Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO GIAI ĐOẠN 2017 - 2021”

Căn cứ Công văn số 1016/VPCP-NC ngày 08/02/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016”, đến hết năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021”;

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

2. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, ngành, địa phương liên quan; huy động sức mạnh tng hp của các cấp, các ngành, các lực lượng; đạt hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo đúng tiến độ quy định.

II. NỘI DUNG TRIN KHAI

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHI HỢP THỰC HIỆN

I

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

1

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

Tháng 7/2017

UBND tỉnh Quảng Ninh

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính.

2

Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm.

Quý I hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án, các sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và cơ quan chức năng của các sở, ngành liên quan

3

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PBGDPL

Tháng 9/2017

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

4

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

5

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 11 huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo.

Quý III hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

6

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo

Quý IV hàng năm (Từ 2017 đến hết 2021)

UBND tỉnh

Ban Chỉ đạo Đề án và các cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

7

Mua vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị phục vụ thực hiện Đề án

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

8

Biên soạn đề cương tài liệu phát trên loa phát thanh, xây dựng băng, đĩa hình có nội dung là các chương trình tọa đàm, tiểu phẩm pháp luật; biên soạn tờ gấp pháp luật cho các đối tượng của đề án.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ban Dân tộc, các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao; Thông tin và Truyền thông.

9

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cấp tỉnh và đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Quý IV năm 2021

UBND tỉnh

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án và các sở, ngành, địa phương liên quan.

II

NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

1

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ra tt cả các xã, phường, trị trấn biên giới, hải đảo.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

S Tư pháp; Phòng Tư pháp các huyện, thị, thành phố và các đồn biên phòng.

2

Tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển trên địa bàn:

- Cán bộ cấp xã, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo ở các xã vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các địa phương biên giới, hải đảo

Phòng Pháp chế/BTL BĐBP, BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; các sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh.

3

Tchức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bng các hình thức: Tổ chức lớp tập trung, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh địa phương, phát tờ rơi, tờ gấp... theo các nhóm đối tượng sau:

- Cán bộ, nhân dân tuyến biên giới đất liền;

- Cán bộ, nhân dân tuyến biển, hải đảo và ngư dân đi biển dài ngày;

- Tổ chức tuyên truyền cho các đối tượng vi phạm pháp luật ngay tại địa phương;

- Phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân 02 bên biên giới tại thực địa.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị, thành phố, các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo

Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; các sở: Tư pháp; Văn hóa & Thể thao; Thông tin & Truyền thông; Sở Ngoại vụ; Giáo dục & Đào tạo; Ban Dân tộc...

4

Ban hành các văn bản tăng cường quản lý hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh gắn với phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Sở Văn hóa, Thể Thao

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; UBND các cấp; Ban Chỉ đạo Đề án và Phòng Văn hóa, thông tin các huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo.

5

Tchức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND các xã, phường, thị trấn, trường học, đồn Biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực BGHĐ để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương, các sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh, BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1; Ban xây dựng nông thôn mới.

Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” ở các đồn biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới, hải đảo.

6

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án hình sự ở các xã biên giới, hải đảo (nếu có).

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Tòa án nhân dân các cấp

Cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các cơ quan nội chính, tư pháp cấp tỉnh, cấp huyện.

7

Kiện toàn các tổ, đội tuyên truyền văn hóa của Bộ đội Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng; xây dựng chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo bằng hình thức sân khấu hóa.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Tư pháp; Mặt trận Tổ quốc; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

8

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và các già làng, trưởng bản; những người có uy tín ở các xã vùng biên giới, hải đảo.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tquốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị, thành phố và Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1.

9

Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên địa bàn... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp.

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Cơ quan Công an, Tư pháp, Mặt trận Tổ quốc, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc và các tổ chức đoàn thể của tỉnh, các huyện, thị, thành phố và Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1.

10

Tổ chức kiểm tra rút kinh nghiệm thực hiện Đề án một số địa phương, đơn vị cơ sở.

Quý II năm 2021

BCĐ đề án

Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị, thành phố biên giới, hải đảo; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

11

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng

Quý IV năm 2021

BCĐ đề án

Ban Chỉ đạo Đề án và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

III. KINH PHÍ ĐẢM BẢO: Sử dụng 03 nguồn kinh phí gồm: Kinh phí trên cấp (do cấp trên phân bổ riêng); kinh phí địa phương (hằng năm các đơn vị lập dự toán đề nghị) và nguồn xã hội hóa (các đơn vị tự liên hệ).

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ quan Thường trực Đề án) chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và kế hoạch hàng năm; trên cơ sở đó, xây dựng các kế hoạch chi tiết để phối hợp với cơ quan chức năng của các sở, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn triển khai tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Hàng năm, lập dự trù kinh phí triển khai thực hiện Đề án hàng năm, gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời căn cứ tình hình thực tế, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ, Bộ Quốc phòng để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án cho phù hợp.

2. Các sở, ngành, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi phụ trách và chỉ đạo các cơ quan thuộc quyn cử cán bộ tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo.

3. Các cơ quan, đơn vị Quân đội được phân công thực hiện các nội dung trong kế hoạch này chủ động phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng cùng cấp và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương có liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch.

4. Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán và đảm bảo kinh phí thực hiện Đề án theo kế hoạch từng năm, đng thời hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
-Văn phòng Chính phủ;
- BQP, BTL BĐBP;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, P4;
- Các sở, ngành: Tư pháp; Tài chính; Ngoại vụ; TN&MT; VH&TT; TT&TT; NN&PTNT; GD&ĐT, Ban Dân tộc; Công an t
nh, BCH Quân sự tnh, BCH BĐBP tnh;
- MTTQ, T
nh Đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- BTL Vùng 1 H
i Quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Sư đoàn 395, Đoàn KTQP 327, L đoàn 170, Lữ 147 Hi quân, TĐ 213/PKKQ;
- UBND 11 huyện, thị, thành phố biên giới, h
i đảo;
- Thành viên Ban Chỉ đạo Đề án;
- V
0, V2, NC, TM3;
- Lưu: VT, NC
45b
, KH20

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Tùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2017
Ngày hiệu lực10/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýLê Quang Tùng
        Ngày ban hành10/07/2017
        Ngày hiệu lực10/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2017 giáo dục pháp luật cán bộ nhân dân biên giới hải đảo Quảng Ninh

              • 10/07/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/07/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực