Hướng dẫn 96/HD-BTGTW

Hướng dẫn 96/HD-BTGTW về học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 96/HD-BTGTW 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TUYÊN GIÁO
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 96-HD/BTGTW

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

VIỆC HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2014

"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm'' trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" và chủ đề năm 2013 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp".

- Thúc đẩy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, phát hiện, biểu dương những điển hình trong cán bộ, đảng viên về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Nội dung học tập và liên hệ

1. Quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Chú ý liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh, hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

2. Thảo luận trong từng chi bộ để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

3. Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo.

III. Tổ chức học tập và tuyên truyền về nội dung chuyên đề của năm 2014

- Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo và chuẩn bị nội dung liên quan đến chủ đề; tổ chức thảo luận, liên hệ cho từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, ở mỗi cơ quan, đơn vị.

- Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập chuyên đề sâu sắc hơn, các đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện (và tương đương), có thể tổ chức giới thiệu chuyên đề cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. Các đảng bộ cơ sở có thể tổ chức giới thiệu chuyên đề và liên hệ với yêu cầu thực tế (sau khi nghe giới thiệu, việc học tập, trao đổi của cán bộ, đảng viên thực hiện trong sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ). Việc tổ chức họp cán bộ chủ chốt, báo cáo viên để nghe giới thiệu các chuyên đề, tác phẩm, tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, không gây lãng phí, tốn kém. Tại các hội nghị, chú ý giới thiệu tập trung vào nội dung và liên hệ với nội dung của chuyên đề.

- Phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự...

- Thời gian: Trong năm 2014.

- Tài liệu: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và tài liệu "Giới thiệu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh" phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2014 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn tài liệu học tập, phát hành rộng rãi trong Đảng và trong xã hội; tổ chức bồi dưỡng và hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên giới thiệu về nội dung chuyên đề tại Hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2013.

2. Cấp ủy đảng các cấp chịu trách nhiệm triển khai học tập, nghiên cứu tại địa phương, đơn vị, báo cáo việc học tập với cấp ủy cấp trên trực tiếp để tổng hợp báo cáo Ban Bí thư thông qua Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy và các đảng đoàn chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập và công tác tuyên truyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

4. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung của chuyên đề, cách thức tổ chức và kết quả thực hiện; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng ( để b/c),
- Các đồng chí lãnh đạo Ban (để b/c),
- Các ban đảng Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TW,
- Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Đảng đoàn, Ban cán sự đảng trực thuộc TW,
- Các cơ quan báo chí Trung ương và báo đảng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
- Chuyên trách 03,
- Lưu HC.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Vũ Ngọc Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 96/HD-BTGTW

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu96/HD-BTGTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2013
Ngày hiệu lực05/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 96/HD-BTGTW

Lược đồ Hướng dẫn 96/HD-BTGTW 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 96/HD-BTGTW 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu96/HD-BTGTW
        Cơ quan ban hànhBan Tuyên giáo Trung ương
        Người kýVũ Ngọc Hoàng
        Ngày ban hành05/12/2013
        Ngày hiệu lực05/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn 96/HD-BTGTW 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 96/HD-BTGTW 2014 học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân

           • 05/12/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/12/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực