Văn bản khác 01/KH-UBND

Kế hoạch 01/KH-UBND về tinh giản biên chế hành chính, sự nghiệp và lao động hợp đồng trong cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2018 theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình


Ua doỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TINH GIẢN BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH NĂM 2018 THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2014/NĐ-CP

Căn cứ Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế;

Sau ba năm nghiêm túc triển khai thực hiện tinh gin biên chế tỉnh Hòa Bình đã tinh giản được 905 biên chế đạt tỷ lệ 2,78% so với biên chế được giao năm 2015 (năm 2015 tinh giản 180 người; năm 2016 tinh giản 201 người; năm 2017 tinh giản 524 người), số biên chế tinh giản được chưa đảm bảo chỉ tiêu đặt ra do một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh đề ra.

Để thực hiện đúng chỉ tiêu của Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình và Công văn số 6432/BNV-TCBC ngày 08/12/2017 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018, Ủy ban nhân dân tnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018, cụ thể như sau:

1. Mục đích

Tinh giản biên chế nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng được yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế. Tỷ lệ tinh giản biên chế tại các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2018 tối thiểu đạt 2,5% so với biên chế được giao năm 2015.

2. Yêu cầu

2.1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế.

2.2. Việc tinh giản biên chế phải được tiến hành trên cơ sở rà soát, sắp xếp lại tổ chức và thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng không xác định thời hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2.3. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và theo đúng quy định của pháp luật.

2.4. Phải đảm bảo chi trả chế độ, chính sách tinh giản biên chế kịp thời, đy đủ và đúng theo quy định của pháp luật.

2.5. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

3. Nội dung thực hiện

3.1. Về tổ chức bộ máy

- Chủ động rà soát, sa đổi và bãi bỏ các quy định về tổ chức, bộ máy và biên chế trong các văn bản pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành không thuộc lĩnh vực tổ chức Nhà nước.

- Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đặc biệt là sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp (các trung tâm, trường học, bệnh viện, Ban quản lý dự án), các Ban chỉ đạo theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành đa lĩnh vực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Không thành lập các tổ chức trung gian, chỉ thành lập tổ chức mới theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn nhưng sẽ không giao thêm biên chế và phải tự chủ về kinh phí hoạt động theo Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Kịp thời ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Đánh giá, phân loại các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, nâng cao chất lượng công vụ và cung ứng dịch vụ công.

- Từ năm 2018 chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ một phần, tự chủ hoàn toàn biên chế và kinh phí hoạt động; chuyển một số đơn vị sự nghiệp sang cổ phần hóa nếu có đủ điều kiện.

3.2. Về tinh giản biên chế

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương tinh giản biên chế: Tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần Chỉ thị s 46-CT/TU ngày 26/6/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 29/01/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Quyết định số 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch s 52/KH-UBND ngày 05/5/2016 và Quyết định 1851/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kịp thời tinh giản số biên chế dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh; biên chế dôi dư do thay đổi quy mô trường lớp, do sp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Tinh giản đối với số công chức, viên chức không đạt tiêu chuẩn chuyên môn quy định, năng lực yếu, không đảm bảo sức khỏe theo quy định, không đáp ứng yêu cầu công tác thông qua đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; đổi mới việc đánh giá công chức, viên chức; đối với công chức cấp xã, tinh giản những vị trí có từ hai người trở lên.

- Từng cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện phải nghiêm túc tổ chức thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo số lượng được giao. Hàng năm các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, trong đó phải xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế đối với từng đơn vị trực thuộc; đối với các cơ quan, đơn vị đã xây dựng đề án tinh giản biên chế nhưng kết quả thực hiện còn thấp, cần có giải pháp cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đảm bảo số lượng tinh giản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt sẽ không xem xét khen thưởng năm 2018, thực hiện việc trừ điểm chỉ số cải cách hành chính; mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

- Từ năm 2018, cơ quan quản lý biên chế sẽ thực hiện cắt giảm biên chế hàng năm từ 1,5 đến 3% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 đảm bảo đến năm 2021 tinh giản đạt 10% chỉ tiêu được giao theo quy định.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả biên chế cán bộ, công chức, viên chức.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách cấp xã khi hết nhiệm kỳ mà không đủ điều kiện tái cử.

- Thực hiện nghiêm các chế độ, chính sách nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định pháp luật.

3.3. Số lượng tinh giản biên chế năm 2018

Tổng số công chức hành chính, viên chức sự nghiệp, cán bộ, công chức cấp xã, Hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ tinh giản năm 2018 là 719 người, cụ thể:

- Công chức hành chính: 35 người;

- Viên chức sự nghiệp: 553 người;

- Cán bộ, công chức cấp xã: 103 người;

- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 28 người.

(Có phụ lục kèm theo)

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thẩm định danh sách đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng một lần (2 lần/năm).

- Phối hợp với sở Tài chính tổng hợp, lập danh sách và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh thẩm định hồ sơ, chi trả kinh phí cho các đối tượng tinh giản biên chế.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ tình hình thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế năm 2018 của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

4.2. Sở Tài chính có trách nhiệm

- Phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn thẩm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 6 tháng một ln (2 lần/năm).

- Thẩm định dự toán kinh phí tinh giản biên chế các cơ quan, đơn vị, tổng hợp dự toán báo cáo Ủy ban nhân dân tnh để trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để giải quyết theo quy định.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về quy trình lập dự toán, cấp phát, quản lý và quyết toán kinh phí thực hiện.

4.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm

- Tiếp nhận danh sách, hồ sơ, ưu tiên giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố thực hiện giải quyết kịp thời các công việc có liên quan như: tiếp nhận danh sách, hồ sơ, xác nhận việc đóng bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo thm quyền.

4.4. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các tổ chức Hội có trách nhiệm

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về chủ trương, chính sách, chế độ tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế cụ thể trong tháng 02/2018 để tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tinh giản biên chế đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình quy định; đúng số lượng, tỷ lệ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Kịp thời chi trả kinh phí cho các đối tượng tinh giản của cơ quan, đơn vị theo quy định.

- Định kỳ tổng hợp kết quả, đánh giá tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018 của cơ quan, đơn vị gửi Sở Nội vụ trước ngày 30/11/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định.

Đề nghị các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng Kế hoạch./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- BHXH t
nh;
- Các tổ chức Hội;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh
- Lưu: VT, NC (V80b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

TINH GIẢN BIÊN CHẾ NĂM 2018
(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

STT

Tên đơn vị

Tổng số người dự kiến tinh giản năm 2018

Ghi chú

1

2

 

5

 

TNG CỘNG

697

 

I

UBND các huyện, thành phố

525

 

1

UBND huyện Lạc Sơn

46

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

30

 

 

Cấp xã

13

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

2

UBND huyện Kỳ Sơn

40

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

33

 

 

Cấp xã

5

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

1

 

3

UBND huyện Tân Lạc

46

 

 

Qun lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

32

 

 

Cấp xã

11

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

4

UBND huyện Mai Châu

43

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

31

 

 

Cấp xã

9

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

5

UBND huyện Lương Sơn

51

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

38

 

 

Cấp xã

10

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

6

UBND huyện Đà Bắc

39

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

27

 

 

Cấp xã

9

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

7

UBND huyện Lạc Thủy

86

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

76

 

 

Cấp xã

7

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

8

UBND huyện Yên Thủy

54

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

45

 

 

Cp xã

7

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

1

 

9

UBND huyện Cao Phong

30

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

22

 

 

Cấp xã

6

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

1

 

10

UBND thành phố Hòa Bình

17

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

0

 

 

Cấp xã

14

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

11

UBND huyện Kim Bôi

73

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

58

 

 

Cấp xã

12

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

II

Các Sở, Ban, ngành

172

 

1

Sở Nội vụ

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

2

STư pháp

2

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

4

Sở Tài chính

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

5

Sở Công Thương

3

 

 

Quản lý hành chính

2

 

 

Sự nghiệp khác

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

 

 

Quản lý hành chính

6

 

 

Sự nghiệp khác

8

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

7

Sở Giao thông vận tải

2

 

 

Quản lý hành chính

2

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

8

Sở Xây dựng

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

9

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

 

 

Qun lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

2

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

10

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

22

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

19

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

21

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp VHTTTT

20

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

12

Sở Khoa học và Công nghệ

2

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

34

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp GDĐT

31

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

2

 

14

Sở Y tế

54

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp y tế, giáo dục

50

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

3

 

15

Thanh tra tỉnh

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp khác

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

16

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

3

 

 

Sự nghiệp Văn hóa thông tin truyền thông

3

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

17

Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

1

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

0

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

2

 

 

Quản lý hành chính

1

 

 

Sự nghiệp

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

19

SThông tin và Truyền thông

1

 

 

Quản lý hành chính

0

 

 

Sự nghiệp

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

20

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

1

 

 

Sự nghiệp khác

1

 

 

Hợp đồng theo Nghị định 68/CP

0

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2018
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành08/01/2018
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KH-UBND 2018 tinh giản biên chế hành chính lao động hợp đồng Ủy ban Hòa Bình

         • 08/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực