Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2018 về thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng, thực hiện hương ước quy ước do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN, XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT; XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC

Căn cứ Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quy định về xây dựng xã, phường, thị trn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân theo nội dung số 06 tại điểm b, mục 9, phần III, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và nhiệm vụ được giao tại Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn (cấp xã) đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg và Quyết định số 619/QĐ-TTg.

- Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công cụ thể trách nhiệm chủ trì, phối hợp của cơ quan, tổ chức; chú trọng lồng ghép, kết hợp với triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ có liên quan để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Chuẩn tiếp cận pháp luật

a) Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành có các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý; Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cấp cùng cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Quán triệt, ph biến, truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cn pháp luật

Phổ biến, thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.

- Đơn vị phối hợp: Cơ quan, tổ chức liên quan

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các tài liệu tuyên truyền, phổ biến hoặc hội nghị.

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Đơn vị ch trì: Các Sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chỉ đạo, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý;

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai các giải pháp, biện pháp thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

d) Trả lời kiến nghị, giải đáp, tháo gỡ vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổng hợp hạn chế, khó khăn, kiến nghị, đề xuất của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Điều phi nông thôn mới tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản.

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tại địa phương.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2017.

- Kết quả, sản phẩm: Văn bản, Kế hoạch.

e) Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp xã tự đánh giá, Ủy ban nhân dân cấp huyện đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Kết quả, sản phẩm: Hồ sơ đánh giá, Quyết định công nhận, các tài liệu có liên quan.

h) Kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá kết quả; chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

* Tổ chức kiểm tra, giám sát, báo cáo triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham mưu chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện theo trách nhiệm và phạm vi quản lý.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2018

- Kết quả, sn phm: Kế hoạch, Báo cáo kết quả.

* Chọn đim để chđạo, hướng dẫn việc xây dựng, triển khai mô hình điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phn xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020.

- Đơn vị được chọn điểm: Xã Lộc Trì - huyện Phú Lộc

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện Phú lộc, Ủy ban nhân dân xã Lộc Trì.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sn phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

2. Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phi hợp thực hiện: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sn phẩm: Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn.

b) Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước

Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của hương ước, quy ước bng các hình thức thích hợp.

- Đơn vị ch trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: tài liệu tuyên truyền.

c) Theo dõi, nắm bắt phản ánh, kiến nghị hương ước vi phạm, nghiên cứu, đề xuất giải pháp; giải đáp, tháo gỡ vướng mắc

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

- Kết quả, sản phẩm: Các văn bản, báo cáo.

d) Tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai hướng dẫn xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (sau khi được ban hành).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ được ban hành.

- Kết quả, sản phẩm: Tài liệu, hội nghị, hội thảo

đ) Kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện

Kiểm tra, báo cáo tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trong công tác phbiến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Cơ quan Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở Văn hóa và Thể thao; các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III-IV/2018.

- Kết quả, sản phẩm: Báo cáo.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động hằng năm của Sở, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, căn cứ các nội dung tại Mục II Kế hoạch này, chủ động và phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công; báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gửi Sở Tư pháp để tổng hợp.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo, hướng dẫn các Phòng, ban trực thuc và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện Kế hoạch này thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao kịp thời phản ánh và đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận phối hợp với các cơ quan trong thực hiện và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

4. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển khai thực hiện trong quý IV/2017 hoặc khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường vụ T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh:
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND
, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, các PCVP và CV: TH;
- Lưu VT. TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýĐinh Khắc Đính
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 đánh giá xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Huế

           • 04/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực