Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Thú y, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản;

Thực hiện Công văn số 8468/BNN-TY ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chng dịch bệnh thủy sản, triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2018;

Đchủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản hạn chế thiệt hại cho người nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sn năm 2018 trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân về tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm của người nuôi, các cấp chính quyền trong việc bảo vệ nguồn lợi và công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

- Giám sát dịch bệnh, quan trắc và xử lý môi trường, phân tích biến động về ô nhiễm môi trường để dự báo và cảnh báo những ảnh hưởng của bệnh xảy ra đối với các vùng nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh.

- Chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra.

2. Yêu cầu

Công tác phòng, chống dịch phải thực hiện đồng bộ, nhanh gọn, triệt để, nhằm phát hiện sớm các dịch, không để dịch lây lan trên diện rộng, đảm bảo môi trường nuôi trồng thủy sản sạch bệnh. Trên cơ sở đánh giá ảnh hưởng giữa các vùng nuôi và kết quả điều tra dịch, thực hiện các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng vùng có dịch đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, thực hiện khoanh vùng kiểm soát chặt chẽ ổ dịch, xử lý hiệu quả và tổng hợp báo cáo theo quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Giám sát dịch bệnh động vật thủy sản

a) Giám sát chủ động

- Công tác giám sát thực hiện chủ yếu với thủy sản nuôi như: Cá Lăng, cá Rô phi đơn tính, cá Riêu hồng, cá Chép, cá Trm cỏ...tại các cơ sở sản xuất, khu ương nuôi giống, khu nuôi tập trung, các khu vực nuôi cá lồng, bè (2 lần/năm).

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên cá: Bệnh do vi rút; bệnh do vi khuẩn (Aeromonas, Pneudomonas, Streptococcus, bệnh nấm nước ngọt, ký sinh trùng... trên cá Chép, Trm cỏ, Rô phi đơn tính... 2 lần/năm).

- Kiểm tra các chỉ tiêu thủy lý, thủy hóa trong môi trường ao nuôi phục vụ công tác cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản và cảnh báo dịch bệnh thủy sản (nhiệt độ, pH, DO, COD, BOD5, NH4+, NO2-Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, độ kiềm, NH3, H2S, tảo, vi khuẩn...) tại các điểm sản xuất và ương nuôi cá giống; các khu nuôi trồng thủy sn tập trung tại vùng Thượng lưu và Hạ lưu Sông Đà (thực hiện 2 lần/năm).

b) Giám sát bị động

Thực hiện kiểm tra, giám sát khi có thông tin dịch bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm để gửi xét nghiệm xác định, bệnh hỗ trợ công tác chẩn đoán, báo cáo diễn biến dịch bệnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện các biện pháp bao vây khống chế kịp thời; huy động hóa chất, vật tư khử trùng triệt để các khu vực xảy ra dịch bệnh.

c) Xử lý kết quả giám sát

Thực hiện xử lý, khống chế dịch bệnh theo đúng quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản. Công tác tiếp nhận thông tin dịch bệnh, tiến hành điều tra và xử lý, khống chế dịch bệnh đảm bảo nhanh chóng, xử lý ổ dịch triệt để, tránh lây lan đối với các loại dịch bệnh nguy hiểm thuộc danh mục các bệnh phải công bố dịch.

2. Điều tra ổ dịch, các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch

a) Điều tra ổ dịch

Khi nhận được thông tin báo cáo về tình hình dịch bệnh, cán bộ thú y huyện có trách nhiệm đến cơ sở nuôi để thực hiện điều tra ổ dịch, xác định nguyên nhân, báo cáo tình hình đến cơ quan cấp trên theo quy định tại Điều 13, Chương III, Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch

- Chủ cơ sở nuôi, người phát hiện động vật thủy sản mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh hoặc chết nhiều không rõ nguyên nhân, hoặc chết nhiều do môi trường, thời tiết có trách nhiệm báo cho nhân viên thú y xã và chính quyền địa phương hoặc cơ quan thú y gần nhất để được tư vấn, lấy mẫu chẩn đoán xác minh dịch bệnh. Đồng thời phải chấp hành các hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong quá trình xử lý ổ dịch bệnh theo quy định.

- Cách ly động vật mẫn cảm với mầm bệnh, hạn chế các tác nhân làm lây lan dịch bệnh, sử dụng các loại hóa chất (có trong danh mục được phép lưu hành) để vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường ao nuôi, phương tiện, dụng cụ nuôi, nước thải, chất thải và áp dụng các biện pháp vệ sinh cần thiết khác để xử lý ổ dịch và thủy sản nhiễm bệnh, chủ cơ sở nuôi thu hoạch thủy sản trong vùng dịch phải thực hiện theo hướng dẫn và có sự giám sát của cơ quan chuyên môn.

- Thực hiện cho phép thu hoạch đối với thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm có thể sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi hoặc các mục đích khác.

- Thực hiện chữa bệnh đối với thủy sản bị mắc bệnh (Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác định có thể điều trị và chủ cơ sở nuôi có nhu cầu điều trị), phối hợp với chính quyền địa phương giám sát và báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh thủy sản trong quá trình điều trị.

- Thực hiện tiêu hủy đối với thủy sản theo quy trình, hướng dẫn và có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

- Thực hiện khử trùng nguồn nước ao nuôi, môi trường nuôi, dụng cụ, lồng, bè nuôi, xử lý nền đáy, diệt giáp xác và các vật chủ trung gian truyền bệnh bằng hóa chất, đảm bảo không còn mầm bệnh, dư lượng hóa chất và bảo đảm vệ sinh môi trường. Những người tham gia chống dịch phải thực hiện mang bo hộ, vệ sinh cá nhân để hạn chế phát tán mầm bệnh ra môi trường và cơ sở nuôi khác.

3. Dự trù vật tư, hóa chất, kinh phí và nguồn nhân lực để triển khai các biện pháp phòng, chống, hỗ trợ cho chủ cơ sở nuôi khi công bố dịch và cả khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố dịch (theo phụ biểu đính kèm)

4. Dự trù các trang thiết bị cần đầu tư, bổ sung, hiệu chỉnh để phục vụ công tác chẩn đoán xét nghiệm, giám sát, điều tra ổ dịch, xây dựng bản đồ dịch tễ và phân tích số liệu (theo phụ biểu đính kèm)

5. Kiểm dịch giống; kiểm tra vệ sinh thú y; kiểm tra việc quản lý, kinh doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường thuốc thú y, vắc xin, hóa chất tại địa phương.

a) Kiểm dịch giống

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện nghiêm chế độ kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

- Tăng cường công tác kiểm dịch động vật thủy sản giống, không để thủy sản giống chưa kiểm dịch lưu thông, vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ trên địa bàn.

- Các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện khai báo kiểm dịch giống thủy sản b, mẹ với cơ quan quản lý Nhà nước và phải thực hiện việc kiểm dịch con giống trước khi xuất bán.

b) Kiểm tra vệ sinh thú y:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y thực hiện thành lập đoàn kiểm tra đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản, vùng nuôi trồng thủy sản theo hình thức tập trung.

c) Kiểm tra việc quản lý, kinh doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường thuốc thú y, vắc xin, hóa chất

Chi cục Chăn nuôi và Thú y định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra các cơ sở quản lý, kinh doanh, sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, chất xử lý cải tạo môi trường thuốc thú y, vắc xin, hóa chất trong lĩnh vực thủy sản theo quy định.

6. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho người nuôi trồng thủy sản, nhân viên thú y xã, công chức, viên chức

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến về Luật Thú y; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; về kỹ thuật, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh trên các đối tượng nuôi đến tất cả các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Vận động các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thủy sản thực hiện cam kết: không dấu dịch bệnh; không vứt xác thủy sản chết ra môi trường; không xả thải nước từ ao nuôi bị bệnh ra môi trường; thường xuyên vệ sinh lồng, những công cụ nuôi trước và sau khi sử dụng; sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học, cải tạo môi trường nuôi theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y căn cứ Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2018. Tổ chức triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nuôi trồng thủy sản và các ngành chức năng có liên quan, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này; phân tích và nhận định tình hình dịch bệnh, đánh giá các biện pháp phòng, trị bệnh đã triển khai và đưa ra nhng điều chỉnh phù hợp và hiệu quả, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có nuôi trồng thủy sản

- Căn cứ kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là huyện) chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), các chủ cơ sở nuôi thực hiện nghiêm túc, đy đủ các quy trình về công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Tổ chức triển khai kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản của huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã: Chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêu hủy, vệ sinh tiêu độc khtrùng theo hướng dẫn, giám sát của cơ quan thú y trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quản lý. Theo dõi, giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo với Trạm Chăn nuôi và Thú y khi có dấu hiệu dịch bệnh. Triển khai lực lượng phòng, chống dịch bệnh kịp thời nhằm khống chế, bao vây dịch bệnh khi còn ở diện hẹp.

4. Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho thủy sản nuôi tại Kế hoạch này; tuân thủ mùa vụ thả nuôi theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tuân thủ theo đúng quy trình trong việc chuẩn bị hệ thống nuôi, quản lý chất lượng nước và chăm sóc sức khỏe đảm bảo hạn chế tối đa mầm bệnh và giảm thiểu các chất độc hại cho thủy sản nuôi; chỉ được phép sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, kháng sinh, hóa chất nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố. Chỉ sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm dịch của cơ quan thú y. Hợp tác với các cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu môi trường, dịch bệnh. Báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh cho cán bộ Chăn nuôi và Thú y để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mc, đề nghị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn) để phối hợp xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổng Cục Thủy sản;
- Các Sở: NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, TT&TT, TN&MT;
- Báo Hòa Bình;
- Đài Phát thanh &Truyền hình tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (BD40b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

 

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Kế hoạch số: 02/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

Đơn vị tính: Đồng

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Slượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

I

Quan trắc môi trường

 

 

 

58.138.000

 

1

Nhiệt độ

Mẫu

30

22.700

681.000

 

2

pH

Mẫu

30

22.700

681.000

 

3

DO

Mẫu

30

53.000

1.590.000

 

4

COD

Mẫu

30

97.300

2.919.000

 

5

BOD5

Mẫu

30

66.000

1.980.000

 

6

NH4+

Mẫu

30

72.800

2.184.000

 

7

NO2-

Mẫu

30

103.500

3.105.000

 

8

Kim loại nặng (Fe,Cu,Zn,Cr,Mn)

Mẫu

30

144.600

4.338.000

 

9

Độ kiềm

Mẫu

30

62.000

1.860.000

 

10

NH3

Mẫu

30

74.000

2.220.000

 

11

H2S

Mẫu

30

74.000

2.220.000

 

12

Tảo

Mẫu

30

190.000

5.700.000

 

13

Vi khun Aeromonas.sp tổng số

Mẫu

30

74.000

2.220.000

 

14

Vi khuẩn Pseudomonas.sp tổng số

Mẫu

30

74.000

2.220.000

 

15

Vi khuẩn Streptococus. Sp tổng số

Mẫu

30

74.000

2.220.000

 

16

Thú y viên tại các vùng nuôi (thuộc các xã) lấy mẫu (1 công/vùng/lần ly mẫu x 15 vùng nuôi x 2 lần)

Công

30

100.000

3.000.000

 

17

Chi phụ cấp cán bộ Thú y lấy mẫu ( 2 công/vùng/lần ly mẫu x 15 vùng nuôi x 2 lần)

Công

60

100.000

 

6.000.000

 

18

Dụng cụ đựng mẫu và bảo quản mẫu (thùng xốp, chai nhựa...)

 

 

 

2.000.000

 

19

Vận chuyển mẫu (2lần/năm)

Chuyến

2

3.000.000

6.000.000

 

20

Chi khác: Photo danh sách, thuê thuyền lấy mẫu...

 

 

 

5.000.000

 

II

Giám sát dịch bệnh

 

 

 

178.440.000

 

1

Giám sát định kỳ dịch bệnh tại các vùng nuôi trồng thủy sản (1mẫu/cơ sở/vùng x 15 vùng x 2 lần/ năm)

 

 

 

73.440.000

 

-

Bệnh do vi rút ( phương pháp RT-PCR)

Mẫu

30

542.000

16.260.000

 

-

Bênh do vi khuẩn Aeromonas

Mẫu

30

498.000

14.940.000

 

-

Bệnh do vi khuẩn Pseudomonas

Mẫu

30

392.000

11.760.000

 

-

Bệnh do Streptococus

Mẫu

30

392.000

11.760.000

 

-

Bệnh nấm nước ngọt

Mẫu

30

126.000

3.780.000

 

-

Bệnh ký sinh trùng

Mẫu

30

498.000

14940.000

 

2

Kinh phí đi thu mẫu

 

 

 

105.000.000

 

-

Công cộng tác viên tại các vùng nuôi (thuộc các xã) lấy mẫu (1 công/vùng/lần lấy mẫu x 15 vùng nuôi x 2 lần)

Công

30

100.000

3.000.000

 

-

Công cán bộ Chi cục Thủy sản lấy mẫu (2công/vùng/lần lấy mẫu x 15 vùng nuôi x 2 lần)

Công

30

100.000

3.000.000

 

-

Công Thú y xã kiểm tra và giám sát diễn biến dịch bệnh theo từng vùng nuôi (1 công/vùng/lần lấy mẫu x 15 vùng nuôi x 2 ln)

Công

30

100.000

3.000.000

 

-

Công cán bộ kỹ thuật Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra và giám sát diễn biến dịch bệnh theo từng vùng nuôi (1 công/vùng/lần lấy mẫu x 15 vùng nuôi x 2 lần)

Công

30

100.000

3.000.000

 

-

Dụng cụ đựng mẫu và bảo quản mẫu (thùng xốp, chai nhựa...)

 

30

 

4.000.000

 

-

Thuê xe đi kiểm tra, giám sát, thu mẫu (15 vùng x 2 lần x 1.500.000đ/ln)

Lượt

30

1.500.000

45.000.000

 

-

Thuê thuyền đi kiểm tra, giám sát, thu mẫu (9 điểm vùng hồ x 2 lần x 1.000.000đ/lần)

Lượt

18

1.000.000

18.000.000

 

-

Thuê xe thu mẫu và chuyển mẫu thy sn (1 chuyến/lần x 2 lần/năm)

Chuyến

2

3.000.000

6.000.000

 

-

Mua mẫu cá đ phân tích

Mẫu

100

200.000

20.000.000

 

Ill

Kiểm tra, xử lý dịch bệnh khi dịch bệnh xảy ra

 

 

 

830.000.000

 

1

Hóa chất x lý hệ thống kênh mương, ao, hồ và dập dịch

Kg

1.000

100.000

100.000.000

 

2

Hóa chất xử lý lồng nuôi

Kg

1.500

100.000

150.000.000

 

3

Thuốc xử lý ao h

Kg

200

150.000

30.000.000

 

4

Thuốc xử lý treo lồng

Kg

1.000

250.000

250.000.000

 

5

Thuốc KN-04-12

Kg

100

200.000

20.000.000

 

6

Chi phụ cấp cho cán bộ thực hiện phòng chống dịch (30 người x 4 ngày thứ 7, chủ nhật x 200.000đ/người/ngày)

Ngày

120

200.000

24.000.000

 

7

Chi phụ cấp cho cán bộ thực hiện phòng chống dịch (30 người x 22 ngày x 1.000.000đ/người/ngày)

Ngày

660

100.000

66.000.000

 

8

Khử trùng, cải tạo lại ao nuôi bị bệnh

Ha

50

2.000000

100.000.000

 

10

Khẩu trang, găng tay, ủng, qun áo bo hộ...

Bộ

300

300.000

90.000.000

 

IV

Phòng chống dịch khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ điều kiện công bố

 

 

 

192.700.000

 

1

Thuốc xử lý

Kg

 

 

159.700.000

 

-

Thuốc xử lý treo lồng

Kg

200

250.000

50.000.000

 

-

Thuốc xử lý cho ao nuôi

Kg

50

150.000

7.500.000

 

-

Hóa chất xử lý hệ thống kênh mương, ao, hồ

Kg

300

100.000

30.000.000

 

-

Hóa chất xử lý lồng nuôi

Kg

200

100.000

20.000.000

 

-

Chi phụ cấp cho cán bộ thực hiện phòng chng dịch (10 người x 4 ngày thứ 7, chủ nhật x 200,000đ/người/ngày)

Ngày

40

200.000

8.000.000

 

-

Chi phụ cấp cho cán bộ thực hiện phòng chống dịch (10 người x 22 ngày x 100,000đ/người/ngày)

Ngày

220

100.000

22.000.000

 

-

Chi phí thuê thuyền đi các xã vùng hồ

Chuyến

10

1.500.000

15.000.000

 

-

Chi phí xăng xe kiểm tra ổ dịch

Lít

400

18.000

7.200.000

 

2

Kinh phí đi thu mẫu

 

 

 

33.000.000

 

-

Bộ test các yếu tố môi trường

Bộ

30

400.000

12.000.000

 

-

Cân điện tử

Cái

1

10.000.000

10 000.000

 

-

Hóa chất cố định mẫu

Lít

20

100.000

2.000.000

 

-

Lọ thu mẫu

Lọ

100

10.000

1.000.000

 

-

Hộp bảo quản đựng mẫu

Hộp

5

400.000

1.000.000

 

-

Khay dựng mẫu

Cái

5

200.000

1.000.000

 

-

Dụng cụ bảo hộ (găng tay, ủng, khẩu trang, dung dịch rửa tay diệt khuẩn)

 

 

 

5.000.000

 

Tổng cộng

 

 

 

1.259.278.000

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2018
Ngày hiệu lực11/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Dũng
        Ngày ban hành11/01/2018
        Ngày hiệu lực11/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2018 triển khai phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản Hòa Bình

         • 11/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực