Hướng dẫn 95-HD/BTGTW

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 95-HD/BTGTW 2023 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 95 - HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

HƯỚNG DẪN

BÁO CHÍ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI “ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM” (1943 - 2023)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; căn cứ Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; đồng thời để triển khai Kế hoạch số 203-KH/BTGTW ngày 30/12/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm; Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023), Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1. Tuyên truyền sâu rộng về nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; nhằm tổng kết, đánh giá quá trình kế thừa, vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện; qua đó nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt của văn hóa - văn nghệ, đề cao nghĩa vụ và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới và nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh, tinh thần cống hiến của các cấp, các ngành, của quần chúng nhân dân, nhất là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cả nước tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện và đồng bộ hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021.

3. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, thuyết phục, chất lượng, hiệu quả.

II. Nội dung thông tin tuyên truyền

1. Bối cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; khẳng định Đề cương là văn kiện có tính cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa; đồng thời tuyên truyền về quá trình kế thừa vận dụng và phát triển những nội dung cốt lõi của văn kiện, nhất là những vấn đề có tính chất nền tảng, nguyên tắc, phương châm, phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa - văn nghệ, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021; tập trung phân tích làm rõ những nội dung được bổ sung, phát triển và ngày càng toàn diện, sâu sắc trong đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng; vị trí, vai trò, ý nghĩa của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc; văn hóa là hồn cốt của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội...; xây dựng con người với trọng tâm là xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa của cấp ủy đảng, chính quyền, vai trò nêu gương của người đứng đầu.

3. Thành tựu và kết quả nổi bật về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong 80 năm qua và trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, bảo tồn và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa, con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền văn hóa, đạo đức trong Đảng và xã hội.

4. Những vấn đề đặt ra trong công tác văn hóa - văn nghệ thời gian tới; kiến nghị - đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; xây dựng cơ chế, chính sách thuận lợi để phát triển các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa số trong nền kinh tế số và công dân số; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa...

5. Sự cấp thiết, ý nghĩa to lớn của việc xây dựng “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với việc xây dựng các hệ giá trị và quá trình triển khai, đưa các hệ giá trị vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

6. Đấu tranh, ngăn chặn các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử, vai trò quan trọng của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa - văn nghệ, xây dựng con người Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tuyên truyền, lan tỏa những giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.

7. Tập trung tuyên truyền những sự kiện trọng điểm sau:

- Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023 tổ chức ngày 16/02/2023 tại Văn phòng Trung ương Đảng.

- Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) với chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến vào lúc 8h00’, ngày 28/02/2023.

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 -2023) với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến vào lúc 19h30’, ngày 28/02/2023.

- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu; tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức thực hiện trong tháng 02/2023.

- Hội nghị sơ kết triển khai chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện trong năm 2023.

- Các chương trình diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật về chủ đề 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023.

- Tọa đàm (hội thảo) với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam” do Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức, dự kiến trong tháng 03/2023.

- Tọa đàm (hội thảo) với chủ đề: “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, dự kiến trong tháng 03/2023.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, địa phương, ngành trong việc chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc đơn vị, địa phương quản lý triển khai, tổ chức thực hiện theo các nội dung nêu trong Hướng dẫn với các hình thức phù hợp, như: tọa đàm, hội thảo khoa học; triển lãm nghệ thuật; tổ chức thi tìm hiểu về Đề cương...

- Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

2. Cơ quan chỉ đạo, quản lý, Hội Nhà báo, chủ quản cơ quan báo chí

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ tình hình thực tế hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cả nước về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của Đề cương và kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, tăng cường cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

3. Các cơ quan báo chí

- Đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ và bám sát theo mục II của Hướng dẫn để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý:

+ Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền hình trực tiếp Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 -2023) với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” (thời gian dự kiến 19h30’, ngày 28/02/2023) và phát sóng phim tài liệu; tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” vào khung giờ phù hợp, ý nghĩa có đông khán, thính giả theo dõi trong dịp kỷ niệm; xây dựng trailer giới thiệu về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” phát vào trước các chương trình thời sự có đông bạn xem truyền hình theo dõi; đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, phóng sự, chuyên đề, thông tin sâu sắc về các hoạt động kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

+ Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng kế hoạch, tổ chức, phối hợp phát thanh Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển”; triển khai các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền nổi bật; chú trọng triển khai các tọa đàm chuyên sâu, khai thác trực tiếp tư liệu lịch sử quý, nét văn hóa độc đáo; phỏng vấn, lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; trong đó, đặc biệt của các nhà chuyên gia, người làm công tác nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ; các chuyên gia, học giả trong và ngoài nước về những thành tựu của Đảng, đất nước trong xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước qua 80 năm thực hiện Đề cương.

+ Đài phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp sóng Chương trình nghệ thuật đặc biệt, phim tài liệu kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; căn cứ đặc điểm, vùng miền, dân tộc, đối tượng, điều kiện cụ thể... để xây dựng các chương trình văn hóa phù hợp, phản ánh sinh động, đa dạng; nêu bật được truyền thống, đặc trưng văn hóa vùng miền, nhu cầu của người dân địa phương.

+ Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Văn hóa, Báo Văn nghệ, Lao động, Tiền phong, Thanh niên, Nông thôn ngày nay, Tuổi trẻ, Đại Đoàn kết, VnExpress, Vietnamnet, Dân trí, Báo điện tử Tổ quốc, Báo Giáo dục - Thời đại, Thời báo Văn học nghệ thuật, Tạp chí Tuyên giáo, Tạp chí Sân khấu, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Tạp chí điện tử Tri thức trực tuyến và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... là những đơn vị đi đầu, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích việc tổ chức, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; các bài viết xã luận, phân tích, phỏng vấn, bình luận; đăng, phát thường xuyên, liên tục với nội dung và hình thức trình bày mới mẻ, sáng tạo, sinh động (infographic, longform, emagazine...) giúp bạn đọc dễ nắm bắt, tiếp nhận thông tin, có sức lan tỏa sâu rộng gắn với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương; nêu bật được mục đích, ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của Đề cương, kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; chú trọng tuyên truyền những điển hình tiên tiến trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”... biểu dương gương người tốt, việc tốt để lan tỏa trong cộng đồng...

Việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là một sự kiện sinh hoạt lớn, rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và là nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ Hướng dẫn nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra; báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền gửi về Ban Tuyên giáo Trung ương (qua Vụ Báo chí - Xuất bản) trước ngày 30/4/2023 để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c),
- Đ/c Trưởng ban (để b/c),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Hội đồng Lý luận Trung ương,
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
- Lãnh đạo Ban,
- Các t
nh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội,
- Bộ Thông tin và Truyền thông,
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Hội Nhà báo Việt Nam,
- Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam,
- Hội đồng LLPBVHNTTW,
- BTG các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TW,
- Báo, đài TW và địa phương,
- Các cơ quan ch
quản báo chí,
- Các vụ, đơn vị
trong Ban,
- Vụ BC-XB (03),
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Thanh Lâm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 95-HD/BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu95-HD/BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 95-HD/BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 95-HD/BTGTW 2023 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 95-HD/BTGTW 2023 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu95-HD/BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýTrần Thanh Lâm
        Ngày ban hành21/02/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Hướng dẫn 95-HD/BTGTW 2023 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 95-HD/BTGTW 2023 tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam

              • 21/02/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực