Văn bản khác 02/KH-UBND

Kế hoạch 02/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 02/KH-UBND 2019 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 140/2017/NĐ-CP NGÀY 05/12/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH THU HÚT, TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ

Thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

A. Mục đích, yêu cầu

I. Mc đích

1. Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (sau đây gọi tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP) đến các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tạo động lực cho học sinh, sinh viên, cán bộ khoa học trẻ trong tỉnh học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2. Thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có trình độ, năng lực chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt để tạo nguồn cán bộ trong lĩnh vực công tác của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

II. Yêu cầu

1. Bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng và đãi ngộ.

2. Việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nội dung các chính sách phải được thực hiện từ bậc trung học phổ thông, đảm bảo mọi học sinh, sinh viên đều nhận thức được mục đích và ý nghĩa của chính sách.

3. Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên, kết quả nghiên cứu của cán bộ khoa học trẻ phải bảo đảm đúng với quy định của pháp luật, công khai, khách quan, công bằng. Ngành nghề đào tạo phải phù hợp với vị trí việc làm khi được tuyển dụng.

B. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

I. Tuyên truyền và rà soát, phát hin, to nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền mục đích, yêu cầu, những nội dung của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

2. Rà soát, xác đnh nhu cầu vị trí việc làm cần thu hút

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chỉ tiêu biên chế công chức và số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt để xác định nhu cầu thu hút (theo phụ lục đính kèm) trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ).

3. Phát hiện, tạo nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục chủ động phát hiện những sinh viên, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP , đồng thời tổng hợp, lập danh sách báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để báo cáo Bộ Nội vụ xem xét, đưa vào diện áp dụng chính sách.

II. Giải pháp

1. Nâng cao nhận thức về thu hút và trọng dụng sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Sử dụng nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

3. Thực hiện tốt chính sách về tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác đối với người có tài năng.

4. Xây dựng các tiêu chí đánh giá gắn với kết quả công tác, sản phẩm tạo ra, hiệu quả hoạt động công vụ; quy trình sàng lọc công chức có tài năng cụ thể, gắn với nhiệm vụ, vị trí công việc được giao. Việc đề bạt, bổ nhiệm người có tài vào các vị trí lãnh đạo, quản lý tương xứng với tài năng.

III. Nhiệm vụ cụ thể

1. S Ni v

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan xây dựng quy trình tuyển dụng, thu hút nhân tài theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Đề xuất Bộ Nội vụ cung cấp danh sách sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ có chuyên ngành phù hợp với vị trí cần tuyển.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị có liên quan:

- Báo cáo UBND tỉnh bố trí biên chế để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc, đảm bảo ngành nghề đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Thực hiện chính sách đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ sau khi được tuyển dụng hoặc chính sách sau khi được tuyển dụng mà không đáp ứng được mục tiêu của chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ.

- Thẩm định hồ sơ thu hút nhân tài theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ và giới thiệu những người đạt tiêu chuẩn đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét tuyển dụng.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đối tượng tại Điểm a, b, c Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

2. S Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành UBND các huyện, thành phố

- Lập danh sách đối tượng là học sinh cấp trung học phổ thông đạt tiêu chuẩn quy định tại Điểm a, b Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, gửi về Sở Nội vụ để đưa vào cơ sở dữ liệu của tỉnh.

- Tham mưu, đề xuất chế độ chính sách để quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đối với học sinh trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn áp dụng chính sách thu hút nhân tài của tỉnh thời gian tới.

3. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các tổ chức, đơn vị có liên quan lập danh sách gửi về Sở Nội vụ những người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điểm a và b Khoản 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước của Luật Ngân sách nhà nước.

IV. T chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm vụ được giao bám sát nội dung Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và nội dung của Kế hoạch này tổ chức thực hiện thường xuyên, theo thời gian quy định đảm bảo chất lượng, hiệu quả và kịp thời.

2. Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, báo cáo Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12 hằng năm; tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách này theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT, các VP.
PH/01

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

PH LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày/10/01/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

STT

Đơn vị

Số lượng cần tuyển

Chuyên ngành

Ghi chú

I

Sở, ngành

 

 

 

 

Phòng, đơn vị trực thuộc, đơn vị sự nghiệp...

 

 

 

 

 

 

 

II

UBND cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

III

Đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu02/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2019
Ngày hiệu lực10/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 02/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 02/KH-UBND 2019 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 02/KH-UBND 2019 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu02/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành10/01/2019
        Ngày hiệu lực10/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 02/KH-UBND 2019 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 02/KH-UBND 2019 thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc Ninh Bình

           • 10/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực