Hướng dẫn 112/HD-TLĐ

Hướng dẫn 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014


 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2014

 

HƯỚNG DẪN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 2014

Năm 2014, đất nước có nhiều ngày lễ lớn như: 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014), Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/ 2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2014) … Năm 2014 cũng là năm diễn ra kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014).

Thực hiện hướng dẫn số 100 - HD/BTGTW, ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ nhằm giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 12 năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; tuyên truyền triển khai Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tháng Công nhân năm 2014, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam … nhằm cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi đưa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn, sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp quốc gia

Căn cứ Hướng dẫn, Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Liên đoàn sẽ có hướng dẫn riêng về tuyên truyền các ngày lễ lớn được tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia như:

- Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)

- Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

- Kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014)

- Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)

2. Các sự kiện tổ chức kỷ niệm ở quy mô cấp tỉnh, thành phố hoặc ban, bộ, ngành

2.1. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014)

- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Trần Phú; những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Hà Tĩnh, Phú Yên và các địa phương khác.

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2014)

- Sự hình thành, ý nghĩa lịch sử và vai trò quan trọng của tuyến đường Hồ Chí Minh trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

- Truyền thống và những đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, Thanh niên xung phong, cán bộ và nhân dân các địa phương tham gia mở đường, xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử.

- Các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại các địa phương, đơn vị, nhất là các địa phương trọng điểm trên tuyến đường Hồ Chí Minh, các đơn vị trực tiếp xây dựng và chiến đấu trên tuyến đường Hồ Chí Minh; hoạt động của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, Hội Cựu Thanh niên xung phong.

2.3. Kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày truyền thống của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

3. Kỷ niệm ở quy mô năm lẻ các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2014 (số năm kỷ niệm của sự kiện không có chữ số cuối cùng là 0)

3.1. Tuyên truyền kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014) và đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong 84 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên và người lao động.

- Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, nhất là các hoạt động chăm lo tết đối với CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, động viên CNLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, nêu cao ý chí và quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

- Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội… Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

3.2. Tuyên truyền Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; các giá trị lịch sử, văn hóa của khu di tích Đền Hùng; những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

3.3. Tuyên truyền kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) kết hợp với kỷ niệm 128 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2014) và “Tháng Công nhân” năm 2014

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật những thành tựu vĩ đại sau 39 năm ngày đất nước thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước thời kỳ hội nhập quốc tế; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với việc đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước, chống các thông tin, quan điểm sai trái và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

- Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2014) và ghi nhận những cống hiến to lớn của giai cấp công nhân Quốc tế trong phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản thế giới vì hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Khẳng định sức mạnh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nhấn mạnh vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam đã tiếp tục được hiến định tại Điều 10 Hiến pháp năm 2013.

- Tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực trong “Tháng Công nhân” năm 2014 gắn với việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ (Tổng Liên đoàn sẽ có hướng dẫn riêng). Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ của các ngành, địa phương, cơ sở trong cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

3.4. Tuyên truyền kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014)

- Tiếp tục tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phê phán, đấu tranh với các thông tin, quan điểm xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh và giá trị, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền các gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên và người lao động.

3.5. Tuyên truyền kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 69 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân và tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước.

4. Tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)

- Tuyên truyền về sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam .

- Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tổ chức quán triệt tuyên truyền Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW góp phần nâng cao nhận thức trong Đảng, hệ thống chính trị và trong toàn xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quan điểm, chủ trương của Đảng về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 04 Chương trình hành động được Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thông qua. Triển khai tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2012 trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ.

- Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, điển hình nhân tố mới trong công nhân, viên chức, lao động; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia các phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương, đơn vị và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch 02/KH-TLĐ ngày 06/01/2014 của Tổng Liên đoàn về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương

- Căn cứ Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai tuyên truyền trong các cấp Công đoàn gắn với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương, ngành.

- Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, phù hợp với thực tiễn tình hình của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn

Tăng cường đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về các ngày lễ lớn của đất nước nói chung. Căn cứ tình hình thực tiễn, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tăng cường tuyên truyền về các ngày lễ lớn quy mô cấp Quốc gia và tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2014)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2014)!

5. Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới!

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/ 2014)!

7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014)!

8. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014)!

9. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)!

10. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014)!

11. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơnevơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (20/7/1954 - 20/7/2014)!

12. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam!

13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng!

14. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

18. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2014 !

19. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam !

20. Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

21. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014) !

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;
- Các CĐ ngành TW và tương đương;
- Các cơ quan báo chí Công đoàn;
- Thường trực ĐCT (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo TW (báo cáo)
- Ban Dân vận TW (báo cáo)
- Lưu VT, TG TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/HD-TLĐ

Loại văn bảnHướng dẫn
Số hiệu112/HD-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2014
Ngày hiệu lực25/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/HD-TLĐ

Lược đồ Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014
        Loại văn bảnHướng dẫn
        Số hiệu112/HD-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Ngàng
        Ngày ban hành25/01/2014
        Ngày hiệu lực25/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Hướng dẫn số 112/HD-TLĐ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014

           • 25/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực