Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT

Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và áp dụng thống nhất biểu mẫu khi làm thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 điều 50 Luật Đất đai do Sở Tư pháp - Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT trình tự thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ TƯ PHÁP - SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/HDLN-STP-STNMT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ VIỆC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT CÁC BIỂU MẪU KHI LÀM THỦ TỤC THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRONG TRƯỜNG HỢP NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CHẾT MÀ NHÀ, ĐẤT ĐỂ LẠI THỪA KẾ KHÔNG CÓ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 50 LUẬT ĐẤT ĐAI

Thực hiện điểm b khoản 1 mục II Chương trình thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 64/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của UBND thành phố), Sở Tư pháp và Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc áp dụng thống nhất các biểu mẫu và trình tự, thủ tục về thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai như sau:

1. Về trình tự, thủ tục kê khai thừa kế

Trình tự, thủ tục về thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế nói chung và thừa kế quyền sử dụng đất nói riêng, cụ thể là quy định tại Phần thứ tư - Bộ luật Dân sự 2005 về thừa kế, quy định tại Chương XXIII - Phần thứ năm - Bộ luật Dân sự 2005 về thừa kế quyền sử dụng đất, quy định tại Điều 129 Luật Đất đai năm 2003 về trình tự, thủ tục đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất và quy định tại Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, cụ thể Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất như sau:

"Điều 151. Trình tự, thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

1. Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:

a) Di chúc; biên bản phân chia thừa kế: bản án, quyết định giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật; đơn đề nghị của người nhận thừa kế đối với trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

2. Việc đăng ký thừa kế được thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn không quả bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, làm trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp phải cấp mới giấy chứng nhận;

b) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm thông báo cho bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày bên nhận thừa kế quyền sử dụng đất thực hiện xong nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất có trách nhiệm trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

2. Về biểu mẫu kê khai thừa kế

a) Văn bản phân chia tài sản thừa kế thực hiện theo Mẫu số 58/VBPC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.

(Phụ lục I kèm theo Hướng dẫn này).

b) Văn bản nhận tài sản thừa kế (áp dụng đối với trường hợp thừa kế duy nhất) thực hiện theo Mẫu số 59/VBN ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Phụ lục II kèm theo Hướng dẫn này).

c) Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế thực hiện theo Mẫu số 60/VBTC ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(Phụ lục III kèm theo Hướng dẫn này)

3. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện việc chứng thực đối với văn bản phân chia tài sản thừa kế, văn bản nhận tài sản thừa kế, văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế theo đúng mẫu văn bản và mẫu lời chứng của Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân xã, phường đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các trường hợp thừa kế nhà, đất không thuộc các trường hợp thừa kế theo Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc áp dụng thống nhất các biểu mẫu và trình tự, thủ tục về thừa kế quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người sử dụng đất đã chết mà nhà, đất để lại thừa kế không có các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện.

 

GIÁM ĐỐC
SỞ TƯ PHÁP
Lương Nguyệt Thu

GIÁM ĐỐC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Diểu

 

Nơi nhận:
- UBND thành phố (thay báo cáo);
- UBND quận, huyện (p/h chỉ đạo);
- VP Đăng ký QSDD thành phố;
- VP Đăng ký QSDD các quận, huyện;
- UBND các xã, phường;
- Lưu VT-STP, STNMT.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 94/HDLN-STP-STNMT

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu94/HDLN-STP-STNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/01/2007
Ngày hiệu lực17/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 94/HDLN-STP-STNMT

Lược đồ Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT trình tự thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT trình tự thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu94/HDLN-STP-STNMT
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng, ***
        Người kýLương Nguyệt Thu, Nguyễn Diểu
        Ngày ban hành17/01/2007
        Ngày hiệu lực17/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT trình tự thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

         Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 94/HDLN-STP-STNMT trình tự thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất

         • 17/01/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/01/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực