Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND

Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND năm 2007 về việc lập bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở phục vụ cho công tác cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ theo Quyết định 54/2007/QĐ-UBND do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND lập bản vẽ sơ đồ nhà đất ở phục vụ cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
*******

Số: 9021/SXD-CCQNĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

LẬP BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở - ĐẤT Ở PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CẤP GẤY CHỨNG NHẬN QSHNƠ-QSDĐƠ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2007/QĐ-UBND NGÀY 30/03/2007 CỦA UBNDTP

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 7325/UBND-ĐTMT ngày 26/10/2007 về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở trên địa bàn thành phố và Công văn số 7349/UBND-ĐTMT ngày 29/10/2007 về thực hiện Quyết định số 105/2007/QĐ-TTg ngày 13/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc lập bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở và cách thể hiện tại trang 3 Giấy chứng nhận phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND TP như sau:

I. CÁCH THỂ HIỆN BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ, ĐẤT:

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở phải tuân thủ theo đúng quy định kỹ thuật về đo vẽ hiện trạng nhà ở, đo vẽ bản đồ địa chính và gắn với nền bản đồ địa chính chính quy đã pháp lý hoá.

- Bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân, có chức năng đo vẽ nhà, đất lập phải thực hiện đúng theo hiện trạng thực tế, không yêu cầu phải thể hiện các yếu tố về quy hoạch trên bản vẽ sơ đồ nhà ở-đất ở và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, hình thức bản vẽ do mình thực hiện.

1/ Một số ký hiệu chủ yếu trên bản vẽ:

-

Ranh thửa đất được vẽ bằng nét liền khép kín.

-

Ranh kiến trúc được vẽ bằng nét đứt.

-

Ranh lộ giới

Nét lề đường

-

Nét tim đường

-

Ranh ban công

2/ Yêu cầu chung về nội dung:

- Thể hiện đơn giản, dễ hiểu nhưng đầy đủ các yếu tố bảo đảm cho công tác quản lý nhà - đất của thành phố; hình thức thể hiện đúng ký hiệu, sạch sẽ, rõ ràng.

- Mô tả được những nét cơ bản nhất về vị trí, hình dạng, hướng của thửa đất và kiến trúc gắn liền.

- Hướng Bắc được thể hiện tại sơ đồ hiện trạng vị trí đất và ưu tiên lấy theo chiều dọc và hướng lên trên (trục tung); có thể xoay theo chiều khác nhằm đảm bảo thuận lợi khi thể hiện sơ đồ nhà ở - đất ở. 

3/ Cách thể hiện phần đất:

- Đối với những thửa đất trọn thửa, việc lập bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở sẽ thể hiện số tờ, số thửa, kích thước các cạnh, diện tích thửa đất trong hồ sơ kỹ thuật thửa đất của bản đồ địa chính. Trường hợp hiện trạng thửa đất có thay đổi về ranh giới khuôn viên so với nền bản đồ địa chính phải thực hiện việc trích đo vị trí thửa đất.

- Thể hiện thửa đất bằng số thửa (nếu có); tên đường hoặc hẻm (nếu có); và thể hiện hướng đi đến đường gần nhất.

- Đơn vị có tư cách pháp nhân về đo vẽ nhà, đất liên hệ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của quận, huyện hoặc Trung tâm thông tin Tài nguyên, Môi trường và đăng ký nhà đất để được cung cấp hồ sơ kỹ thuật thửa đất. 

4/ Cách thể hiện phần nhà:

- Về nhà ở phải thể hiện được vị trí, hình dạng, kích thước, diện tích mặt bằng các tầng và ghi chú rõ diện tích xây dựng các tầng. Trường hợp các tầng giống nhau thì thể hiện 1 tầng và ghi diện tích sàn của tầng 1 nhân với số tầng.

- Thể hiện rõ về yếu tố tường riêng, tường chung hoặc tường mượn của căn nhà.

- Phân rõ phần nhà sử dụng chung, phần nhà sử dụng riêng và phần nhà do hộ khác sử dụng trên mặt bằng mỗi tầng (nếu có).

5/ Hồ sơ bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở nộp cho cơ quan kiểm tra nội nghiệp gồm bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở và hồ sơ kỹ thuật thửa đất đính kèm (nếu có).

II. KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC NỘI DUNG VỀ QUY HOẠCH TRÊN BẢN VẼ SƠ ĐỒ NHÀ Ở - ĐÂT Ở:

Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm kiểm tra nội nghiệp, kể cả kiểm tra ngoại nghiệp khi cần thiết (như xử lý hồ sơ xây dựng không phép, sai phép theo Điều 15 ban hành kèm theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/03/2007 của UBND TP, khi các số liệu, kích thước, hình dạng trên bản vẽ có nội dung mâu thuẫn hoặc khi có tranh chấp một phần diện tích), xác nhận các nội dung về quy hoạch và xác định diện tích được công nhận trên bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở do đơn vị có chức năng tư vấn lập.

1/ Kiểm tra về hình thức là kiểm tra sự chính xác về quy cách thể hiện bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở gồm: sơ đồ hiện trạng nhà ở, đất ở, ký hiệu bản vẽ, khung tên và các ghi chú theo quy định.

2/ Kiểm tra về nội dung là đối chiếu giữa bản vẽ sơ đồ nhà ở - đất ở với, bản đồ địa chính (hoặc bản đồ nền hiện có); hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; tài liệu quy hoạch (nếu có); các tài liệu quản lý có liên quan của quận, huyện để xác định các yếu tố sau:

2.1/ Tư cách pháp nhân của đơn vị đo vẽ.

2.2/ Ý kiến xác nhận của chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà.

2.3/ Các thông tin về thửa đất gồm: số tờ bản đồ, số thửa đất, hình dạng và kích thước các cạnh, diện tích thửa đất, số nhà, tên đường (hoặc hẻm).

2.4/ Các thông tin về căn nhà gồm: hình dạng và kích thước, diện tích mặt bằng tầng 1, vị trí nhà ở trên khuôn viên đất.

2.5/ Thể hiện các thông tin về quy hoạch lên sơ đồ nhà ở - đất ở và các ghi chú có liên quan gồm: nội dung quy hoạch khu vực có nhà ở đề nghị cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ, lộ giới đường (hoặc hẻm) quanh khu vực, áp ranh quy hoạch, ranh lộ giới vào sơ đồ nhà ở - đất ở. Xác định chính xác diện tích nhà ở - đất ở không phù hợp quy hoạch, không phù hợp kiến trúc hoặc quy chuẩn xây dựng (nếu có).

III. CÁCH THỂ HIỆN CÁC THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN:

1/ Trang 2 của Giấy chứng nhận: thực hiện theo điểm 4.3 Mục 4 tại Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận QSHNƠ & QSDĐƠ ban hành kèm theo Công văn số 2719/SXD-CCQNĐ ngày 19/4/2007 của Sở Xây dựng. 

2/ Trang 3 của Giấy chứng nhận:

2.1/ Chuyển toàn bộ nội dung sơ đồ nhà ở - đất ở và các ghi chú đã được kiểm tra, xác nhận lên trang 3 Giấy chứng nhận.

2.2/ Phần ghi chú các yếu tố về diện tích:

- Phần diện tích nhà và đất trong phạm vi quy hoạch nhưng được công nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu (nếu có).

- Phần diện tích nhà và đất không được công nhận quyền sử dụng và quyền sở hữu (nếu có).

- Phần diện tích nhà và đất sử dụng chung (nếu có).

- Phần diện tích nhà và đất hộ khác sử dụng (nếu có).

 Trường hợp bộ phận kiểm tra bản vẽ chưa xác định được chính xác các phần diện tích nhà ở - đất ở được công nhận thì bộ phận cấp Giấy chứng nhận phải xác định phần diện tích nhà ở - đất ở được công nhận, không được công nhận và thể hiện yếu tố quy hoạch trên Giấy chứng nhận.

2.3/ Phần ghi chú các yếu tố về quy hoạch:

- Trường hợp đã xác định rõ về yếu tố quy hoạch chi tiết thì ghi chú: “Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định”.

- Trường hợp khu vực chưa có quy hoạch chi tiết thì ghi chú: “Khu vực chưa xác định được phạm vi quy hoạch. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định”.

- Trường hợp không thể hiện được chính xác ranh quy hoạch thì ghi chú: “Lộ giới đường là 30 m. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định” hoặc “Lộ giới hẻm là 6 m. Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định”.

- Trường hợp khu vực có quy định giới hạn về cao trình thì ghi chú: “Giới hạn cao trình là 12 m (hoặc 3 tầng). Khi Nhà nước thực hiện quy hoạch, chủ sở hữu phải chấp hành theo quy định”.

Lưu ý: Tùy theo tình hình và yêu cầu thực tế quận, huyện được ghi chú thêm một số yếu tố khác tại phần ghi chú nhằm bảo đảm cho công tác quản lý của quận, huyện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo bộ phận chuyên môn nghiệp vụ có trách nhiệm kiểm tra nội nghiệp, ngoại nghiệp (trong trường hợp nghi ngờ về tính chính xác của bản vẽ) xác nhận các nội dung về quy hoạch. Thời gian kiểm tra nội nghiệp, ngoại nghiệp không tính vào thời gian thụ lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND ngày 30/3/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm công bố công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ danh sách các đơn vị tư vấn đo vẽ nhà, đất có năng lực, có uy tính, có kinh nghiệm để tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở liên hệ.

2/ Về xử lý đối với hồ sơ đã nhận:

- Đối với các bản vẽ thực hiện theo Công văn số 2664/SXD-CCQNĐ ngày 18/4/2007 của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân quận, huyện vẫn tiếp nhận và tiếp tục thụ lý cấp GCN cho đến khi hồ sơ hoàn tất, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân lập bản vẽ mới.

- Đối với việc thể hiện tại trang 3 GCN phục vụ cho công tác bán nhà theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ vẫn thực hiện theo hướng dẫn số 2719/SXD-CCQNĐ ngày 19/04/2007 của Sở Xây dựng vế việc ban hành “ Cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ” phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

3/ Thời gian áp dụng:

 Kể từ ngày ban hành hướng dẫn này, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân về đo vẽ phải thực hiện lập bản vẽ sơ đồ nhà ở-đất ở, thể hiện tại trang 3 GCN theo đúng hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Trong quá trình thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, nếu có vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện tổng hợp, báo cáo về Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn kịp thời.

Hướng dẫn này thay thế công văn số 8286/SXD-CCQNĐ ngày 17/10/2007 của Sở Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND/TP (báo cáo);
- Bộ Xây dựng (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Hữu Tín PCT.UBND/TP (báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Minh Dũng GĐ.SXD (báo cáo);
- STN&MT;
- CT UBND Quận Huyện;
- HĐ BNƠ/TP;
- HĐ BNƠ Quận Huyện;
- Phòng QLĐT Quận Huyện;
- Phòng TN&MT Quận Huyện;
- Cty QLKDN.TP;
- Cty 59-BQP;
-TT TT&DVXD-SXD;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Phi Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 9021/SXD-CCQND

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu9021/SXD-CCQND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2007
Ngày hiệu lực07/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 9021/SXD-CCQND

Lược đồ Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND lập bản vẽ sơ đồ nhà đất ở phục vụ cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND lập bản vẽ sơ đồ nhà đất ở phục vụ cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ
     Loại văn bảnHướng dẫn
     Số hiệu9021/SXD-CCQND
     Cơ quan ban hànhSở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
     Người kýĐỗ Phi Hùng
     Ngày ban hành07/11/2007
     Ngày hiệu lực07/11/2007
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBất động sản
     Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
     Cập nhật16 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND lập bản vẽ sơ đồ nhà đất ở phục vụ cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 9021/SXD-CCQND lập bản vẽ sơ đồ nhà đất ở phục vụ cấp gấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ

           • 07/11/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực