm bảo kết ni tới các xã và theo quy hoạch

 

 

 

3

Hệ thống điện được đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống và nhu cầu của nhân dân

 

 

 

4

Việc đáp ứng yêu cầu của nhân dân đối với bệnh viện huyện và Trung tâm y tế của xã, huyện

 

 

 

5

Hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện và việc thu hút các hoạt động văn hóa - thể thao

 

 

 

6

Đáp ứng yêu cầu của nhân dân đối với các trường học của huyện

 

 

 

7

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện

 

 

 

8

Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn; 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường của huyện

 

 

 

9

Tình hình đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội của huyện

 

 

 

10

Sự hài lòng của ông/bà đối với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của huyện

 

 

 

 

Ngày…….tháng……năm……..

TRƯỞNG THÔN

NGƯỜI PHÁT PHIU HỎI

NGƯỜI TRẢ LỜI

* Ghi chú: Ký ghi rõ họ và tên

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/HD-MTTW-BTT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu78/HD-MTTW-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2017
Ngày hiệu lực24/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/HD-MTTW-BTT

Lược đồ Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT 2017 sự hài lòng của người dân xây dựng nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT 2017 sự hài lòng của người dân xây dựng nông thôn mới
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu78/HD-MTTW-BTT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýTrương Thị Ngọc Ánh
        Ngày ban hành24/04/2017
        Ngày hiệu lực24/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT 2017 sự hài lòng của người dân xây dựng nông thôn mới

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 78/HD-MTTW-BTT 2017 sự hài lòng của người dân xây dựng nông thôn mới

            • 24/04/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực