Văn bản khác 01/KH-UBND

Kế hoạch 01/KH-UBND năm 2014 thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 01/KH-UBND năm 201 phát triển hành nghề công chứng đến 2020 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020” TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”, Kết luận số 4996/KL-HĐTĐ ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm định về Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” tại tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH

1. Triển khai kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012, góp phần thực hiện mục tiêu xã hội hóa hoạt động công chứng, đáp ứng yêu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh; đảm bảo an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch;

2. Đề cao trách nhiệm, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan; phân công rõ trách nhiệm trong việc thực hiện Quy hoạch.

II. YÊU CẦU

1. Việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh phải tuân thủ đúng quy hoạch và lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

2. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng phải đi đôi với tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng.

B. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

I. GIAI ĐOẠN 2014-2015

1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công chứng, Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng.

a) Tổ chức công bố Quy hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý I/2014

b) Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Luật Công chứng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan với nhiều hình thức khác nhau (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ...), nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về bản chất, vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội về hoạt động công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

2. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách về công chứng và hành nghề công chứng.

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

b) Xây dựng ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng, đảm bảo việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo Quy hoạch, công khai, minh bạch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2014

3. Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng.

Thống kê, rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý I/2014

4. Phát triển nguồn nhân lực.

Quy hoạch phát triển thêm khoảng 20 công chứng viên, đảm bảo đủ số lượng công chứng viên để phát triển thêm 09 tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho công chứng viên; xây dựng đội ngũ công chứng viên giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp hoặc Hội công chứng (khi được thành lập)

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh, các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

a) Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm 09 tổ chức hành nghề công chứng theo Quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo đến năm 2015 ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố Huế đều có tổ chức hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

b) Đề xuất, xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Văn phòng công chứng có từ hai công chứng viên trở lên; xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực tham gia hành nghề công chứng; tạo điều kiện phát triển các tổ chức hành nghề công chứng có quy trình xử lý công việc công chứng, lưu trữ hồ sơ công chứng khoa học, tiên tiến.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các tổ chức hành nghề công chứng

- Thời gian thực hiện: 2014-2015

c) Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động Đề án cơ sở dữ liệu về hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản đã được công chứng trên địa bàn tỉnh đồng thời hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng ứng dụng phần mềm vào hoạt động công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015

7. Phát triển hoạt động hành nghề công chứng; phát huy vai trò của công chứng viên trong các dịch vụ pháp lý có liên quan đến công chứng.

Tổ chức khảo sát, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý có liên quan đến công chứng của cá nhân, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, ... từ đó kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng chính sách để phát triển thị trường dịch vụ pháp lý của công chứng viên, hoạt động hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Các tổ chức hành nghề công chứng

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015

8. Thành lập tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

Chuẩn bị, hoàn tất các thủ tục cần thiết để thành lập Hội công chứng tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiện Quy hoạch.

a) Tham mưu chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng khi địa bàn cấp huyện thành lập tổ chức hành nghề công chứng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2014-2015

b) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công chứng; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức và hoạt động công chứng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức, hoạt động công chứng nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm trong hoạt động công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

10. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; kiến nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nếu thấy cần thiết.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015

II. GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, ... được ban hành trong giai đoạn 2014-2015; đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quy hoạch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

2. Xây dựng, hoàn thiện các chính sách về công chứng và hành nghề công chứng.

a) Tổng kết 10 năm thi hành Luật công chứng năm 2006 và 05 năm thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng; đề xuất những kiến nghị, giải pháp tiếp tục hoàn thiện thể chế về công chứng và hành nghề công chứng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng (khi được thành lập), các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2017

b) Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành về công chứng; hướng dẫn chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng, phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Hội công chứng (khi được thành lập), các tổ chức hành nghề công chứng

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

3. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Củng cố các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, phát triển thêm 09 tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình của Quy hoạch

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng/các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

4. Phát triển nguồn nhân lực.

Quy hoạch phát triển thêm khoảng 20 công chứng viên, đảm bảo đủ số lượng công chứng viên để phát triển thêm 09 tổ chức hành nghề công chứng theo quy hoạch và bổ sung công chứng viên cho các tổ chức hành nghề công chứng hiện có.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng/các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ công chứng viên.

Thực hiện bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức nghề nghiệp cho công chứng viên

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp hoặc Hội công chứng (khi được thành lập)

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, các tổ chức hành nghề công chứng và cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm

6. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng; nâng cao tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp công chứng.

a) Xây dựng mô hình liên thông giữa các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cơ quan thuế và các tổ chức hành nghề công chứng nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công chứng, đất đai.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng (khi được thành lập), các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Năm 2016-2020

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

- Cơ quan chủ trì: Hội công chứng (khi thành lập)

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

c) Tổ chức tổng kết thực hiện Quy hoạch sau khi kết thúc lộ trình thực hiện giai đoạn 2016-2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng (khi được thành lập), các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2020

7. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch số lượng, lộ trình phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, nếu thấy cần thiết

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, Hội công chứng/các tổ chức hành nghề công chứng và các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

8. Nghiên cứu xây dựng Đề án chuyển đổi Phòng công chứng sang Văn phòng công chứng khi có hướng dẫn.

Tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng và thực hiện Đế án chuyển đổi Phòng công chứng số 1 và Phòng công chứng số 2 thành Văn phòng công chứng khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp

- Đơn vị phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Phòng công chứng số 1 và số 2, các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: 2016-2020

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng chính phủ và “Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” tại tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Mục B Kế hoạch này.

2. Sở Nội v

Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chứng viên; hướng dẫn thành lập Hội công chứng.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quy định tại Mục B của Kế hoạch; tham mưu UBND tỉnh ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích cho các tổ chức hành nghề công chứng theo lộ trình triển khai Kế hoạch này.

4. Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ theo phân công tại Kế hoạch này; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp triển khai có hiệu quả Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương.

5. Tổ chức xã hội, nghề nghiệp của công chứng viên và các tổ chức hành nghề công chứng

a) Hội Công chứng (khi được thành lập), trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Hội công chứng trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch và Kế hoạch này; định kỳ hàng năm, từng giai đoạn xây dựng báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Quy hoạch gửi Tổ chức công chứng toàn quốc và Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp;

b) Các tổ chức hành nghề công chứng trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch; đề xuất với Sở Tư pháp các giải pháp triển khai hiệu quả Quy hoạch và Kế hoạch này.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách của tỉnh bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan quy định tại Kế hoạch này. Hàng năm, các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TC, TH;
- Lưu: VT, NVTP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

BẢNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỀN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Kết luận số 4996/KL-HĐTĐ ngày 19 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng thẩm định về Đề xuất quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên đơn vị hành chính cấp huyện

Tổng số tổ chức hành nghề công chứng quy hoạch trên một địa bàn cấp huyện

Lộ trình phát triển giai đoạn
2011 - 2015
(Đã bao gồm số TCHNCC hiện có)

Lộ trình phát triển giai đoạn 2016 - 2020

1

Thành phố Huế

05

04
(02 PCC, 02 VPCC)

01 VPCC

2

Thị xã Hương Thủy

02

01 VPCC

01 VPCC

3

Huyện A Lưới

02

01 PCC

01 VPCC

4

Thị xã Hương Trà

02

01 VPCC

01 VPCC

5

Huyện Nam Đông

02

01 PCC

01 VPCC

6

Huyện Phong Điền

02

01 VPCC

01 VPCC

7

Huyện Phú Lộc

02

01 VPCC

01 VPCC

8

Huyện Phú Vang

03

02 VPCC

01 VPCC

9

Huyện Quảng Điền

02

01 VPCC

01 PCC

Tổng số

22 TCHNCC

13 TCHNCC

09 TTHNCC

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu01/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2014
Ngày hiệu lực03/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 01/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 01/KH-UBND năm 201 phát triển hành nghề công chứng đến 2020 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 01/KH-UBND năm 201 phát triển hành nghề công chứng đến 2020 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu01/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành03/01/2014
        Ngày hiệu lực03/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 01/KH-UBND năm 201 phát triển hành nghề công chứng đến 2020 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 01/KH-UBND năm 201 phát triển hành nghề công chứng đến 2020 Thừa Thiên Huế

           • 03/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực