Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2016 tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 và mô hình hợp tác xã kiểu mới do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 01 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VÀ CÁC LOẠI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI

Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Kế hoạch số 703/KH-LMHTXVN ngày 15/10/2015 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012; Kế hoạch số 870/KH-LMHTXVN ngày 17/12/2015 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về tổ chức cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới; Công văn số 99-CV/TU ngày 23/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức thực hiện cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật hợp tác xã năm 2012 đến các đối tượng là cán bộ, thành viên hợp tác xã (HTX) và nhân dân; giải đáp, hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đi, đăng ký lại HTX, bảo đảm Luật HTX được triển khai một cách hiệu quả và thực sự phát huy hiệu lực trong thực tiễn, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về HTX vào cuộc sống; đy nhanh tiến độ chuyển đi, đăng ký lại HTX theo luật; đồng thời tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, bản chất của HTX, góp phần phát triển kinh tế tập thtrong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đkinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền kinh tế quốc dân.

- Giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX đin hình, tiên tiến trong hoạt động, sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm tt, những sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các HTX; những đóng góp của các HTX trong xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

- Chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ V Liên minh HTX Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946-11/4/2016).

2. Yêu cầu:

- Cuộc thi phải được t chc rộng rãi trên phạm vi toàn tỉnh, phong phú về thloại, thu hút sự tham gia đông đảo của các cơ quan, các tổ chức, cá nhân, đảng viên, đoàn viên, hội viên, hộ gia đình và các tầng lớp nhân dân.

- Cuộc thi phải đảm bảo nội dung, thể lệ, tiến độ, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

II. Nội dung và hình thức dự thi

1. Nội dung dự thi:

Cuộc thi tập trung vào các nội dung sau:

- Tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 (tập trung vào nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, lợi ích mà HTX mang lại).

- Giới thiệu mô hình HTX kiểu mới.

- Giới thiệu các HTX điển hình tiên tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả; những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các HTX.

2. Hình thức d thi:

2.1. Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012:

Thi viết: Bài dự thi thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4; khuyến khích các bài dự thi có hình ảnh minh họa.

2.2. Đối với cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới:

a. Thi trên báo chí:

- Loại hình báo chí:

+ Báo hình (truyền hình).

+ Báo nói (phát thanh).

+ Báo viết (báo in).

- Thể loại báo chí: phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra,...

b. Thi sân khấu với thể loại:

- Kịch.

- Tiểu phẩm.

3. Đối tượng dự thi:

- Tổ chức, cá nhân tại Thái Bình.

- Tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Thái Bình được Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn tham dự cuộc thi.

III. Thời gian, giải thưởng và kinh phí cuộc thi

1. Thời gian:

1.1. Đối với cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012:

Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện trực tiếp nhận bài viết của người dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 05/3/2016.

1.2. Đối với cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới:

a. Thi sân khấu (kịch và tiểu phẩm):

- Đối với cấp huyện: Hoàn thành trước ngày 29/02/2016.

- Đối với cấp tỉnh: Hoàn thành trước ngày 15/3/2016.

b. Thi trên báo chí (báo hình, báo nói, báo viết):

- Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện nhận tác phẩm dự thi của các tác giả, gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trước ngày 15/3/2016.

- Hoặc tác phẩm dự thi của các tác giả, gửi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 20/3/2016 (tính theo dấu bưu điện).

1.3. Tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 15/3/2016.

2. Giải thưởng:

* Ban Tổ chức cuộc thi tặng Giấy chứng nhận và giải thưởng cuộc thi cho các tập th, cá nhân đạt giải, cụ thể như sau:

- Giải thưởng thi viết: 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 10 giải khuyến khích.

- Giải thưởng thi sân khấu (kịch và tiu phẩm):

+ Mỗi thể loại có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.

+ Giải phong trào: cho 08 huyện, thành phố (Ban Tổ chức cuộc thi mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 đơn vị tham gia tích cực và đạt kết quả cao đề nghị khen thưởng).

* Ngoài ra Ban Tổ chức cuộc thi tặng Bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp, hỗ trợ vật chất và các điều kiện đảm bảo, góp phần tổ chức cuộc thi thành công.

3. Kinh phí:

Kinh phí cuộc thi ở cấp nào do cấp đó bố trí.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh do đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là Trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh là phó Trưởng ban Thường trực và đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Thông tin và truyền thông, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Báo Thái Bình, Đài phát thanh và truyền hình Thái Bình là thành viên.

2. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp huyện do đồng chí phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Trưởng ban, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện, một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, cơ quan thông tấn, báo chí là thành viên.

3. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc:

- Ban Giám khảo cấp nào do Ban Tổ chức cuộc thi cấp đó quyết định thành lập.

- Tổ Thư ký cấp nào do Ban Tổ chức cuộc thi cấp đó quyết định thành lập.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm triển khai Kế hoạch này đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý. Ban Tổ chức cuộc thi các cấp có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức cuộc thi đạt kết quả và đúng thời gian quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân báo cáo phản ánh kịp thời về Liên minh Hợp tác xã tỉnh để tổng hợp ý kiến trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo cuộc thi Trung ương;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, Các PCT
UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Liên minh HTX tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Lưu VT, TH,
KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2016
Ngày hiệu lực08/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hồng Diên
        Ngày ban hành08/01/2016
        Ngày hiệu lực08/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2016 thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã mô hình hợp tác xã kiểu mới Thái Bình

           • 08/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực