Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ" đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh học tập trong thư viện bảo tàng câu lạc bộ Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG CÁC THƯ VIỆN, BẢO TÀNG, NHÀ VĂN HÓA, CÂU LẠC BỘ” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”; Căn cứ Quyết định số 2594/QĐ-BVHTTDL ngày 15/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” giai đoạn 2014 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và mọi tầng lớp nhân dân đối với việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Tăng cường sự quản lý nhà nước của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội về tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”... tạo phong trào học tập sâu rộng, có sức lan tỏa đối với mọi tầng lớp nhân dân; đặc biệt đối với nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về chủ trương xây dựng việc tổ chức các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Tổ chức thực hiện Đề án đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ một cách sâu rộng, có hiệu quả, thiết thực bng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; lồng ghép với các kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu có liên quan đang triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; nhằm phục vụ và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, học tập, phục vụ học tập trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ phù hợp với đối tượng sử dụng ở địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp nhiều cơ hội cho người dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn được học tập thường xuyên, từ đó khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời, góp phần nâng cao trình độ dân trí, năng lực sáng tạo, kỹ năng lao động; cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020

2.1. Đối với hệ thống thư viện

- Thư viện tỉnh và 80% Thư viện cấp huyện, 50% Thư viện cấp xã tổ chức cung cấp dịch vụ truy nhập Internet miễn phí để người dân được tiếp cận với thông tin, tri thức phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao hiểu biết và các nhu cầu khác; thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn sử dụng thư viện, tra cứu tìm kiếm thông tin, tri thức phù hợp với nhu cầu của người sử dụng, người dân sinh sống trên địa bàn; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề về các vấn đề mà cộng đồng quan tâm;

- Thư viện tỉnh và 40% Thư viện cấp huyện, 20% Thư viện cấp xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp hướng dẫn, cập nhật kỹ năng, kiến thức cần thiết cho lực lượng lao động ở địa phương;

- Số lượt người sử dụng Thư viện công cộng hàng năm tăng bình quân 10%; tỷ lệ người dân trên địa bàn sử dụng thư viện phục vụ nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức nâng cao hiểu biết đạt 10-15% số dân.

2.2. Đối với hệ thống bảo tàng

- Phấn đấu thu hút số lượt khách nội địa tham quan bảo tàng hằng năm tăng bình quân 10%, trong đó khuyến khích khách tham quan là học sinh, sinh viên;

- Bảo tàng tỉnh ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình phối hợp giáo dục thông qua di sản văn hóa; tổ chức học tập về lịch sử, văn hóa địa phương ngay tại Bảo tàng;

- Hằng năm tổ chức các hoạt động giới thiệu các di sản văn hóa nhân Ngày Di sản văn hóa (23/11), nhằm thu hút nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên tham dự;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quảng bá các loại hình di sản văn hóa qua Website và các phương tiện thông tin đại chúng.

2.3. Đối với hệ thống Nhà văn hóa

- Phấn đấu thu hút 60% nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ cho mục đích học tập, nâng cao kiến thức, hiểu biết;

- Thường xuyên tổ chức liên hoan, hội diễn, hội thi văn nghệ quần chúng, thông tin cổ động, thể dục, thể thao; tổ chức các lớp truyền dạy nghệ thuật, kỹ năng, kỹ thuật; duy trì, phát triển các loại hình câu lạc bộ.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với thực tế trên địa bàn tỉnh

1.1. Đối với hệ thống thư viện

- Từng bước xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm cơ sở hạ tầng để tổ chức các hoạt động học tập, phục vụ học tập tại hệ thống thư viện các cấp; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng xây dựng nguồn lực thông tin điện tử, xây dựng bộ phận tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cư trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú ý tới đối tượng là học sinh, sinh viên, người khiếm thị, trẻ em;

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với các đơn vị nghệ thuật xây dựng các chương trình nghệ thuật giới thiệu các tác phẩm về việc học tập suốt đời trong hệ thống thư viện;

- Tập trung phát triển mạng lưới thư viện phục vụ nông thôn theo hướng tổ chức mô hình thư viện lưu động, thư viện kết hợp với mô hình Trung tâm học tập cộng đồng, nhà văn hóa (xã, thôn) và Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; tăng cường công tác luân chuyển sách, báo giữa thư viện các tuyến; khuyến khích, tạo điều kiện cho thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng phát triển;

- Phối hợp luân chuyển sách với các trung tâm cai nghiện, trường giáo dưỡng; phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách, báo đến với đội ngũ giáo viên và học sinh với mục tiêu sách đi tìm người, đáp ứng được nhu cầu học tập, tìm hiểu kiến thức, nâng cao hiểu biết trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

1.2. Đối với bảo tàng

- Tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bảo tàng đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

- Đổi mới, chỉnh lý nội dung trưng bày, hiện đại hóa phương thức, nội dung hoạt động của bảo tàng; gắn di sản văn hóa với giáo dục học đường, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn nhằm phát huy vai trò của di sản văn hóa trong giáo dục và phát triển.

- Xây dựng các bộ sưu tập hiện vật, hình ảnh tiêu biểu để tăng cường đưa di sản văn hóa về cơ sở thông qua các hình thức triển lãm lưu động, trưng bày chuyên đề.

- Hằng năm, nhân ngày Di sản văn hóa (23/11), tổ chức các sự kiện để giới thiệu đến khách tham quan về di sản văn hóa truyền thống tại bảo tàng. Thường xuyên quan tâm trùng tu, bảo vệ và tôn tạo các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các bảo tàng, hội cổ vật, các nhà sưu tập tổ chức triển lãm chuyên đề các sưu tập hiện vật độc đáo và quý hiếm, nhằm tăng sức hấp dẫn, thu hút mọi đối tượng khách tham quan đến với bảo tàng.

1.3. Đi với nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa phương thức hoạt động, phát triển mạng lưới nhà văn hóa, câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động học tập, dịch vụ phục vụ học tập phù hợp với đối tượng ở từng vùng, địa phương theo hướng chuẩn hóa về mô hình tổ chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ cấu tổ chức về đội ngũ công chức, viên chức và lao động, đủ điều kiện tổ chức các hoạt động học tập suốt đời.

- Tăng thời gian và nâng cao chất lượng hoạt động của nhà văn hóa, câu lạc bộ, đội thông tin lưu động và các hình thức tuyên truyền cđộng trực quan như: tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, phát động vẽ tranh, triển lãm tranh cổ động, tranh tạo hình tới các họa sỹ trong toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước và các nhiệm vụ chính trị, văn hóa - xã hội của Trung ương, của tỉnh; tổ chức các loại hình câu lạc bộ theo sở thích, phù hợp với từng đối tượng.

2. Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đi cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đi trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ

- Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động học tập suốt đời cho đội ngũ công chức, viên chức làm việc trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên các mặt: kiến thức, kỹ năng tổ chức; vai trò, trách nhiệm trong quá trình triển khai nhiệm vụ thông qua các lớp tập huấn, tham quan, học tập; đặc biệt nâng cao ý thức về tự học, học tập thường xuyên của chính bản thân công chức, viên chức làm việc trong các thiết chế văn hóa này, để họ thực sự trở thành người tư vấn, hướng dẫn tìm kiếm và sử dụng thông tin, tri thức một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi tầng lớp nhân dân.

- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ như: Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc học tập thường xuyên, từ đó hình thành thói quen tự học; về vai trò, ý nghĩa của thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trong việc học tập suốt đời của người dân, khuyến khích nhân dân, cộng đồng tham gia hưởng ứng các hoạt động giáo dục, học tập, hỗ trợ học tập được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ cũng như đóng góp về vật lực, trí lực, nhân lực cho hoạt động này.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; thành lập chuyên mục xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; xây dựng phóng sự chuyên đề về học tập suốt đời trong các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên xây dựng các chương trình nghệ thuật, các tác phẩm về việc học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

2. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm lập dự toán kinh phí thực hiện và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, gửi Sở Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

3. Kinh phí chi cho các nhiệm vụ sau:

- Củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển mạng lưới thư viện, nhà truyền thông, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Các hoạt động tuyên truyền tại địa phương;

- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của ngành, in ấn tài liệu học tập.

V. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch; xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo các nguồn lực để các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vững.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai trong trường phổ thông các cấp.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng; phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc xây dựng mô hình hoạt động lồng ghép giữa Trung tâm học tập cộng đồng và Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, đầu tư đối với các hoạt động của Đề án; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ”.

- Phối hợp thực hiện với Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập trong đó có nội dung tuyên truyền về hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Bình

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đó có tuyên truyền về học tp suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

6. Các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Người cao tuổi; Hội Văn học Nghệ thuật tnh phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức xã hội khác tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức tự học, học tập thường xuyên của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, tổ chức mình và của nhân dân;

- Hội Khuyến học tỉnh nghiên cu đưa nội dung tổ chức và triển khai các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ thành một trong những tiêu chí công nhận "cộng đồng học tập" của tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hằng năm và từng giai đoạn phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí ngân sách cho các hoạt động học tập suốt đời được tổ chức trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ;

- Xây dựng kế hoạch củng cố, kiện toàn, phát triển các thiết chế thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ; bảo đảm các nguồn lực để các thiết chế này hoạt động có hiệu quả, bền vng;

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch trên địa bàn huyện, thành phố.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác thực hiện tốt các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ tại địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả định kỳ (06 tháng, 01 năm) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, VP
6,5.
TN/kh01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực08/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh học tập trong thư viện bảo tàng câu lạc bộ Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh học tập trong thư viện bảo tàng câu lạc bộ Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực08/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh học tập trong thư viện bảo tàng câu lạc bộ Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 Đẩy mạnh học tập trong thư viện bảo tàng câu lạc bộ Ninh Bình

            • 08/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực