Văn bản khác 01/KH-UBND

Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em gia đình cộng đồng Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/KH-UBND

Cà Mau, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHĂM SÓC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRẺ EM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU ĐỜI TẠI GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Bảo đảm cho trẻ em đến 8 tuổi được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần; được bình đẳng tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo độ tuổi nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, góp phần phát triển nguồn nhân lực.

2. Mục tiêu giai đoạn 2019 - 2020

- Phấn đấu 70% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 70% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 70% các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

3. Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025

- Phấn đấu 90% trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc phát triển toàn diện theo nhu cầu và phù hợp với độ tuổi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ trẻ em, phúc lợi xã hội.

- Phấn đấu 90% cán bộ làm công tác liên quan đến trẻ em tại các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cán bộ tại cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan để hỗ trợ, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Phấn đấu 90% các huyện, thành phố Cà Mau xây dựng và duy trì mạng lưới kết nối và chuyển tuyến các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; triển khai theo dõi, đánh giá nhu cầu của trẻ em đến 8 tuổi và thí điểm mô hình chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em tại gia đình và cộng đồng.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN

1. Đối tượng: Trẻ em đến 8 tuổi và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2025.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, cơ sở cung cấp dịch vụ, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và cộng đồng các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trên phương tiện phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phích, pa nô, tọa đàm, hội thảo; xây dựng các chương trình, phóng sự, biên tập các tài liệu, sản phẩm truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền.

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp, hướng dẫn các kiến thức kỹ năng chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em và trẻ em tại trường học, cộng đồng khu dân cư.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em các kiến thức, kỹ năng liên quan đến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

2. Trợ giúp trẻ em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

- Hoàn thiện mạng lưới dịch vụ và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; lồng ghép dịch vụ, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Cung cấp các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em; đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi; hỗ trợ giáo dục, giáo dục sớm, giáo dục kỹ năng cho trẻ em những năm đầu đời; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến, tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời

- Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong việc cung cấp, hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em những năm đầu đời được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng. Tổ chức triển khai hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá hỗ trợ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời tại cộng đồng.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm về việc triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao năng lực về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

- Xây dựng mạng lưới kết nối, lồng ghép dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hỗ trợ trẻ em tiếp cận các dịch vụ về chăm sóc nuôi dưỡng, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phúc lợi xã hội.

- Triển khai thí điểm các mô hình kết nối dịch vụ chuyển tuyến chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; xây dựng chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời, thí điểm và triển khai chương trình trên toàn tỉnh.

- Huy động sự hỗ trợ, hợp tác về tài chính, kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì triển khai hỗ trợ giáo dục phù hợp cho trẻ em đến 8 tuổi; hỗ trợ giáo dục sớm cho trẻ em và triển khai giáo dục kỹ năng cho trẻ em trước tuổi đi học và học sinh tiểu học; hướng dẫn giáo dục phù hợp đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em tại cộng đồng; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

3. Sở Y tế

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe trẻ em đảm bảo sự phát triển toàn diện trẻ em; triển khai thí điểm các mô hình theo chức năng của ngành.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì triển khai cung cấp các dịch vụ đảm bảo các điều kiện cho trẻ em tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và sự phát triển toàn diện của trẻ em; lồng ghép nội dung chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và trong giáo dục đời sống gia đình; phối hợp hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến phát triển toàn diện trẻ em trong gia đình.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với các sở, ngành liên quan vận động các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các chương trình, dự án về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; hướng dẫn việc đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch và lồng ghép với các chương trình, đề án hiện hành theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh, các đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tham gia tổ chức triển khai kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời trong hệ thống; triển khai các mô hình; tham gia xây dựng và triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha, mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em; giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tại địa phương, trong đó chú trọng việc triển khai xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; hỗ trợ trẻ em đến 8 tuổi được tiếp cận với các dịch vụ; triển khai mô hình, đánh giá, nhân rộng mô hình tại địa phương; triển khai chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời; chủ động bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; huy động nguồn lực triển khai kế hoạch tại địa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch với các chương trình, đề án khác có liên quan tại địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch tại địa phương.

9. Chế đ báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện chế độ báo cáo: Định kỳ 6 tháng (trước ngày 10/5), hàng năm (trước ngày 10/11) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình, kết quả triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH (b/c);
- Phần V;
- Cổng TTĐT t
nh;
- VXT01
- Lưu: VT, M.A01/12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2019
Ngày hiệu lực04/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em gia đình cộng đồng Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em gia đình cộng đồng Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýThân Đức Hưởng
        Ngày ban hành04/01/2019
        Ngày hiệu lực04/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em gia đình cộng đồng Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KH-UBND 2019 phát triển toàn diện trẻ em gia đình cộng đồng Cà Mau

           • 04/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực