Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT

Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT năm 2013 về công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2013


UỶ BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/HD-MTTW-BTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NĂM 2013

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Triung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn nhiệm vụ công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tạo ra sự thống nhất cao về hành động thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở mỗi địa phương.

2- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống yêu nước của toàn dân tộc; lịch sử vẻ vang của Đảng và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết chương trình hành động của Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

3- Việc triển khai công tác Tuyên giáo Mặt trận năm 2013 phải đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và hướng về cơ sở; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, tránh lãng phí, phô trương hình thức.

II- NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1- Đẩy mạnh tuyên truyền về đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

- Tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XI, trong đó tuyên truyền đậm nét những quan điểm, chủ trương, đường lối về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Kết quả thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 03/11/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; công tác tôn giáo.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

- Tuyên truyền quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu gương và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ở các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền những giải pháp, những cách làm hay, việc làm cụ thể để khắc phục khuyết điểm, yếu kém của các cấp, các ngành. Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, những việc làm hay, giải pháp tốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo trên cơ sở củng cố khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

2- Tuyên truyền việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

- Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khoá VII); Chương trình phối hợp, thống nhất hành động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2013.

- Tiếp tục tuyên truyền những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2013 là kiên quyết khắc phục yếu kém, tiếp tục kiềm chế lạm phát, bảo đảm tăng trưởng, đưa đất nước phát triển bền vững; đẩy mạnh tuyên truyền việc nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" trong giai đoạn mới gắn với "Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới" trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; thực hiện “Tháng cao điểm vì người nghèo” (17/10-18/11/2013); cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Kịp thời phản ánh những gương điển hình tiêu biểu về giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; những địa phương, đơn vị có những giải pháp hay, có hiệu quả trong việc phối hợp thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

- Tuyên truyền và tích cực tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” trong 2 năm 2013 - 2014, phát động Giải vào dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2013 và tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/2014), thiết thực chào mừng thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

- Tuyên truyền kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11/1930-18/11/2013); các ngày lễ, kỷ niệm, những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước trong năm 2013 như: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Tấn Phát; kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

- Tuyên truyền về hiệu quả lồng ghép các chương trình, mục tiêu, kế hoạch kinh tế - xã hội vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” như: công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình; Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm, ma tuý; an toàn giao thông; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội...

- Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về biển, đảo, nhất là quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá X) của Đảng nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

3- Tuyên truyền về kết quả Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

- Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung và quá trình triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân sau khi được ban hành.

Tuyên truyền kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và việc góp ý kiến vào Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).

- Tuyên truyền công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính sách, pháp luật: Góp ý kiến vào các dự án luật, pháp lệnh, đồng thời tuyên truyền kết quả Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tham gia xây dựng các văn bản qui phạm pháp luật.

- Tuyên truyền việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn; công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

- Tuyên truyền về công tác Mặt trận tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư theo Quyết định số 212/2004 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

4- Tuyên truyền về công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài

- Tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Kịp thời tuyên truyền, thông tin các hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân của Mặt trận; về chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tuyên truyền, phổ biến Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam "Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới".

- Tiếp tục tuyên truyền quan hệ hữu nghị hợp tác với tổ chức Mặt trận, các đoàn thể nhân dân của các nước bạn bè truyền thống. Tuyên truyền những mô hình, điển hình và kinh nghiệm tốt trong việc tổ chức các hoạt động tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hoà bình, hợp tác cùng có lợi với các nước láng giềng và trên thế giới.

- Tuyên truyền về công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

5- Tuyên truyền về tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Tuyên truyền về triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đó tập trung vào các nội dung: kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ; đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn cách mạng mới.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện quy chế phối hợp giữa Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chủ tịch Nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ; giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với chính quyền cùng cấp, đặc biệt là việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chính sách cán bộ, về chế độ đãi ngộ và cơ sở, phương tiện làm việc (nhất là ở cơ sở); xây dựng các cơ chế phối hợp để tăng cường các điều kiện thuận lợi cho Mặt trận và các tổ chức thành viên hoạt động hiệu quả.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; các mô hình, điển hình về xây dựng bộ máy, cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ Mặt trận các cấp, nhất là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và Mặt trận ở cơ sở.

- Tuyên truyền Chỉ thị của Ban Bí Thư về chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII (sau khi được ban hành). Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

- Tuyên truyền chủ trương "Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận" theo những nội dung của Quy định "Chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức và người lao động trong hệ thống Mặt trận" đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ban hành.

III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN

1. Ở Trung ương:

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chủ chốt của Mặt trận cấp tỉnh theo các nội dung trọng tâm:

+ Công tác chuẩn bị đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

+ Thực hiện việc giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

- Giúp Mặt trận Lào xây dựng đất nước tập huấn trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo Mặt trận các tỉnh, các vụ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước theo biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức Mặt trận.

2- Ở địa phương:

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các trường Chính trị của tỉnh; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Giáo dục chính trị có kế hoạch tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cùng cấp.

Căn cứ Hướng dẫn này, đề nghị Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố có kế hoạch cụ thể triển khai công tác tuyên giáo của Mặt trận năm 2013 phù hợp với nhiệm vụ chung và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (qua Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 46 Tràng Thi - Hà Nội; Điện thoại: 04.38257447;04.39289210; 04.39287401).

 

 

Nơi nhận:
- CT Huỳnh Đảm (để b/c);
- PCT kiêm TTK Vũ Trọng Kim (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức thành viên của MT ở TW;

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Bá Trình

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 80/HD-MTTW-BTT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu80/HD-MTTW-BTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2013
Ngày hiệu lực28/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 80/HD-MTTW-BTT

Lược đồ Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2013
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu80/HD-MTTW-BTT
        Cơ quan ban hànhBan Thường trực Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
        Người kýLê Bá Trình
        Ngày ban hành28/01/2013
        Ngày hiệu lực28/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2013

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 80/HD-MTTW-BTT công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2013

           • 28/01/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/01/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực