Hướng dẫn 821/NHCS-TD

Hướng dẫn 821/NHCS-TD năm 2009 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế đã được thay thế bởi Hướng dẫn 1523/NHCS-TDSV cho vay vốn Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ người lao động mất việc làm doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2009.

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 821/NHCS-TD

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN CHO VAY VỐN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2009/QĐ-TTG NGÀY 23/02/2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG MẤT VIỆC LÀM TRONG DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO SUY GIẢM KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.
Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với người lao động mất việc làm như sau:

1. Đối tượng được vay vốn

1.1. Người lao động bị mất việc làm trong năm 2009, do doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng);

1.2. Người lao động bị mất việc làm tại các doanh nghiệp mà Chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009;

1.3. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị mất việc làm trong năm 2009 do doanh nghiệp gặp khó khăn phải về nước trước thời hạn.

2. Chính sách vay vốn

2.1. Được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

2.2. Được vay vốn để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm.

2.3. Được vay vốn từ chương trình cho vay xuất khẩu lao động như đối tượng chính sách quy định tại Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước.

3. Quy trình, thủ tục cho vay

3.1. Đối tượng vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg được vay vốn từ chương trình nào thì quy trình, thủ tục, lãi suất, thời hạn, … sẽ thực hiện theo văn bản hướng dẫn hiện hành của NHCSXH về chương trình đó.

3.2. Ngoài hồ sơ vay vốn theo quy định hiện hành, người vay cần có văn bản chứng minh người lao động bị mất việc làm, cụ thể:

- Bản sao hợp đồng lao động;

- Bản sao thanh lý hợp đồng lao động;

- Đối với người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn phải kèm theo bản sao hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc bản sao hợp đồng cá nhân và xác nhận của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đăng ký hợp đồng cá nhân.

3.3. Mức cho vay

Mức cho vay đối với đối tượng vay vốn theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg được thực hiện theo mức cho vay theo quy định hiện hành của từng chương trình.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Công tác kế hoạch

NHCSXH các địa phương chủ động làm việc với các cơ quan có liên quan tại địa phương để nắm được dự báo số lượng lao động mất việc làm, lập kế hoạch nhu cầu về vốn cho vay theo Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg báo cáo về Hội sở chính NHCSXH.

4.2. Chế độ báo cáo thống kê

Định kỳ vào ngày 07 hàng tháng, chi nhánh lập báo cáo thống kê theo mẫu Báo cáo kết quả cho vay người lao động bị mất việc làm (theo mẫu đính kèm thông tư 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC) gửi về Hội sở chính NHCSXH.

4.3. Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện cho vay đối với người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 và trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày người lao động bị mất việc làm hoặc ngày người lao động về nước. Vì vậy, NHCSXH các cấp tổ chức phổ biến ngay nội dung Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nội dung văn bản hướng dẫn cho vay này tới cán bộ NHCSXH, cán bộ tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác cho vay và cán bộ Tổ TK&VV để triển khai chương trình cho vay này đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và công khai chủ trương, chính sách, công khai đối tượng thụ hưởng và danh sách hộ được vay vốn tới đông đảo quần chúng nhân dân biết để thực hiện.

4.4. NHCSXH các địa phương có trách nhiệm báo cáo UBND và Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cấp tỉnh, cấp huyện để triển khai Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

(Xin gửi kèm Thông tư số 06/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 27/02/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (để báo cáo)
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; (để báo cáo)
- Các tổ chức chính trị - xã hội (để phối hợp thực hiện);
- Chủ tịch HĐQT NHCSXH;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Kế toán trưởng, Trưởng ban Kiểm soát;
- Các phòng, Ban tại HSCl
- TT Đào tạo, TT Công nghệ thông tin (Fastnet);
- Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, TP;
- Website NHCSXH;
- Lưu VT, Phòng NVTD.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Quyết Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 821/NHCS-TD

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu821/NHCS-TD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2009
Ngày hiệu lực15/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 821/NHCS-TD

Lược đồ Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu821/NHCS-TD
     Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
     Người kýDương Quyết Thắng
     Ngày ban hành15/04/2009
     Ngày hiệu lực15/04/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2009
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản gốc Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế

     Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 821/NHCS-TD thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 30/2009/QĐ-TTg hỗ trợ lao động mất việc doanh nghiệp gặp khó khăn suy giảm kinh tế