Hướng dẫn 983/HD-TLĐ

Hướng dẫn 983/HD-TLĐ năm 2015 về quy trình kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành và chức danh Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nội dung toàn văn Hướng dẫn 983/HD-TLĐ kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Công đoàn ngành 2016


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN

QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỆN TOÀN NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC CHỨC DANH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ, CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Hướng dẫn số 398/HD-TLĐ ngày 28/3/2012 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành tại đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam,

Đbảo đảm thống nhất nguyên tắc, quy trình, thủ tục kiện toàn, bổ sung nhân sự công nhận chức danh ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ, Chủ tịch, Phó Chtịch Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, Đoàn Chtịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) hướng dẫn các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

I. ĐỐI VỚI CHỨC DANH ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ:

Bước 1: Khi khuyết ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ hoặc cần bầu bổ sung ủy viên ban chp hành, ủy viên ban thường vụ vượt quá số lượng đã được đại hội thông qua thì ban thường vụ xem xét dự kiến cơ cấu, slượng và nhân sự cụ thể đề nghị bng văn bản gửi Tổng Liên đoàn (đề nghị kèm theo danh sách trích ngang lý lịch nhân sự theo mẫu M1).

Bước 2: Căn cứ văn bản đồng ý của Tổng Liên đoàn, ban thường vụ tiến hành:

- Tổ chức hội nghị ban chấp hành lấy phiếu tín nhiệm:

+ Đối tượng lấy phiếu gồm: y viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (Có biên bản kiểm phiếu).

+ Hình thức bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bng phiếu kín. Nhân sự dự kiến được in trong phiếu xếp thứ tự ABC theo tên, ghi rõ ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác. Phiếu có 2 cột: đồng ý và không đồng ý. Phiếu có đóng dấu treo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; Người tham gia bphiếu đánh dấu (x) vào ô lựa chọn. Ngoài ra, phiếu có chỗ để người tham gia ghi ý kiến khác giới thiệu nhân sự khác ngoài danh sách dự kiến. Phiếu không nhất thiết phải ký tên. Khi thu phiếu, kiểm phiếu phải lập biên bản trong đó kê rõ slượng phiếu phát ra, số lượng phiếu thu về và lưu giữ theo chế độ tài liệu mật.

- Trên cơ sở kết quả phiếu tín nhiệm (phiếu tín nhiệm phải đạt kết quả trên 50% trở lên), ban thường vụ xem xét lựa chọn nhân sự và thống nht nhân sự giới thiệu để bầu. (Có biên bản).

- Lấy ý kiến cấp ủy tại nơi công tác của người được giới thiệu. Đối với những nơi không có cấp ủy thì lấy ý kiến cấp ủy cp trên trực tiếp hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp (có công văn giới thiệu).

Bước 3: Trình tự bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ:

- Công bố văn bản của Tổng Liên đoàn đồng ý bầu bổ sung ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ.

- Tiến hành bầu cử theo nguyên tắc, thể lệ bầu cử quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bước 4: Báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn công nhận kết quả bầu cử, gồm:

- Tờ trình đề nghị công nhận kết quả bầu bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Biên bản kiểm phiếu bầu cử.

- Biên bản hội nghị ban chấp hành.

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự đề nghị công nhận theo mẫu M1.

II. ĐỐI VỚI CHỨC DANH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH:

Bước 1: Khi khuyết chức danh Chtịch, Phó Chtịch hoặc căn cứ yêu cầu nhiệm vụ cần bổ sung chức danh Phó Chủ tịch, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Ban Thường vụ Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo bằng văn bản xin ý kiến Tỉnh, Thành ủy; Ban cán sự Đảng bộ, Đảng ủy Tập đoàn về chủ trương đồng ý kiện toàn hoặc bổ sung chức danh khuyết và đnghị bằng văn bản gửi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xin chủ trương kiện toàn hoặc bổ sung.

Bước 2: Sau khi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có văn bản đồng ý về chủ trương, các đơn vị tiến hành các bước giới thiệu như sau:

1. Đối với Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tng Liên đoàn:

* Tổ chức hội nghị ban thường vụ đgiới thiệu, đề xuất phương án nhân sự trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch và nhận xét đánh giá cán bộ hằng năm (Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu đột xuất, đối với cán bộ chưa kịp bổ sung vào quy hoạch hoặc do tình hình thực tế của đơn vị giới thiệu nhân sự từ nơi khác, nhưng thực sự có năng lực thực tiễn và phẩm chất đạo đức tốt, có tín nhiệm cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thể đưa vào phương án nhân sự để xem xét giới thiệu). Ban thường vụ thảo luận, nhận xét, đánh giá, lựa chọn nhân sự và thống nhất phương án nhân sự để đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Nhu cu kiện toàn hoặc bổ sung một chức danh có thể lựa chọn giới thiệu một người hoặc nhiều người.

- Nội dung hội nghị lấy phiếu tín nhiệm:

+ Trao đổi, thảo luận về yêu cầu kiện toàn, bổ sung, tiêu chuẩn cán bộ.

+ Thông báo danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển.

+ Giới thiệu bổ sung, ngoài danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu (nếu có).

- Hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: thực hiện như bước 2, Phn I hướng dẫn này.

* Tổ chức hội nghị cán bộ cơ quan công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (có thgiao cho Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ quan phi hợp ch trì).

- Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: từ chuyên viên trở lên.

- Nội dung hội nghị lấy ý kiến và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: tiến hành như hội nghị ban thường vụ.

* Tchức hội nghị ban chấp hành công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn:

- Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: Ủy viên ban chấp hành công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tng Liên đoàn.

- Nội dung hội nghị lấy ý kiến và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: tiến hành như hội nghị ban thường vụ.

2. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố:

* Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tổ chức giới thiệu, đề xuất phương án nhân sự trên cơ sở nguồn cán bộ trong quy hoạch và nhận xét đánh giá cán bhằng năm (Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu đột xuất, đi với cán bộ chưa kịp bổ sung vào quy hoạch hoặc do tình hình thực tế của địa phương, đơn vị giới thiệu nhân sự từ nơi khác, nhưng thực sự có năng lực thực tiễn và phẩm chất đo đức tt, có tín nhiệm cao, có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì có thđưa vào phương án nhân sự để xem xét giới thiệu). Đng đoàn thảo luận, nhận xét, đánh giá, lựa chọn nhân sự và thống nhất phương án nhân sự để đưa ra ly phiếu tín nhiệm. Nhu cu kiện toàn hoặc bổ sung một chức danh có thể lựa chọn giới thiệu một người hoặc nhiều người.

* Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm:

- Hội nghị ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố:

+ Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: y viên ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

+ Nội dung hội nghị lấy ý kiến: Trao đổi, thảo luận về yêu cầu kiện toàn, bổ sung tiêu chuẩn cán bộ; Thông báo danh sách nhân sự do Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố giới thiệu; tóm tt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; Giới thiệu bổ sung ngoài danh sách nhân sự do tập thể lãnh đạo giới thiệu (nếu có).

+ Hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: thực hiện như bước 2, Phn I hướng dẫn này.

- Hội nghị cán bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố (có thể giao cho Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ quan phối hợp chủ trì).

+ Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: từ chuyên viên trở lên.

+ Nội dung hội nghị lấy ý kiến và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: tiến hành như hội nghị ban thường vụ.

- Hội nghị ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố:

+ Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm: Ủy viên ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố.

+ Nội dung hội nghị lấy ý kiến và hình thức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự: tiến hành như hội nghị ban thường vụ.

Bước 3: Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; ban thường vụ công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thống nht nhân sự đề nghị kiện toàn, bổ sung:

- Phân tích kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến; Xác minh, kết luận những vấn đề mới ny sinh (nếu có).

- Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự được đnghị kiện toàn, bổ sung phải được đa số các thành viên trong Đng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hoặc ban thường vụ công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn tán thành. Nếu kết quả biểu quyết chưa quá bán thì đlại, chuẩn bị tiếp. Trường hợp cùng một chức danh kiện toàn, bổ sung, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; ban thường vụ công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn giới thiệu 2 người có số phiếu ngang nhau, hoặc 1 người có sphiếu tán thành và không tán thành ngang nhau thì người đứng đầu quyết định để trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, đồng thời báo cáo đy đủ ý kiến khác nhau đĐoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xem xét, quyết định.

Bước 4: Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; ban thường vụ công đoàn ngành trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn báo cáo, xin ý kiến cấp ủy tại nơi công tác của người được giới thiệu.

- Đối với nhân sự Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy.

- Đối với nhân sự Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xin ý kiến Ban Cán sự Đảng Bộ hoặc Đảng ủy Tập đoàn.

c 5: Báo cáo, xin ý kiến Tổng Liên đoàn về nhân sự đã lấy phiếu tín nhiệm để bầu bổ sung.

Báo cáo kèm theo:

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự theo mẫu M1.

- Các biên bản hội nghị lấy phiếu tín nhiệm.

- Các biên bản kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm của cán bộ, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, tập thể lãnh đạo.

- Văn bản ý kiến cấp ủy đồng ý giới thiệu nhân sự.

Bước 6: Trình tự bầu bổ sung chủ tịch, Phó Chủ tịch:

- Công bố văn bản của Tổng Liên đoàn, cấp ủy có thẩm quyền đồng ý bầu bổ sung chức danh Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch.

- Tiến hành bu cử theo nguyên tắc, thể lệ bu cử quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bước 7: Lập hồ sơ đề nghị Tổng Liên đoàn công nhận chức danh gồm:

- Công văn của Ban Thường vụ đề nghị công nhận chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch;

- Biên bản kiểm phiếu bầu từng chức danh;

- Biên bản hội nghị ban chấp hành;

- Danh sách trích ngang lý lịch nhân sự đề nghị công nhận theo mẫu M1;

- Sơ yếu lý lịch do cá nhân tự khai (theo mẫu 2C/TCTW, có dán ảnh cỡ 4x6) được cơ quan chức năng xác nhận;

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp lãnh đạo quản lý trực tiếp; nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi cán bộ công tác;

- Các kết luận kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo (nếu có);

* Chú ý: Trong trường hợp việc tổ chức hội nghị ban chấp hành để lấy phiếu tín nhiệm đối với nhân sự được giới thiệu không thuận lợi do địa bàn hoạt động của các ủy viên ban chp hành rộng, phân tán hoặc do các lý do khách quan khác, ban thường vụ có thể gửi công văn xin ý kiến từng ủy viên ban chấp hành về nhân sự được giới thiệu.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch Tng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn) để điu chỉnh hướng dẫn phù hợp.

 


Nơi nhận:
- Các UV ĐCT TLĐ (để chỉ đạo),
- Các Ban, các đ
ơn vị trực thuộc của TLĐ,
- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành TW và tư
ơng đương, CĐ TCT trực thuộc TLĐ (để t/h),
- L
ưu ToC, VT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Văn Lý

 


Mu M1

LĐLĐ tỉnh, thành phố
(CĐ ngành TW, CĐ Tổng Công ty):
…………………………..

DANH SÁCH

Trích ngang lý lịch nhân sự Ban Chấp hành (Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY SINH

QUÊ QUÁN

ĐẢNG VIÊN

(ngày KN và ngày CT)

TRÌNH Đ

GHI CHÚ

Nam

Nữ

GDPT

Chuyên môn

Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH
(BAN THƯỜNG VỤ)
Ký tên, đóng dấu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 983/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu983/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/06/2015
Ngày hiệu lực26/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 983/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn 983/HD-TLĐ kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Công đoàn ngành 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn 983/HD-TLĐ kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Công đoàn ngành 2016
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu983/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýTrần Văn Lý
        Ngày ban hành26/06/2015
        Ngày hiệu lực26/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn 983/HD-TLĐ kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Công đoàn ngành 2016

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn 983/HD-TLĐ kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Công đoàn ngành 2016

            • 26/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực