Hướng dẫn 166/HDLN/SNV-BHXH

Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH năm 2015 về ký kết hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo và tại các chức danh công chức cấp xã tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH 2015 ký kết hợp đồng lao động đóng bảo hiểm Hải Dương


UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ NỘI VỤ -
BẢO HIỂM XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/HDLN/SNV-BHXH

 

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2015

 

HƯỚNG DẪN LIÊN NGÀNH

VỀ VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÀ TẠI CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ công văn số 2845/BNV-CCVC ngày 29 tháng 7 năm 2014 về việc vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; công văn số 4407/BHXH-BT ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc về thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định về thẩm quyền tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương;

Để đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo và tại các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Liên ngành Sở Nội vụ và Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn việc Ký kết Hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngành Giáo dục và Đào tạo và tại các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo chưa được tuyển dụng vào biên chế.

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại UBND cấp xã chưa được tuyển dụng vào biên chế.

2. Thẩm quyền và Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

a) Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị:

- Hiệu trưởng các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở (gọi chung là cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện) có trách nhiệm hoàn thành việc lập danh sách những người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc đối tượng nêu trên gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo);

- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; Giám đốc các: Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp-Dạy nghề; Trung tâm giáo dục thường xuyên-Hướng nghiệp; Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp dạy nghề (gọi chung là cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) có trách nhiệm hoàn thành việc lập danh sách những người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc đối tượng nêu trên gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ);

- Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm hoàn thành việc lập danh sách những người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc đối tượng nêu trên gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Nội vụ).

b) Trình tự ký kết hợp đồng lao động

- Ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ): Đối với các cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao biên chế, nhưng chưa tuyển dụng vào biên chế (nay thiếu biên chế), nếu cơ quan, đơn vị có nhu cầu cần ký kết hợp đồng lao động, thì:

+ Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền ký kết HĐLĐ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện và tại UBND cấp xã;

+ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ký kết HĐLĐ tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Trước khi ký kết HĐLĐ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND cấp huyện, lập danh sách trích ngang của người lao động, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm hiện có của cơ quan, đơn vị, thống nhất với Sở Nội vụ thẩm định.

- Sau khi ký kết HĐLĐ đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND cấp huyện lập danh sách báo cáo kết quả gửi về Sở Nội vụ để Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

c) Đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc

Trường hợp ký kết HĐLĐ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Hướng dẫn này thì được đóng BHXH bắt buộc. Trường hợp mà HĐLĐ ký kết trái với Hướng dẫn này thì đều không được đóng BHXH bắt buộc.

3. Chấm dứt HĐLĐ và Giải quyết chế độ đối với người lao động bị chấm dứt HĐLĐ

- Chấm dứt HĐLĐ: Sau khi nhận được danh sách người lao động thuộc đối tượng nêu trên, Chủ tịch UBND cấp huyện; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có người lao động xem xét chấm dứt hợp đồng lao động đối với các HĐLĐ ký kết trái với Hướng dẫn này.

- Trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp quyết định chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động theo Hướng dẫn này, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp gặp trực tiếp người lao động xem xét nguyện vọng, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện (đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND cấp huyện); Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo) và Giám đốc BHXH để giải quyết chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

4. Thời gian thực hiện:

- Việc lập danh sách những người lao động đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thuộc đối tượng áp dụng nêu trên, hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 02 năm 2015.

- Thực hiện việc chấm dứt HĐLĐ thuộc đối tượng trên thực hiện xong trước ngày 15 tháng 3 năm 2015.

- Đối với cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp tục ký kết HĐLĐ, yêu cầu khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xét, phê duyệt và thực hiện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị báo cáo về Sở Nội vụ để thống nhất, xem xét, giải quyết./.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trí Đại

SỞ NỘI VỤ
GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tỏ

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Tài chính-Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố;
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT: Sở Nội vụ, Bảo hiểm xã hội tỉnh
.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/HDLN/SNV-BHXH

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu166/HDLN/SNV-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2015
Ngày hiệu lực13/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/HDLN/SNV-BHXH

Lược đồ Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH 2015 ký kết hợp đồng lao động đóng bảo hiểm Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH 2015 ký kết hợp đồng lao động đóng bảo hiểm Hải Dương
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu166/HDLN/SNV-BHXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương, ***
        Người kýNguyễn Trí Đại, Phạm Văn Tỏ
        Ngày ban hành13/02/2015
        Ngày hiệu lực13/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH 2015 ký kết hợp đồng lao động đóng bảo hiểm Hải Dương

            Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn liên ngành 166/HDLN/SNV-BHXH 2015 ký kết hợp đồng lao động đóng bảo hiểm Hải Dương

            • 13/02/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực