Hướng dẫn 84/HD-TLĐ

Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2017

Năm 2017, đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, là năm diễn ra Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2017) gắn với tổ chức Tháng Công nhân năm 2017, Tháng An toàn vệ sinh Lao động; kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017).

Căn cứ Hướng dẫn số 21-HD/BTGTW ngày 5/01/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, CNVCLĐ lòng yêu nước, truyền thống của dân tộc; của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua công tác tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn hệ thống công đoàn để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhất là yêu cầu về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

3. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và triển khai hiệu quả các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn.

4. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của đất nước.

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; làm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 87 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và đảm bảo để công đoàn hoạt động hiệu quả.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và các Nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước. Tuyên truyền kết quả của Chương trình “Tết Sum vầy” do các cấp công đoàn tổ chức. Biểu dương các tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp có những việc làm thiết thực chăm lo trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất, CNLĐ đang thi công trên các công trình trọng điểm quốc gia.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2017; chú trọng phát hiện, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên là cán bộ, đoàn viên công đoàn tiêu biểu, những kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên công nhân.

- Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử Đảng và âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước.

b. Giỗ Tổ Hùng Vương ( mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

c. Kỷ niệm 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 -1/5/2017); 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017) gắn với tổ chức Tháng Công nhân - Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2017 và sơ kết 5 năm triển khai Tháng Công nhân theo thông báo kết luận số 77-TB/TW ngày 24/2/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó tập trung vào các hoạt động để người lao động “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” năm 2016 (Kế hoạch số 50/KH-TLĐ ngày 25/11/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).

- Tuyên truyền khát vọng của người lao động về ngày Quốc tế Lao động (1/5); ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam. Động viên CNVCLĐ thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động theo quy định của pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, trong thực hiện tốt các quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Ôn lại truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc. Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tăng cường nắm bắt diễn tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ để kịp thời định hướng dư luận, giải quyết những vấn đề bức xúc góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh, phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

d. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; nhất là những đóng góp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển ngày càng giàu đẹp và văn minh.

e. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; với sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

g. Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017)

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên Công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi chủ trương đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới; các chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và các phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực để người lao động “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”, qua đó khẳng định uy tín, hình ảnh của Công đoàn Việt Nam với đoàn viên, CNVCLĐ và xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gắn với chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; giải quyết kịp thời những kiến nghị của công nhân về thời giờ làm việc, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, nhà ở, sinh hoạt văn hóa… nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

h. Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2017)

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả của Đảng và nhân dân ta, trong đó trọng tâm tuyên truyền những thành quả của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam qua 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đặc biệt tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ động viên đoàn viên, CNVCLĐ tăng năng suất lao động góp phần phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 được tổ chức bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ:

a. Lễ kỷ niệm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương không tổ chức lễ kỷ niệm nhưng tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

b. Các hình thức tuyên truyền khác:

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp gỡ truyền thống, thăm di tích lịch sử; biểu dương điển hình nhân tố mới.…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các phong trào do công đoàn phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, hưởng ứng phong trào “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”…

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào các hoạt động của công đoàn, sinh hoạt tổ công đoàn, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là đoàn viên, CNLĐ các KCN, KCX.

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền những ngày lễ lớn gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

2. Kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

2.1. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/1917)

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh với sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)

- Cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn ở các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động (1/5).

III. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Đinh Dậu 2017!

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2017)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017!

4. Nhiệt liệt chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)!

5. Tinh thần Ngày 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

6. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!

7. Tổ chức Công đoàn Việt Nam quyết tâm thực hiện thắng lợi “Năm Vì lợi ích đoàn viên công đoàn - 2017”!

8. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017!

9. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)!

10. CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11. Người người thi đua, ngành ngành thi đua làm nhiều việc tốt vì một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh!

12. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2017)!

13. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023

14. Nhiệt liệt chào mừng 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2017)!

15. Nhiệt liệt chào mừng 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017) !

16. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

17. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng !

18. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

19. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

20. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các LĐLĐ tỉnh, thành phố, các Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn của Tổng Liên đoàn năm 2017 để cụ thể hóa nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tiễn của địa phương, ngành, cơ sở và định kỳ báo cáo kết quả về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn).

Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn có kế hoạch tuyên truyền đậm nét các hoạt động của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành Trung ương; CĐ Tổng công ty trực thuộc;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Thường trực ĐCT (Báo cáo)
- Ban Tuyên giáo TƯ (Báo cáo)
- Ban Dân vận TƯ (Báo cáo)
- Lưu VT, TG.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Ngàng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu84/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2017
Ngày hiệu lực20/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu84/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Ngàng
        Ngày ban hành20/01/2017
        Ngày hiệu lực20/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 84/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

         • 20/01/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/01/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực